Qu­an­to Bas­ta

Wie had ooit ge­dacht dat ze in Pa­rijs nog eens in de rij zou­den gaan staan voor de Ita­li­aan­se keu­ken? Het luk­te de man­nen van Big Mam­ma – een trat­to­ria­po­po­la­re met in­mid­dels zes ves­ti­gin­gen in de Fran­se hoofd­stad.

Foodies - - BOEK -

Wie op zoek is naar het meest re­lax­te en sym­pa­thie­ke Ita­li­aan­se res­tau­rant van Pa­rijs hoeft niet ver­der te zoe­ken. Je hoeft er ei­gen­lijk niet eens voor naar Pa­rijs, want met het nieu­we ge­lijk­na­mi­ge boek van de po­pu­lai­re res­tau­rant­groep Big Mam­ma kook je thuis de pa­rels waar­voor ze in Pa­rijs in de rij staan – en dat is ge­zien het feit dat het Ita­li­aan­se trat­to­ria’s in de Fran­se hoofd­stad be­treft een bij­zon­der fe­no­meen.

Klein im­pe­ri­um

Wat in 2015 be­gint als voor­zich­ti­ge droom van een groep jon­ge Ita­li­aan­se hon­den, groeit in nog geen drie jaar tijd uit tot een klein im­pe­ri­um met in­mid­dels zes res­tau­rants door heel het cen­trum. Bij East Mam­ma, Ober Mam­ma, Big Mam­ma, Mam­ma Pri­mi, het Biglo­ve Caf­fè en bij het on­langs ge­o­pen­de Pink Mam­ma is het al­tijd druk. En hoe­wel ie­der res­tau­rant een ei­gen sig­na­tuur heeft, zijn er twee ge­meen­schap­pe­lij­ke de­lers die van ie­de­re ves­ti­ging een suc­ces ma­ken: zo­wel het keu­ken­per­so­neel als de in­gre­di­ën­ten waar­mee wordt ge­kookt, ko­men uit Ita­lië.

Ei­gen­wijs Ita­li­aans

De ge­rech­ten in het boek va­ri­ë­ren van klei­ne hap­jes en clas­sy cock­tails tot sa­la­des, piz­za’s, pas­ta’s, vlees- en vis­ge­rech­ten en ve­ge­ta­ri­sche ge­rech­ten en niet te ver­ge­ten een hoofd­stuk des­serts. De re­cep­ten zijn tra­di­ti­o­neel, maar met een ei­gen­wij­ze kwink­slag. Dat merk je niet al­leen aan de ver­ras­sen­de re­cep­tuur, maar ook aan de ti­tels van de re­cep­ten, zo­als Le­ve de knof­look! (p. 44) en Fresh Pa­ra­sol Beau­ty (p. 42). Kort­om, een feest­je. Maar dan wel op z’n Ita­li­aans. Wat be­te­kent Qu­an­to Bas­ta? Ge­re­geld zie je in de in­gre­di­ën­ten­lijst van de re­cep­ten de af­kor­ting ‘QB’ staan. Het staat voor Qu­an­toBas­ta en be­te­kent ‘zo­veel als no­dig’. Big Mam­ma houdt zo van de Ita­li­aan­se keu­ken om­dat je je niet strikt aan de re­gels er­van hoeft te hou­den, dus dat hoef je bij de re­cep­ten in het boek ook niet. Dat wil niet zeg­gen dat je de hoe­veel­he­den moet ra­den, maar dat je moet af­gaan op je ge­voel en op de smaak. Daar­in heb je al­tijd ge­lijk.

Ti­tel: Big Mam­ma – Ita­li­aan­se ge­rech­ten in 480 pa­gi­na’s Uit­ge­ve­rij: Good Cook Aan­tal pa­gi­na’s: 480 Prijs: 24,95 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.