Het kerst­di­ner van Ni­gel­la Law­son

Ho­me­ma­de, ver­war­mend én fees­te­lijk, in de­ze foodies deelt Ni­gel­la haar ul­tie­me kerst­me­nu met jou.

Foodies - - VOORWOORD - Fo­to’s: Jo­na­than Lo­ve­kin

Stop met oe­fe­nen op in­ge­wik­kel­de ser­vet­vouw­tech­nie­ken en schrap het blad­goud van je bood­schap­pen­lijst­je: in dit me­nu spre­ken de sma­ken voor zich .................................................................................................

In­gre­di­ën­ten voor 3-4 per­so­nen

500 g ro­de biet

5 pas­sie­vruch­ten zee­zout­vlok­ken een flin­ke snuf

1 el ex­tra ver­gi­ne olijf­olie

100 g gei­ten­kaas een paar tak­jes dil­le alu­mi­ni­um­fo­lie

1 Ver­warm de oven voor op 220°C/he­te­lucht 200°C. Wik­kel el­ke biet apart in alu­mi­ni­um­fo­lie en maak er een goed ge­slo­ten pak­ket­je van. Leg ze op een bak­plaat. Of be­kleed een bak­vorm of braad­slee met alu­mi­ni­um­fo­lie, leg de biet erin en maak een strak slui­tend dak­je met een an­der stuk fo­lie; of ge­bruik een alu­mi­ni­um weg­werp­bak­je en dek het op de­zelf­de ma­nier af.

2 Bak ze in de oven tot ze gaar zijn en de punt van een mes er mak­ke­lijk in glijdt. Mijn er­va­ring is dat gro­te bie­ten 2 tot zelfs 3 uur no­dig heb­ben en klei­ne­re on­ge­veer de helft maar het loont de moei­te ze eer­der te chec­ken; zorg dat je al­les weer ste­vig ver­pakt als je meer bak­tijd no­dig hebt. Laat ze als ze klaar zijn on­ver­pakt af­koe­len voor je de schil ver­wij­dert. Je kunt het pro­ces ver­snel­len door de schil eerst met een scherp mes iets in te ker­ven, maar snijd niet in het vrucht­vlees. Draag wel (dat doe ik ten­min­ste) weg­werp­hand­schoe­nen. Leg de bie­ten op een plank, maar geen hou­ten, en snijd ze in dun­ne plak­ken.

3 Hang een zeef ( je hebt geen heel gro­te no­dig) op een klei­ne kom en snijd een pas­sie­vrucht door­mid­den, maar niet he­le­maal (om te zor­gen dat niets van het kos­te­lij­ke sap op de snij­plank te­recht­komt). Houd de pas­sie­vrucht bo­ven de zeef, open de vrucht en schep het vrucht­vlees er­uit. Werk met een thee­le­pel het vrucht­vlees krach­tig door de zeef, zo­dat het sap er­door druipt in de kom. Doe het­zelf­de met de an­de­re pas­sie­vrucht; je moet in to­taal cir­ca 4 thee­le­pels sap over­hou­den. Ik kan geen goe­de toe­pas­sing voor de over­ge­ble­ven pit­jes be­den­ken, maar geef me tijd.

4 Doe het zout bij het pas­sie­vruch­ten­sap en dan de olie en roer dit krach­tig door el­kaar.

5 Leg de bie­ten op een scho­tel en ver­krui­mel de gei­ten­kaas er­over. Roer de dres­sing nog een keer goed, schenk de­ze er­over en strooi er wat van de veer­ach­ti­ge dil­le over. foodies mag 5 exem­pla­ren van het boek Bij mij aan ta­fel weg­ge­ven. Ga naar

foodies­ma­ga­zi­ne.nl/win.

Ti­tel: Bij mij aan ta­fel Au­teur: Ni­gel­la Law­son Prijs: 20,00 eu­ro Uit­ge­ve­rij: At­las Con­tact Aan­tal pa­gi­na’s: 288

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.