Boek: Cu­li­nair­win­ter­dag­boek

Foodies - - VOORWOORD - Tekst: Yvon­ne Door­ten Fo­to’s: Jo­na­than Lo­ve­kin

Dit nieu­we boek van on­ze fa­vo­rie­te cu­li­nai­re schrij­ver loodst je met mooie ver­ha­len en tong­stre­len­de re­cep­ten door het kou­de sei­zoen

“Ik heb de sneeuw lie­ver on­der mijn voe­ten dan het zand tus­sen mijn te­nen”, schrijft Ni­gel Sla­ter in het voor­woord van zijn nieu­we boek. Hij is een ech­te win­ter­lief­heb­ber en maak­te daar­om een boek vol ge­rech­ten om de kou­de da­gen mee te vie­ren. Ge­com­bi­neerd met mooie ver­ha­len is dit boek er een voor in de keu­ken én voor bij de haard.

Ide­a­li­ter neem je op een kou­de dag met een kop dam­pen­de kof­fie plaats in een enor­me le­ren fau­teuil naast een knis­pe­rend haard­vuur en sla je het boek open bij de in­lei­ding. Het stuk waar­in Sla­ter je mee­neemt in zijn over­tui­ging waar­om de win­ter het mooi­ste sei­zoen van het jaar is en waar­om de prach­ti­ge sma­ken en geu­ren van de win­ter min­stens zo­veel aan­dacht zou­den moe­ten krij­gen als die van het bloei­en­de voor­jaar of de vrucht­ba­re zo­mer. Door zijn zorg­vul­dig ge­ko­zen woor­den en beel­den­de ma­nier van schrij­ven zie je bij­na de spik­kels sneeuw op zijn stoep, de met rijp be­dek­te pom­poe­nen uit zijn volks­tuin en zijn door de oven ver­warm­de keu­ken waar hij de lek­ker­ste win­ter­se maal­tij­den be­reidt. Met zijn woor­den is hij in staat ie­der­een van de win­ter te la­ten hou­den: “De ij­zi­ge tin­te­lin­gen op je ge­zicht als je de kou­de vries­lucht in loopt. De bran­den­de ste­ken in je neus­ga­ten, net als bij wa­sa­bi. Je ogen glin­ste­ren, je oren tin­te­len. De kou­de lucht­stroom naar je hoofd sti­mu­leert je, maakt je vi­taal en geeft je ener­gie. Ik ver­lang naar dat ijs­fel­le licht, die bleek­blau­we luch­ten en dat zacht­grij­ze licht dat zo­wel kalm is als zacht, zo­wel fris is als bros.”

Wij ver­lang­den naar het le­zen van de in­lei­ding nog maar naar één ding en dat is het aan­ste­ken van ons for­nuis. Om de heer­lij­ke ge­rech­ten uit het Cu­li­nai­re win­ter­dag­boek te ma­ken zo­als de gan­zen­bouil­lon met li­ma­bo­nen en tijm (p. 80) of de cho­co­la­de-ha­zel­noot­mous­se (p. 83). Om ver­vol­gens met de­ze ge­rech­ten te­rug te ke­ren naar het ge­noeg­lij­ke plek­je bij de haard en te ge­nie­ten van een van de mooi­ste sei­zoe­nen die het jaar rijk is; de cu­li­nai­re win­ter, met dank aan Ni­gel Sla­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.