Een plek­je op ta­fel

Foodies - - VOORWOORD - Emil, Lot­te, San­ne, Wil­lem en Yvon­ne

Met een flin­ke plof val­len we op je deur­mat, of mis­schien han­gen we straks zwaar aan je schou­der in je bood­schap­pen­tas of je hebt ons net uit­ge­pakt. Bij­na twee­hon­derd pa­gi­na’s waar­mee je zin krijgt in de win­ter, zin in de feest­da­gen en voor­al heel veel zin in ko­ken en lek­ker eten. Bij el­ke foodies stel­len we ons voor wel­ke taart je kiest voor de ver­jaar­dag van je moe­der, wel­ke oven­scho­tel je klaar­maakt voor de maan­dag na het spor­ten en hoe je in de keu­ken nieu­we din­gen uit­pro­beert met ver­ras­sen­de re­sul­ta­ten. Maar het voelt ex­tra bij­zon­der dat we jaar­lijks tij­dens de feest­da­gen bij zo­veel men­sen een plek­je op ta­fel krij­gen. Trou­wens, als je een­maal be­gint en de smaak te pak­ken hebt, be­dek­ken we met ge­mak de he­le ta­fel. Wil je goed van start gaan met de kerst­taart van de co­ver? Is dit het mo­ment waar­op je ein­de­lijk een ech­te tra­di­ti­o­ne­le ham gaat ma­ken? Wil je juist je zus ver­ras­sen met een com­pleet ve­ga­nis­tisch di­ner? Haal je je bu­ren over tot een stoer me­nu bo­ven open vuur? Of schuif je aan voor het fa­vo­rie­te me­nu van be­ken­de koks als Ni­gel­la Law­son en Yo­tam Ot­to­leng­hi? Met de­ze foodies ge­ven we jouw feest­da­gen graag iets ex­tra’s. En we ge­ven je an­de­re win­ter­se da­gen graag wat feest. In de keu­ken en op ta­fel. Al­vast heer­lij­ke feest­da­gen en een smaak­vol nieuw­jaar ge­wenst!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.