Maak je ei­gen zuur­de­sem deel 1

De­ze herfst legt foodies je in twee de­len uit hoe je je ei­gen zuur­de­sem­brood op ta­fel zet. Daar­bij geldt: ge­duld is een scho­ne zaak. Deel twee vind je daar­om in de vol­gen­de edi­tie van foodies – pre­cies wan­neer je zuur­de­sem­star­ter klaar is.

Foodies - - CONTENTS -

Wie lek­ker brood wil, moet ge­duld heb­ben. Wij leg­gen je in twee edi­ties uit hoe je je ei­gen zuur­de­sem­brood maakt. Stap 1: je ei­gen star­ter

Brood bak­ken is een dank­baar kar­wei. Dat geldt hele­maal voor het bak­ken van zuur­de­sem­brood. Want daar­mee kun je het he­le pro­ces, van be­gin tot eind, zelf con­tro­le­ren. Bo­ven­dien heb je slechts twee be­schei­den in­gre­di­ën­ten no­dig: bloem en wa­ter. In dit ar­ti­kel en vol­gen­de maand legt foodies je uit hoe je je ei­gen zuur­de­sem­star­ter maakt (zon­der gist) en hoe je daar ver­vol­gens het per­fec­te brood mee bakt.

De star­ter

Een van de be­lang­rijk­ste fac­to­ren bij het bak­ken van een goed zuur­de­sem­brood is de kwa­li­teit van de zuur­de­sem­star­ter. Je hebt vast wel­eens ver­ha­len ge­hoord over thuis­bak­kers die hun star­ter bij­na als hei­lig be­schou­wen; hem fa­na­tiek ver­zor­gen, toe­ge­wijd bij­voe­den en de tem­pe­ra­tuur van zijn om­ge­ving pre­cies con­tro­le­ren. Maar zo in­ge­wik­keld hoeft het niet te zijn. Een star­ter is sim­pel­weg een meng­sel van bloem en wa­ter. Door de­ze twee in­gre­di­ën­ten te com­bi­ne­ren, ac­ti­ve­ren de wil­de gis­ten en bac­te­ri­ën die van na­tu­re in de bloem voor­ko­men. Na ver­loop van tijd zijn de­ze mi­croo­r­ga­nis­men zo sterk aan­we­zig, dat ze het brood kun­nen la­ten rij­zen.

Al­le zuur­de­sem­star­ters vol­gen het­zelf­de pro­ces. De gis­ten eten de sui­kers uit de kool­hy­dra­ten in de bloem. Hier­door ont­staat melk­zuur en azijn­zuur (van­daar de zu­re smaak in zuur­de­sem) en kool­zuur­gas (CO2). Het kool­zuur­gas wordt door de glu­ten in het deeg ge­van­gen waar­door klei­ne bel­le­tjes ont­staan. Op die ma­nier neemt het deeg in vo­lu­me toe en rijst het. El­ke keer wan­neer de star­ter wordt aan­ge­vuld met meer wa­ter en bloem, wordt het gist­le­ger gro­ter en ster­ker. En hoe ster­ker de star­ter, hoe be­ter het brood.

Na ver­loop van tijd vor­men zich bel­le­tjes in de star­ter 100% spelt­zuur­de­sem­brood Een star­ter is een meng­sel van bloem en wa­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.