4-3-3

FourFourTwo (Netherlands) - - Voorwoord -

De eer­ste Ne­der­land­se edi­tie van Four­fourt­wo in de schap­pen: het moest er een keer van ko­men. Dit toon­aan­ge­ven­de ma­ga­zi­ne – op­ge­richt in 1994 – heeft we­reld­wijd naam ge­maakt door uit te blin­ken in ori­gi­na­li­teit. Le­zers zien dat maan­de­lijks te­rug in de on­der­werp­keu­ze, vorm­ge­ving en il­lu­stra­ties. De re­dac­tie blijft het liefst weg bij de waan van de dag en richt zich op de mooie en bij­zon­de­re kan­ten van het voet­bal. Niet zel­den ge­beurt dat met een knip­oog.

Daar­naast wor­den de groot­ste ster­ren vaak op een ver­ras­sen­de wij­ze ge­pre­sen­teerd. On­der an­de­ren Mo­ha­med Sa­lah, Har­ry Ka­ne en Ky­li­an Mbap­pé sier­den dit jaar de co­ver en Zla­tan Ibra­hi­mo­vic is in de­cem­ber de vol­gen­de. Li­o­nel Mes­si was in 2017 nog gast­hoofd­re­dac­teur.

En­ge­land heeft het al­le­maal: het geld­ver­slin­den­de Pre­mier Le­a­gu­e­cir­cus met zijn on­weer­staan­ba­re aan­trek­kings­kracht en aan de an­de­re kant van het spec­trum de rau­we kant­jes en de ro­man­tiek. Niet voor niets ma­ken gro­te groe­pen Ne­der­lan­ders we­ke­lijks de over­tocht om zich hie­rin on­der te dom­pe­len.

Los daar­van heeft dit blad een reik­wijd­te tot ver bui­ten Grootb­rit­tan­nië, zo­dat wij het in­ter­na­ti­o­na­le topvoetbal dich­ter­bij kun­nen bren­gen. En niet met zo­maar een ver­ta­ling van het oor­spron­ke­lij­ke aan­bod. Wij bie­den een se­lec­tie aan van de bes­te ver­ha­len en leuk­ste ru­brie­ken en vul­len dit aan met ei­gen pro­duc­ties.

Een voor­beeld hier­van is on­ze co­ver­sto­ry over Dirk Kuyt, de wor­king class he­ro in een Brits maat­pak. En de laat­ste pa­gi­na zul­len wij stan­daard re­ser­ve­ren voor Ja­mes Wort­hy, be­ge­na­digd schrij­ver en Li­ver­pool-fan. Zijn pen naast die van de vas­te co­lum­nist Lot­har Mat­thäus: zo zien wij het graag.

Veel­ge­stel­de vraag de laat­ste we­ken: moet de­ze nieu­we edi­tie dan niet 4-3-3 gaan he­ten?

Nee, dat gaan we niet doen. Ten eer­ste is Four­fourt­wo een be­grip, met een spin-off in meer dan twin­tig lan­den. Maar bo­ven­al vin­den wij het leuk om – in de stijl van het huis – an­ders te zijn.

Dus waar­om dan de wijs­neus uit­han­gen en ons we­reld­ver­be­te­ren­de spel­sys­teem tot la­bel wil­len ver­hef­fen?

Bo­ven­dien: heeft Ne­der­land zijn eni­ge hoofd­prijs in de ge­schie­de­nis niet te dan­ken aan 4-4-2?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.