LE­VEN IN DE BROU­WE­RIJ

Er zijn te­gen­woor­dig zo veel ver­schil­len­de soor­ten bier dat het be­stel­len er­van mak­ke­lij­ker is ge­zegd dan ge­daan. Hoog tijd dus voor bier­col­le­ge van bier­schrij­ver van het eer­ste uur Ray­mond van der Laan.

Foodies - - BIER - Tekst en fo­to's: Ray­mond van der Laan Il­lu­stra­ties: Tijs Koe­le­meij­er

Het kan licht of don­ker zijn, ver­fris­send of ver­vul­lend, frui­tig of aards, sub­tiel of im­po­sant, laag of hoog in al­co­hol, ruig schui­mend of zo plat als een dub­bel­tje. Het kan zoet, zuur, bit­ter en zelfs zout zijn. Ja, ook uma­mi, de vijf­de smaak, kun je in bier ont­wa­ren. Bier is er voor elk mo­ment, voor elk jaar­ge­tij­de, voor elk ge­recht, voor el­ke per­soon­lij­ke smaak, en ui­ter­aard voor­al zo­wel man­nen als vrou­wen. Kort­om: een veel­zij­dig en spe­ci­aal brouw­sel. Al is ‘spe­ci­aal­bier’ dan weer niet zo’n goe­de naam. Heb je ooit ie­mand ho­ren pra­ten over spe­ci­aal­wijn? Of spe­ci­aal­kaas of -brood? Nee. We pra­ten over mer­lot, cha­blis en ries­ling. Of ca­mem­bert, man­chego en stil­ton. Ci­a­bat­ta, ba­guet­te en fo­cac­cia. Op die ma­nier kun­nen we het ook het bes­te over ver­schil­len­de ty­pen en soor­ten bier heb­ben – ge­woon het beest­je bij de naam noe­men.

Vier in­gre­di­ën­ten

Bier is een vrij een­vou­dig pro­duct. Er zijn maar vier in­gre­di­ën­ten voor no­dig: wa­ter, mout, hop en gist. Al­le vier zijn ze van gro­te in­vloed op de smaak van het eind­pro­duct. Al­ler­eerst de mout: de rug­gen­graat van het bier. Mout is ont­kiemd en ge­droogd graan. De ma­nier van dro­gen be­paalt de kleur en smaak­ka­rak­te­ris­tie­ken van de mout – en daar­mee van het bier. Gerst is de meest ge­bruik­te graan­soort voor bier, maar ook tar­we, ha­ver, rog­ge, spelt en zelfs rijst en mais wor­den er­voor ge­bruikt. Zo­lang het maar ver­gist­ba­re sui­kers op­le­vert. Hop is de plant die voor de bit­ter­heid maar ook voor de frui­ti­ge en bloe­mi­ge aro­ma’s zorgt. Er zijn hon­der­den va­ri­an­ten van. Gist zet niet al­leen sui­kers om in al­co­hol en kool­zuur, maar zorgt dank­zij che­mi­sche ver­bin­din­gen voor smaak. Ook het wa­ter is van be­lang: de mi­ne­ra­le sa­men­stel­ling heeft in­vloed op de smaak. Dan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.