Zelf­ge­maakt ge­zou­ten spek

Foodies - - BOEK -

In­gre­di­ën­ten voor 1 gro­te por­tie

2,5 kg buik­spek rib­ben ver­wij­derd

Voor de dro­ge pe­kel

300 g fijn zout 200 g lich­te bas­terd­sui­ker de­me­ra­ra­sui­ker

of ru­we riet­sui­ker 2 el licht­ge­kneusd ko­ri­an­der­zaad 2 el ge­kneus­de zwar­te pe­per­kor­rels 2 of 3 tak­jes ro­ze­ma­rijn naald­jes ge­rist en

grof­ge­hakt 1 klein bos­je tijm blaad­jes ge­rist 2 teen­tjes knof­look ge­peld en in dun­ne plak­jes

(op­ti­o­neel) 1 Maak eerst de dro­ge pe­kel. Meng al­le in­gre­di­ën­ten, in­clu­sief de krui­den en de knof­look (als je de­ze ge­bruikt), goed door el­kaar in een gro­te kom. Strooi een hand­vol dro­ge pe­kel over een schaal die groot ge­noeg is voor het buik­spek en ook nog in de koel­kast past. Leg het buik­spek op de pe­kel en be­strooi met nog een hand­vol pe­kel. Zorg er­voor dat ook al­le snij­vlak­ken van het vlees met pe­kel zijn be­dekt. Pro­beer in to­taal on­ge­veer 100 gram pe­kel te ge­brui­ken. Dek het buik­spek af en zet 24 uur in de koel­kast. Be­waar de rest van de pe­kel. 2 Schenk de vol­gen­de dag het vocht weg dat het zout aan het vlees heeft ont­trok­ken. Strooi op­nieuw wat dro­ge pe­kel on­der en op het buik­spek en zet te­rug in de koel­kast. Her­haal dit pro­ces nog 3 da­gen (dus 5 da­gen in to­taal).

3 Spoel het buik­spek on­der koud stro­mend wa­ter af en dep droog met een scho­ne thee­doek. Als je het ge­zou­ten spek in de win­ter maakt, hang het dan bui­ten te dro­gen op een plek uit de zon en uit de re­gen waar er veel koe­le lucht langs kan. On­der een af­dak is ide­aal, of in een fris­se schuur of ga­ra­ge.

4 Als de tem­pe­ra­tuur stijgt en de vlie­gen te­rug­ko­men, kun je het spek be­ter in de koel­kast la­ten dro­gen. Leg ge­woon on­af­ge­dekt op een scho­ne, dro­ge thee­doek. Ik laat het spek graag een paar we­ken aan de lucht dro­gen voor ik er­van eet. Het spek wordt dan ste­vi­ger en krijgt meer smaak. Zo­dra het ge­zou­ten spek droog is, kun je het een paar maan­den ge­wik­keld in een scho­ne thee­doek in de koel­kast be­wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.