Boek: Ve­ge­ta­risch het jaar door

Een beet­je foodie is op za­ter­dag op de markt te vin­den. Om ver­se sei­zoens­pro­duc­ten te ver­za­me­len, zo­als An­na Jo­nes op de Borough Mar­ket in Lon­den ie­der week­end doet. Met de oogst maak je thuis de re­cep­ten uit Jo­nes’ nieu­we kook­boek Ve­ge­ta­risch het jaar do

Foodies - - CONTENTS - Tekst: Yvon­ne Door­ten Fo­to’s: Ana Cu­ba

An­na Jo­nes is ons licht­punt­je in don­ke­re da­gen: haar ve­ge­ta­ri­sche ge­rech­ten zit­ten bom­vol de lek­ker­ste na­jaars­groen­ten

Maar An­na be­gint haar za­ter­dag zo­als al haar an­de­re da­gen: met een krant en een kop­je kof­fie aan haar keu­ken­ta­fel in haar huis in het Oost-Lon­den­se Hack­ney. Het is een ri­tu­eel dat ja­ren ge­le­den voor een be­lang­rij­ke ver­an­de­ring in het le­ven van Jo­nes zorg­de. Op een grij­ze door­de­week­se dag, vlak voor­dat Jo­nes naar haar kan­toor­baan ver­trok, las ze in de krant een ar­ti­kel over het vol­gen van je pas­sie en hoe het le­zen van de krant daar­bij kan hel­pen. Het ar­ti­kel stel­de dat je pas­sie wel­eens kan lig­gen bij het deel van de krant dat je stan­daard als eer­ste leest, dat deel waar je oog het eer­ste op valt. We we­ten niet pre­cies welk ar­ti­kel de aan­dacht van Jo­nes trok die grau­we win­ter­dag, maar dat het iets met ko­ken te ma­ken had staat vast.

Vlak na dat kran­ten­ar­ti­kel zeg­de Jo­nes na­me­lijk haar kan­toor­baan op en slechts een paar da­gen la­ter nam ze deel aan het trai­nings­pro­gram­ma van Ja­mie Oli­ver in zijn res­tau­rant Fifteen in Lon­den. Het was het be­gin van een suc­ces­vol­le car­ri­è­re als kok, sty­list en cu­li­nair au­teur. Hoe­wel Jo­nes met ver­schil­len­de gro­te na­men zo­als An­to­nio Car­luc­cio en Ot­to­leng­hi heeft sa­men­ge­werkt, heeft ze haar ei­gen fi­lo­so­fie in de ja­ren we­ten te ont­wik­ke­len. De ge­rech­ten van Jo­nes zijn vers, sei­zoens­ge­bon­den, ve­ge­ta­risch, een­vou­dig en smaak­vol. Zo ook de re­cep­ten uit haar nieu­we boek Ve­ge­ta­risch­het­jaar­door. Het boek is in­ge­deeld in ze­ven sei­zoe­nen, want vier sei­zoe­nen is vol­gens Jo­nes te vaag. “Ie­der­een die in de vroe­ge len­te een groen­te­zaak bin­nen­gaat en er aan het eind van de zo­mer weer te­rug­komt, weet hoe ver­schil­lend het dan is. Het on­der­scheid is veel sub­tie­ler dan len­te, zo­mer, herfst en win­ter.” En daar­om be­spreekt Jo­nes ook het be­gin van het jaar, de eer­ste te­ke­nen van de len­te en de eer­ste war­me da­gen. Voor de­ze tijd van het jaar kij­ken we ech­ter naar ver­war­men­de herfst­ge­rech­ten en zoch­ten we de meest troost­rij­ke, ge­zel­li­ge en aar­den­de re­cep­ten uit Ve­ge­ta­risch­het­jaar­door. Van een ro­ke­ri­ge ma­ïs­soep (p.101) tot een kom vol herfst (p.97); al­les ge­maakt met sei­zoens­ver­se groen­ten als cham­pig­nons en kool. Van de markt, na­tuur­lijk.

Kom vol herfst

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.