Zo­mer in het Ne­der­lands

Bak­ke­rij­mu­se­um

Foodies - - FOOD NOTES -

Voor het Ne­der­lands Bak­ke­rij­mu­se­um in Hat­tem is er een school­va­kan­tie boor­de­vol ac­ti­vi­tei­ten aan­ge­bro­ken. Het mu­se­um biedt van 8 ju­li t/m 1 sep­tem­ber zes da­gen per week een ge­va­ri­eerd pro­gram­ma aan. Maak zelf een ech­te ge­vul­de koek, doe een span­nen­de speur­tocht en ga naar één van de fa­meu­ze Brood­s­hows – in het his­to­ri­sche mu­se­um­the­a­ter ge­ven de bak­kers twee maal per dag een zo­mers the­a­ter­op­tre­den en la­ten met deeg, een schaar en een paar kren­ten­bol­len zien dat brood niet al­leen lek­ker is maar er ook fan­tas­tisch uit kan zien. Op de woens­da­gen wordt de his­to­ri­sche tak­ken­bo­soven op­ge­stookt. Ra­ke­len, rij­zen, dwei­len en bak­ken, be­leef mee hoe hon­derd­vijf­tig jaar ge­le­den het am­bacht werd uit­ge­oe­fend. Genoeg ge­zien en ge­daan? Neem dan even plaats in de ge­zel­li­ge ge­lag­ka­mer voor een vers ge­zet kop­je ko e en heer­lijk ban­ket uit ei­gen bak­ke­rij. bak­ke­rij­mu­se­um.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.