Boek: Estée kookt

De deur staat uit­no­di­gend open. Zo­dra we bin­nen­stap­pen, staan we di­rect in de rui­me woon­keu­ken van Estée Stroo­ker (27). Haar huis in Arn­hem geurt al naar gei­ten­bout die lang­zaam ligt te ga­ren in de oven. We ko­men proe­ven van haar nieu­we kook­boek Estee koo

Foodies - - VOORWOORD -

In­ter­na­ti­o­na­le food­trends ko­men en gaan, maar de Ne­der­land­se keu­ken blijft al­tijd be­staan, moet Estée Stroo­ker ge­dacht heb­ben bij het ma­ken van haar nieuw­ste boek

Het is ruim vijf jaar ge­le­den dat foodies voor het eerst op de stoep stond bij Estée. In haar pas ge­o­pen­de res­tau­rant ’t Amu­se­ment, met fel­ge­kleur­de ba­ret­ten en hoog­ge­hak­te schoen­tjes aan de mu­ren. In­mid­dels is ze niet meer uit het cu­li­nai­re veld weg te den­ken. Ze werd op de voet ge­volgd in het kook­pro­gram­ma De Nieu­we Gar­de, open­de de­ze zo­mer Eetwin­kel Stroom en werd uit­ge­roe­pen tot Meest Mar­kan­te Ho­re­ca­on­der­ne­mer van Gel­der­land. Van­daag zit­ten we bij Estée thuis aan haar keu­ken­ta­fel en maakt ze ge­rech­ten uit haar pas uit­ge­brach­te boek.

“We mo­gen wel wat trot­ser zijn op on­ze Ne­der­land­se keu­ken”, vindt Estée. Vijf jaar ge­le­den was Estée al ver­baasd dat Ne­der­land op een he­le an­de­re ma­nier met haar eet­cul­tuur om­gaat dan bij­voor­beeld Frank­rijk of Ita­lië. “We ma­ken fan­tas­ti­sche mon­di­a­le ge­rech­ten, maar een goe­de aard­ap­pel­pu­ree wordt met uit­ster­ven be­dreigd. Die boe­ren­ken­nis wil ik weer te­rug­bren­gen. Dus ja, ook de ge­wo­ne aard­ap­pel­pu­ree kreeg een plek­je in mijn boek, ook al lijkt hij zo sim­pel. Een van de ge­hei­men van een goe­de aard­ap­pel­pu­ree? Véél room­bo­ter.”

Estées boek is een mix van tra­di­ti­o­ne­le (fa­mi­lie)re­cep­ten en juist meer on­or­tho­doxe re­cep­ten met oer-Hol­land­se in­gre­dien­ten. “Het is een leu­ke uit­da­ging om voor een zuur­tje niet met­een naar een ci­troen te grij­pen, maar in plaats daar­van op zoek te gaan naar een mooie azijn of een fris­se aard­bei.” Kook je mee? De be­schrij­ving bij de re­cep­ten is wat uit­ge­brei­der dan wat je van Estée ge­wend bent. “Ik wil het liefst dat je de stap­pen van de re­cep­ten niet al­leen volgt, maar ook leert be­grij­pen. Pas met die ken­nis kun je je ei­gen fan­ta­sie gaan ge­brui­ken bij het ma­ken van de re­cep­ten, want kleu­ren tus­sen de lijn­tjes is su­per­saai.”

Ti­tel: Estée kookt, de nieu­we Ne­der­land­se keu­ken Au­teur: Estée Stroo­ker Prijs: 22,50 eu­ro Uit­ge­ve­rij: Spec­trum Aan­tal pa­gi­na’s: 224 Fo­to’s: Sop­hia van den Hoek

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.