Wie stopt Man­ches­ter Ci­ty?

Ti­tel­pro­lon­ga­tie is in En­ge­land een zeld­zaam­heid. Zo gaat Pep het wel flik­ken.

FourFourTwo (Netherlands) - - Inhoud -

“Ik zal ie­der­een op de eer­ste dag goed in de ogen aan­kij­ken, om te zien of ze de­zelf­de vast­be­ra­den­heid heb­ben.” Het zijn de woor­den van aan­voer­der Vin­cent Kom­pa­ny. Voor­dat de 32-ja­ri­ge ver­de­di­ger na de lands­ti­tel van vo­rig sei­zoen naar de Bel­gi­sche ploeg af­reis­de, gaf hij zijn ploeg­mak­kers bij Man­ches­ter Ci­ty al­vast stof tot na­den­ken.

Geen en­kel team was in de Pre­mier Le­a­gue ooit zo do­mi­nant als Ci­ty in de voor­bije jaar­gang. Het door­brak als eer­ste ploeg de ma­gi­sche bar­ri­è­re van hon­derd pun­ten, met voet­bal waar de schoon­heid van­af spat­te. Het was on­ge­kend in En­ge­land. Ge­heel vol­gens het ge­dach­te­goed van leer­mees­ter Johan Cruijff, zijn de spe­lers van Pep Gu­ar­di­o­la de baas over de bal én de te­gen­stan­der. Ge­re­geld had­den die vo­rig sei­zoen het idee dat ze in de du­els met Man­ches­ter Ci­ty te­gen vijf­tien man speel­den …

Wordt het sei­zoen 2018/19 op­nieuw een walk-over? Kom­pa­ny weet wel be­ter. De voor­ma­li­ge rots van An­der­lecht en Ham­bur­ger SV weet uit er­va­ring dat eer­de­re top­pres­ta­ties in de Pre­mier Le­a­gue geen en­ke­le ga­ran­tie bie­den voor de toe­komst. Zelfs niet nu Man­ches­ter Ci­ty het sei­zoen flit­send is be­gon­nen, met on­der meer het ver­o­ve­ren van het Com­mu­ni­ty Shield (2-0 ze­ge op Chel­sea) en ze­ven ze­ges in de eer­ste ne­gen speel­ron­den.

Het is na­me­lijk al­weer tien jaar ge­le­den dat een En­gel­se kam­pi­oen zijn ti­tel met suc­ces wist te ver­de­di­gen. Het is een reeks die van­daag de dag in de Bun­de­s­li­ga, Pri­me­ra Di­vi­sión, Li­gue 1 en ook de Ere­di­vi­sie on­denk­baar is. In 2009 won aarts­ri­vaal Man­ches­ter Uni­ted zijn der­de lands­ti­tel op rij, met een so­li­de Ed­win van der Sar op doel en ont­ke­ten­de Cris­ti­a­no Ro­nal­do en Way­ne Rooney voor­in. Ver­vol­gens toog Ro­nal­do naar Re­al Ma­drid en ont­stond er een heu­se stoe­len­dans om de Pre­mier Le­a­gue-tro­fee. Met uit­zon­de­ring van Lei­ces­ter Ci­ty in 2016 ging het kam­pi­oen­schap al­tijd wel naar een van de ge­ves­tig­de top­ploe­gen, maar geen van hen slaag­de er­in zijn su­pre­ma­tie ook in het daar­op­vol­gen­de sei­zoen te her­ha­len. Ster­ker nog, in de voor­bije vijf Pre­mier Le­a­gue-edi­ties volg­de na ul­tie­me glo­rie een spor­tie­ve in­een­stor­ting.

Zo ein­dig­de Man­ches­ter Uni­ted in sei­zoen 2013/14 als ze­ven­de, toen al snel bleek dat de keu­ze voor Da­vid Moy­es als op­vol­ger van Sir Alex Fer­gu­son geen ge­luk­ki­ge was. Ro­bin van Per­sie, het jaar er­voor nog Pre­mier Le­a­gue-top­sco­rer met 26 goals, maak­te er slechts 12. Chel­sea’s sei­zoen 2015/16 werd over­scha­duwd door de na­sleep van de veel­be­spro­ken ve­te tus­sen Jo­sé Mour­in­ho en club­arts Eva Carn­ei­ro, met als uit­ein­de­lij­ke re­sul­taat een tien­de plaats op de rang­lijst. En Lei­ces­ter Ci­ty haal­de het sei­zoen na ‘het groot­ste won­der al­ler tij­den’ niet eens het lin­ker­rij­tje. Na het ver­trek van ij­zer­vre­ter N›go­lo Kan­té en het om­stre­den ont­slag van suc­ce­s­coach Clau­dio Ra­ni­e­ri wer­den The Foxes twaalf­de. Chel­sea ten slot­te gleed als re­ge­rend kam­pi­oen af naar de vijf­de plaats. Ma­na­ger An­to­nio Con­te had in de zo­mer van 2017 het bril­jan­te idee zijn top­sco­rer Diego Costa per sms te mel­den dat hij mocht ver­trek­ken, spe­cu­le­rend op de te­rug­keer van Ro­me­lu Lu­kaku. De Belg koos uit­ein­de­lijk voor Old Traf­ford.

In de his­to­rie van de Pre­mier Le­a­gue zijn het vier, op z’n zachtst ge­zegd, op­mer­ke­lij­ke sei­zoe­nen ge­weest. Voor de span­ning en at­trac­ti­vi­teit van de com­pe­ti­tie is de aan­hou­den­de ti­tel­ont­tro­ning wel­licht een goe­de zaak; voor club­ei­ge­na­ren is het een ver­schrik­king, voor ma­na­gers een heu­se nacht­mer­rie.

Dy­nas­tie

Eén ding heb­ben ze ge­meen, de teams die een heer­schap­pij wél we­ten te door­bre­ken, de teams die hun ti­tel ein­de­lijk pro­lon­ge­ren en de teams die men­ta­li­teit heb­ben om keer op keer te win­nen. De­ze teams re­gen de kam­pi­oen­schap­pen aan­een waar­door een dy­nas­tie ont­stond.

Ook in 1994 was het van al­weer tien sei­zoe­nen ge­le­den dat een team zijn ti­tel had ge­pro­lon­geerd. Toen was het Man­ches­ter Uni­ted dat voor het twee­de jaar op rij be­slag leg­de op de Pre­mier Le­a­gue. Uit­ein­de­lijk zou­den The Man­cu­nians on­der Sir Alex in 21 sei­zoe­nen (1993-2013) liefst der­tien kam­pi­oen­schap­pen bij­schrij­ven. Bij aan­vang van het sei­zoen 1976/77 moest men zelfs acht­tien jaar te­rug­gaan voor ti­tel­pro­lon­ga­tie; te­rug naar de suc­ces­sen van Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers. En toen kwam Li­ver­pool, dat ver­vol­gens in een pe­ri­o­de van vijf­tien sei­zoe­nen tien keer lands­kam­pi­oen zou wor­den. De­ze teams schre­ven ge­schie­de­nis, ga­ven het voet­bal kleur, de ma­na­gers en spe­lers ge­nie­ten eeu­wi­ge roem.

Of Man­ches­ter Ci­ty voor lan­ge­re pe­ri­o­de het En­gel­se en wel­licht ook mon­di­a­le voet­bal kan do­mi­ne­ren, zal de­ze jaar­gang moe­ten blij­ken. Maar als er een Pre­mier Le­a­gue-team is dat de ti­tel kan pro­lon­ge­ren, dan is het zon­der twij­fel het hui­di­ge Ci­ty. Een ploeg die in één sei­zoen 106 keer scoort en kam­pi­oen wordt met een re­cord­voor­sprong van ne­gen­tien pun­ten. “Graag zou ik zien dat we voor nog eens tien sei­zoe­nen do­mi­ne­ren”, al­dus Kom­pa­ny, die ver­der voor­al de eu­fo­rie tem­pert. “Het eni­ge wat we nu heb­ben is één ti­tel …”

Sleu­tel­spe­lers

Maar The Ci­ti­zens heb­ben op al­le fron­ten de za­ken goed voor el­kaar. Niet in de min­ste plaats door de sa­men­stel­ling van de se­lec­tie. Met de sleu­tel­spe­lers Ke­vin De Bruy­ne (27), kee­per Eder­son (24), Jo­hn Sto­nes (24), Ra­heem Ster­ling (23), Le­roy Sa­né (22) en Ga­briel Je­sus (21) kan de ploeg nog ja­ren voor­uit.

Pep Gu­ar­di­o­la be­schikt niet al­leen over de kwa­li­ta­tief bes­te, maar ook breed­ste se­lec­tie. Het zo­mer­se ver­trek van mid­den­vel­der Jorg­in­ho naar Chel­sea was een te­gen­val­ler, even­als de knieblessure van Ke­vin de Bruy­ne (sinds kort weer te­rug op het veld) en de zwa­re achil­les­pees­bles­su­re van re­ser­ve­doel­man Clau­dio Bra­vo kort na het slui­ten van de trans­fer­markt. Maar nog al­tijd heeft de tech­ni­sche staf voor ie­de­re po­si­tie een keur aan op­ties. In ja­nu­a­ri ver­sterk­te de club zich met Riyad Mah­rez, de ge­we­zen smaak­ma­ker van Lei­ces­ter Ci­ty. Maar het is veel­zeg­gend dat de duur­ste aan­koop uit de club­ge­schie­de­nis – de Al­ge­rijn kost­te een slor­di­ge ze­ven­tig mil­joen eu­ro – al­les­be­hal­ve ze­ker is van een ba­sis­plaats in Man­ches­ter.

Daar­naast is de in­fra­struc­tuur wer­ke­lijk sta­te of the art. Zo’n 170 mil­joen eu­ro in­ves­teer­de Man­ches­ter Ci­ty in de trai­nings­fa­ci­li­tei­ten en de jeugd­op­lei­ding. De acht­tien­ja­ri­ge Phil Fo­den, ex­po­nent van de op­lei­ding, staat te boek als een van de bes­te En­gel­se spe­lers van zijn lich­ting en wordt in­mid­dels re­gel­ma­tig door Gu­ar­di­o­la bij de eer­ste se­lec­tie ge­haald.

Vo­ri­ge maand was hij nog ui­terst lo­vend door Ne­der­land een top­voet­bal­land te noe­men, spre­kend over Man­ches­ter Ci­ty stelt Vin­cent Kom­pa­ny zich ge­re­ser­veer­der op. Be­grij­pe­lijk. Hij heeft het ten­slot­te al eer­der mee­ge­maakt, twéé keer zelfs. In het sei­zoen 2012/13 wa­ren veel ken­ners er­van over­tuigd dat Man­ches­ter Ci­ty de lands­ti­tel zou pro­lon­ge­ren. In plaats daar­van hol­den de pres­ta­ties ach­ter­uit. Aan­ko­pen als Jack Rod­well, Scott Sin­clair, Mai­con, Ma­tija Nasta­sic en Ja­vi Gar­cía kon­den de ho­ge ver­wach­tin­gen niet waar­ma­ken. Toen­ma­lig ma­na­ger Ro­ber­to Man­ci­ni raak­te in con­flict met steeds meer van zijn spe­lers. Ma­rio Ba­lo­tel­li werd ver­ban­nen na een hand­ge­meen met zijn trai­ner op het trai­nings­veld, dat op ca­me­ra was vast­ge­legd. Niet

al­leen moest Man­ches­ter Ci­ty de ti­tel la­ten aan Uni­ted, ook ver­loor het de FA Cup-fi­na­le van het dat sei­zoen ge­de­gra­deer­de Wi­gan Athle­tic. Man­ci­ni kreeg ver­vol­gens zijn ont­slag.

In 2014/15 ging het niet be­paald be­ter. Op­nieuw ble­ken de nieuw­ko­mers niet van toe­ge­voeg­de waar­de: Eli­aquim Man­ga­la, Fer­nan­do, Ba­ca­ry Sag­na. Ook aan­val­ler Wil­fried Bo­ny, voor­dien smaak­ma­ker van de Ere­di­vi­sie na­mens Vi­tes­se, werd zelf­den op­ge­steld. Het Chel­sea van Mour­in­ho ver­ze­ker­de zich drie speel­ron­den voor het ein­de van de ti­tel.

Na­tuur­lijk wa­ren niet al­leen de on­der­maats pres­te­ren­de aan­ko­pen schul­dig. Ci­ty had te ma­ken met een al­ge­he­le te­rug­val. “We heb­ben twee kam­pi­oen­schap­pen be­haald. En bei­de ke­ren ont­brak het sei­zoen er­op bij de spe­lers dat ex­tra beet­je scherp­te”, weet Kom­pa­ny. “Dat maakt het ook zo moei­lijk om ti­tels te pro­lon­ge­ren. Al­leen de bij­zon­de­re teams kun­nen dat. Wij moe­ten nu zo’n bij­zon­der team wor­den.”

Gu­ar­di­o­la

Als er al iets an­ders is dit sei­zoen, dan is het wel de aan­we­zig­heid van Pep Gu­ar­di­o­la. Sinds 1950 heb­ben pas vijf ma­na­gers de En­gel­se lands­ti­tel we­ten te pro­lon­ge­ren, on­der wie Sir Alex Fer­gu­son en Bob Pais­ley (zie ka­der). De lijst met suc­ces­trai­ners voor wie dit niet was weg­ge­legd, is aan­mer­ke­lijk gro­ter. Tot het il­lus­ter ge­zel­schap be­ho­ren ver­der Bri­an Clough, die met Not­ting­ham Fo­rest wel twee keer op rij de Eu­ro­pa Cup 1 won, Ar­sè­ne Wen­ger, die Ar­sen­al met schit­te­rend voet­bal naar een ho­ger ni­veau til­de, en Bill Shan­kly, die Li­ver­pool trans­for­meer­de van twee­de­di­vi­si­o­nist tot Eu­ro­pe­se top. Gu­ar­di­o­la staat be­kend om zijn aan­hou­dend suc­ces, waar­on­der drie na­ti­o­na­le ti­tels op rij met zo­wel Bar­cel­o­na als Bay­ern Mün­chen. Door­slag­ge­vend voor de­ze tri­ples was dat de Ca­ta­laan het nooit per­mit­teer­de dat de lat la­ger kwam te lig­gen of de span­nings­boog min­der strak werd. Zo­dra spe­lers in Man­ches­ter dur­ven te den­ken dat ze on­ver­slaan­baar zijn, puur van­we­ge de aan­we­zig­heid van Gu­ar­di­o­la, dan wor­den zij di­rect op hun plaats ge­zet.

“Bij Bar­cel­o­na en Bay­ern be­gon­nen ze te ge­lo­ven dat hun pres­ta­ties door mij kwa­men. Ze dach­ten: we heb­ben het al eens ge­flikt, dus het lukt ons nog wel een keer. Wat krijg je dan? Als je vijf me­ter moet sprin­ten, doe je er nog maar drie. Maar juist die twee me­ter ma­ken het ver­schil.”

“Het nieu­we sei­zoen is nog moei­lij­ker”, ver­volgt Gu­ar­di­o­la. “Voor mijn spe­lers zal ik nog stren­ger zijn. Dat was ik ook bij Bar­cel­o­na en Bay­ern. Om te voor­ko­men dat ie­der­een gaat den­ken dat de vol­gen­de ti­tel een for­ma­li­teit is. Daar­om eis ik nu bij Man­ches­ter méér van ze, of dat nu gaat om de ver­za­mel­tijd voor een trai­ning of een ac­tie met of zon­der de bal. Wie dat niet kan op­bren­gen, valt af. Ik wil een team dat als een ma­chi­ne voet­balt.”

De uit­da­gers

Mocht Ci­ty ook maar in de buurt ko­men van de vorm uit 2017/18, dan wordt het zon­der twij­fel kam­pi­oen. Want er be­ston­den be­gin dit sei­zoen nog­al wat twij­fels bij de con­cur­ren­tie. Te be­gin­nen Man­ches­ter Uni­ted, waar Jo­sé Mour­in­ho al tij­dens de voor­be­rei­ding de nood­klok luid­de. De steeds lui­de­re ver­zoe­ken van de Por­tu­gees om de se­lec­tie fors te ver­ster­ken wer­den niet in­ge­wil­ligd door het Uni­ted-be­stuur. Wat be­te­kent dat voor Mour­in­ho in zijn tra­di­ti­o­neel las­ti­ge der­de jaar­gang bij een club? De ma­ti­ge sei­zoens­start en po­ve­re veld­spel, als­ook de pro­ble­men rond­om Paul Pog­ba, die af­ge­lo­pen zo­mer met Frank­rijk de we­reld­ti­tel ver­o­ver­de maar be­gin dit sei­zoen op Old Traf­ford zijn aan­voer­ders­band moest in­le­ve­ren, ma­ken het wer­ken voor Mour­in­ho al­maar las­ti­ger. Zon­der het win­nen van zil­ver­werk, of er ook maar enigs­zins aan­spraak op ma­ken, zul­len ook de fans hun ge­duld gaan ver­lie­zen.

De kans dat Tot­ten­ham Hot­spur ho­ger zal in­zet­ten dan de der­de plaats van vo­rig sei­zoen, is klein. Af­ge­lo­pen zo­mer tel­den de Spurs twaalf spe­lers op de WK, waar­van er acht tot de al­ler­laat­ste fa­se mee­speel­den. Zon­der ver­ster­kin­gen van naam hoopt ma­na­ger Mau­ri­cio Po­chet­ti­no in de eer­ste plaats dat zijn ver­moei­de spe­lers­groep niet al te ge­ha­vend door de even­eens lood­zwa­re de­cem­ber­maand komt.

En wat te den­ken van Chel­sea en voor­al Ar­sen­al, waar met een nieu­we ma­na­ger aan het roer de ach­ter­vol­ging is in­ge­zet. Ma­na­ger Mau­ri­zio Sar­ri wacht de zwa­re taak de se­lec­tie van Chel­sea weer te la­ten spran­ke­len, zo­als hij dat de voor­bije ja­ren pres­teer­de bij Na­po­li. Ar­sen­al is met het af­scheid van Ar­sè­ne Wen­ger een nieuw tijd­perk in­ge­gaan. On­der diens op­vol­ger Unai Emery ver­lo­ren The Gun­ners de eer­ste twee ron­den, maar na­dien her­pak­ten ze zich sterk. Zaak voor de Spaan­se oe­fen­mees­ter is om de hoofd­macht voor­al in de­fen­sief op­zicht sta­bie­ler te krij­gen. Met Lu­cas Tor­rei­ra, So­kra­tis Papasta­tho­p­ou­los, Stephan Licht­stei­ner en kee­per Bernd Le­no heeft Ar­sen­al daar­op in­ge­speeld.

Het groot­ste ge­vaar zal moe­ten ko­men van Li­ver­pool, dat na een kwa­li­teits­in­jec­tie van zo’n 200 mil­joen eu­ro (voor de mid­den­vel­ders Fa­bin­ho en Na­by Ke­ï­ta, kee­per Alis­son en aan­val­ler Xher­dan Shaqi­ri) vu­rig op de eer­ste lands­ti­tel sinds 1990 hoopt. In de voor­bije jaar­gang, waar­in ze de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue speel­den, won­nen The Reds vier van de on­der­lin­ge du­els met Man­ches­ter Ci­ty. “Hoe goed ze dit sei­zoen ook pres­te­ren, het blijft mo­ge­lijk ze te ver­slaan”, al­dus Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Klopp. “Mis­schien zijn de ver­schil­len nu klei­ner. Maar voor Li­ver­pool is het niet re­le­vant hoe goed Ci­ty is, het gaat er­om dat wij on­ze pun­ten pak­ken. Aan de an­de­re kant: had Ci­ty een ‘nor­maal’ sei­zoen ge­draaid – wat niet het ge­val was – dan was de com­pe­ti­tie tot de laat­ste speeldag span­nend ge­weest.”

Met dat laat­ste stipt de Duit­ser een tri­vi­aal punt aan. Op Man­ches­ter Ci­ty stond vo­rig sei­zoen geen maat, maar dat nam niet weg dat de con­cur­ren­tie wel de­ge­lijk tot het no­di­ge in staat was. Man­ches­ter Uni­ted ein­dig­de het sei­zoen op 19 pun­ten van hun ri­vaal, met 81 pun­ten. Dat pun­ten­aan­tal had in 6 van de voor­bije 22 Pl-edi­ties vol­daan voor de lands­ti­tel. “Veel clubs kon­den te­rug­blik­ken op een goed sei­zoen, maar het was sim­pel­weg on­mo­ge­lijk om Ci­ty bij te hou­den”, zo stelt ook Mour­in­ho. “Met Re­al Ma­drid werd ik in 2012 kam­pi­oen met 100 pun­ten, Bar­cel­o­na had er toen 91. Had Bar­ça het met zo­veel pun­ten slecht ge­daan? Ik dacht het niet …”

Met an­de­re woor­den: is Man­ches­ter Ci­ty, om wel­ke re­den dan ook, niet bij mach­te zijn su­pre­ma­tie te hand­ha­ven, dan is in de Pre­mier Le­a­gue al­les mo­ge­lijk. In 2016 stunt­te Lei­ces­ter Ci­ty, in een wat grij­zer ver­le­den ver­ras­te Black­burn Ro­vers voet­bal­min­nend En­ge­land. Het zijn wel­is­waar geen re­ë­le kans­heb­bers op prij­zen, maar de klei­ne­re vis­sen als Ever­ton (met Mar­co Sil­va als nieu­we ma­na­ger), Crystal Pala­ce en het ge­pro­mo­veer­de Wol­ver­hamp­ton Wan­de­rers met zijn Por­tu­ge­se in­vloe­den zul­len on­der­weg pro­be­ren te ver­ras­sen. Dat zal ook gel­den voor West Ham Uni­ted, waar ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni dit sei­zoen eind­ver­ant­woor­de­lij­ke is. Vier jaar ge­le­den be­vond die­zelf­de Pel­le­gri­ni zich in de po­si­tie van Gu­ar­di­o­la. De Chi­l­een slaag­de er niet in met Man­ches­ter Ci­ty de lands­ti­tel te ver­de­di­gen. Als Vin­cent Kom­pa­ny zijn ploeg­mak­kers des­tijds in de ogen had ge­ke­ken, zou hij heb­ben ge­zien dat de vast­be­ra­den­heid ont­brak. Nu heeft hij ge­zien dat het wel goed zit.

Bo­ven “We gaan al­leen voor het al­ler­hoog­ste, jon­gens.” Be­ne­den “Wel­kom, Riyad. Je bent on­ze duur­ste aan­koop ooit. Be­gin maar even lek­ker op de bank.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.