Bouw een bos­feest!

Als je Het nieu­we Fo­rest Fe­ast kook­boek door­bla­dert, kun je het niet hel­pen een tik­je ja­loers te wor­den op Er­in Glee­son’s huis in de Ca­li­for­ni­sche bos­sen. Het goe­de nieuws is: met de re­cep­ten uit Het nieu­we Fo­rest Fe­ast kook­boek bouw je ook in de Vinex ee

Foodies - - INHOUD -

Of je nu in een hut­je op de Ve­lu­we of in een luxe vinex­wijk woont: met de zo­mer­drank­jes uit dit boek bouw je een idyl­lisch tuin­feest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Ie­der­een kan gas­ten ont­van­gen.” Daar­mee zet Er­in met­een de toon voor dit fees­te­lij­ke der­de Fo­res­tFe­ast­kook­boek. Ze­ven jaar ge­le­den ver­huis­de Er­in met haar man Jo­na­than van het druk­ke New York naar een hou­ten cha­let in het noor­de­lij­ke San­ta Cruz-ge­berg­te in Ca­li­for­nië. Als cu­li­nair fo­to­graaf met ko­ken en schil­de­ren als hob­by start­te ze haar food­blog Fo­rest Fe­ast. In­mid­dels is Er­in al­weer drie kook­boe­ken ver­der. Het nieuw­ste boek is er he­le­maal op ge­richt om zo ont­span­nen mo­ge­lijk een zo ge­slaagd mo­ge­lijk feest­je te ge­ven. En het leu­ke is, daar heb je he­le­maal geen hou­ten ve­ran­da, uit­zicht over de Ca­li­for­ni­sche bos­sen of bui­ten­bar voor no­dig. “Zelfs toen ik in een klein ap­par­te­ment in New York woon­de, richt­te ik mijn ruim­te zo in dat ik vrien­den kon ont­van­gen, wat meest­al neer­kwam op een staan­de cock­tail­par­ty in plaats van een di­ner aan ta­fel”, ver­klapt Er­in. “Door de ja­ren heen heb ik heel wat goe­de re­cep­ten voor eten­tjes ge­von­den en heb ik een groot aan­tal kor­te ver­sies, han­di­ge tips en trucs ge­leerd.” Die deelt ze in haar nieuw­ste boek. Niet al­leen vind je er vol­op ve­ge­ta­ri­sche re­cep­ten, de kleur­rij­ke il­lu­stra­ties en dro­me­ri­ge sfeer­fo­to’s ma­ken het bla­de­ren door dit boek al een feest­je op zich. Het boek is in­ge­deeld per the­ma, van zo­mer­lunch tot door­de­weeks eten­tje, cock­tail­par­ty en win­ter­feest en geeft je met­een tips om de ta­fel en de ruim­te stijl­vol aan te kle­den. foodies koos uit Het­nieu­weFo­res­tFe­ast­kook­boek de lek­ker­ste cock­tails uit om je bos- of tuin­feest goed mee van start te gaan. Cheers!

Ti­tel: Het nieu­we Fo­rest Fe­ast kook­boek Au­teur: Er­in Glee­son Prijs: 24,95 eu­ro Uit­ge­ve­rij: Fon­tai­ne Aan­tal pa­gi­na’s: 256

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.