Cu­li road­trip door Ne­ders­ak­sen

AU­THEN­TIE­KE SMA­KEN VERS VAN HET LAND

Foodies - - NEDERSAKSEN FOODIES - www. nie­dersach­sen­tou­rism.com

Een paar da­gen er­tus­sen­uit om te ge­nie­ten van de eer­lij­ke pro­duc­ten van het plat­te­land van Ne­ders­ak­sen. Op zoek naar lo­ka­le pro­du­cen­ten die een bij­zon­de­re band met dat éne pro­duct heb­ben.

1

We be­gin­nen in Ost­fries­land. Het weid­se Gro­nin­ger land­schap gaat on­ge­merkt over in het Ost­frie­se. Wei­lan­den, slo­ten en ka­na­len zo­ver het oog reikt. We zijn nieuws­gie­rig naar de ‘Milcht­ank­stel­len’ en rij­den naar de boer­de­rij van de fa­mi­lie Foll­richs in Steen­fel­der­fe­hn. Ge­wel­dig: hier kun je dag en nacht ver­se melk tan­ken. Ver­ser be­staat niet. Een paar ki­lo­me­ter ver­der­op ligt het Schat­ten­bur­ger Melk­hus­ke. Tus­sen de ap­pel­bo­men ge­nie­ten we van een heer­lij­ke milk­sha­ke met een stuk zelf­ge­bak­ken taart. Over­al langs de fiets­rou­tes in Ost­fries­land lig­gen de­ze Melk­hu­skes waar ver­se zui­vel­pro­duc­ten te koop zijn.

2

Smoor­taal, zo wordt de ge­rook­te pa­ling uit het kuur­oord Bad Zwi­sche­na­hn ge­noemd. In het knus­se res­tau­rant Spie­ker eten we een heer­lij­ke ge­rook­te pa­ling met rog­ge­brood en drin­ken we een vers ge­tapt bier­tje. Als di­ges­tief be­stel­len we de Am­mer­län­der Löf­fel­trunk,trunk, trunk, een bor­rel uit een tin­nen le­pel. De vol­gen­de stop is het Al­te Land, waar we een stuk­je fiet­sen op de Obs­t­rou­te. Die voert ons door uit­ge­strek­te boom­gaar­den en langs prach­ti­ge ou­de vak­werk­boer­de­rij­en. De ap­pel­oogst in net be­gon­nen. Van­we­ge het mil­de en voch­ti­ge kli­maat zijn de ap­pels uit het Al­te Land bij­zon­der lek­ker.

3

Bij bi­o­boer­de­rij Her­zap­fel­hof in Jork kij­ken we on­ze ogen uit: maar liefst 250 ou­de ap­pel­soor­ten wor­den hier ver­bouwd, zo­als de heer­lij­ke Ge­heim­rat Dr. Ol­den­burg, oor­spron­ke­lijk uit 1897. Het glooi­en­de hei­de­land­schap van de Lü­ne­bur­ger Hei­de ligt nu in een paar­se gloed. El­ke dag trekt her­der Carl Kuhl­mann er­op­uit met zijn scha­pen. Wat zou­den we graag een dag­je mee­wan­de­len, maar he­laas heb­ben we te wei­nig tijd. Wel krij­gen we te zien hoe de scha­pen op de Heidsch­nuc­ken­hof Nie­dero­he bji­een ge­dre­ven wor­den. Als sou­ve­nir ne­men we een Heidsch­nuc­ken­sa­la­mi mee.

4

Van­we­ge een blog op si­mo­nes­kit­chen.nl over de Coo­king Batt­le in Wol­fen­b­üt­tel en Hil­des­heim, be­slui­ten we de­ze plaat­sen ook te be­zoe­ken. De vak­werk­hui­zen op het markt­plein van Hil­des­heim zijn bij­zon­der fo­to­ge­niek. De ro­maan­se dom en Mi­chae­lis­kerk staan op de UNESCO-we­rel­derf­goed­lijst. In de­ze streek is de Wel­fenspei­se, een toe­tje, erg po­pu­lair (zie ka­der). Het is be­dacht ter ge­le­gen­heid van het 200-ja­rig ju­bi­le­um van het ge­slacht der Wel­fen. De wit­te crè­me en ge­le schuim­laag ver­wij­zen naar de wa­pen­kleu­ren van de­ze adel­lij­ke fa­mi­lie. Naast de Her­zog Au­gust Bi­bli­o­thek en het slot is de Jä­ger­meis­ter-fa­briek in het vak­werk­stad­je Wol­fen­b­üt­tel een po­pu­lai­re trek­pleis­ter. Tij­dens een rond­lei­ding door de su­per­mo­der­ne fa­briek ho­ren we de no­di­ge weet­jes over de be­kend­ste krui­den­li­keur ter we­reld. Dit re­cept wordt he­laas niet ver­ra­den.

5

We gaan bij­na weer naar huis. On­ze laat­ste stop is de El­dag­ser Hof­lie­fe­rant, net on­der Han­no­ver. Meer dan 80 soor­ten eet­ba­re en sier­pom­poe­nen wor­den hier ver­bouwd. Het oran­je straalt ons te­ge­moet. We la­ten ons ver­lei­den om een paar Hal­lo­ween­pom­poe­nen te ko­pen en een fles pom­poen­sekt. Die gaan we van­avond thuis op het ter­ras in al­le rust drin­ken ter­wijl we de­ze kor­te cu­li­nai­re ken­nis­ma­king met Ne­ders­ak­sen nog even de re­vue la­ten pas­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.