Wei­zen en wit­bier

Foodies - - BIER -

We za­gen al dat er in bier al­ler­lei soor­ten graan wor­den ge­bruikt. Tar­we bij­voor­beeld, wat dan on­ge­veer de helft van de ‘graan­stor­ting’ uit­maakt in tar­we­bier; gerst blijft al­tijd no­dig. Twee be­ken­de soor­ten zijn het Duit­se wei­zen en het Bel­gi­sche wit­bier. Het zijn bei­de bie­ren ter ver­fris­sing op een zon­nig ter­ras. Wei­zen be­te­kent tar­we en het Duit­se bier is al eeu­wen­oud. Na­dat twee Bei­er­se her­to­gen in 1516 be­paal­de dat bier uit ‘al­lein

Ger­sten,Hop­fenundWas­ser’ mocht be­staan – om zo de tar­we te be­hou­den voor bak­kers – werd de pro­duc­tie van tar­we­bier een pri­vi­le­ge voor de Bei­er­se adel. Ge­org Schnei­der – van de ge­lijk­na­mi­ge brou­we­rij – maak­te daar in de 19e eeuw een eind aan. Je drinkt hefe wei­zen voor een on­ge­fil­ter­de uit­voe­ring waar nog gist (hefe) in zit en de kris­tall voor een ge­fil­ter­de. Dun­kel­wei­zen kent door het ge­bruik van don­ke­re mout sma­ken als toast en ca­cao. Bel­gisch wit­bier be­vat naast on­ge­mou­te tar­we ook ko­ri­an­der­zaad en ge­droog­de schil­len van ci­trus­vruch­ten. Vrij­wel uit­ge­stor­ven in de ja­ren 60 van de vo­ri­ge eeuw, was het melk­boer Pier­re Ce­lis die in het Vlaam­se Hoe­gaar­den het wit­bier nieuw le­ven in­blies in zijn brou­we­rij De Kluis.

Por­ter en stout

De­ze bie­ren bren­gen ge­roos­ter­de sma­ken zo­als kof­fie en cho­co­la­de met zich mee. Por­ter, het eer­ste in­du­stri­eel ge­pro­du­ceer­de bier dat zijn naam kreeg van­we­ge de po­pu­la­ri­teit on­der de krui­ers in het 18e-eeuw­se Lon­den, is over het al­ge­meen de lich­te­re van de twee in ter­men van al­co­hol­per­cen­ta­ge en smaak­in­ten­si­teit. De term stout staat voor sterk en is meest­al, maar niet al­tijd, wat ste­vi­ger. De be­kend­ste stout, Guin­ness, is de Ier­se tak van de Lon­den­se fa­mi­lie. Het is een dry stout, ro­mig in de mond met zo’n 4 pro­cent aan al­co­hol. Oat­me­al stout (met ha­ver) en sweet of milk stout (met melk­sui­ker) heb­ben een zoe­ter ka­rak­ter.

De Bal­tic por­ter en Rus­si­an im­pe­ri­al stout her­in­ne­ren aan de tijd dat de bie­ren over de Oost­zee wer­den ver­scheept rich­ting het Rus­si­sche hof en even­eens wer­den ge­maakt in de Bal­ti­sche con­trei­en. Het zijn zwa­re uit­voe­rin­gen met tot wel 12 pro­cent al­co­hol en een mas­sie­ve, ver­plet­te­ren­de smaak. Bier om kalm­pjes te de­gus­te­ren.

Trap­pis­ten­bier wordt door de mon­ni­ken zelf ge­maakt, of­wel on­der hun toe­zicht, bin­nen de mu­ren van de trap­pis­te­n­ab­dij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.