DE DAG IS OP ZIJN DONKERST VOOR ZONSOPKOMST.”

FourFourTwo (Netherlands) - - Liverpool -

En­gel­se the­o­loog Tho­mas Ful­ler, 1650

Het is één uur ’s nachts, diep in de ca­ta­com­ben van het Olym­pisch Sta­di­on in Kiev. Li­ver­pool-trai­ner Jür­gen Klopp heeft zo­juist tij­dens de pers­con­fe­ren­tie de 3-1 ne­der­laag in de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue ge­a­na­ly­seerd. “Ik deed wat ik kon, maar het was niet goed ge­noeg en dat moet ik ac­cep­te­ren”, zegt de Duit­se coach. “That’s it. Sor­ry.” Zo had het niet moe­ten gaan. Niet weer. Niet weer in een be­lang­rij­ke Eu­ro­pe­se fi­na­le. Klopp wil­de dat de ver­schrik­ke­lij­ke avond voor­bij was, een nacht­mer­rie waar­in Mo­ha­med Sa­lah zijn schou­der ern­stig bles­seer­de, kee­per Lo­ris Ka­ri­us blun­der­de en Ga­reth Ba­le een loop­je nam met de wet­ten van de zwaar­te­kracht.

“Eén com­pli­ment nog”, be­gint een jour­na­list. “Ik hoef geen schou­der­klop­jes meer. I’m fi­ne. Thank you very much”, valt Klopp hem in de re­de. “Suc­ces vol­gend sei­zoen”, be­sluit de re­por­ter. “Yeah”, ver­zucht Klopp. Zon­der om te kij­ken ver­laat hij de pers­zaal, ter­wijl dat ene woord, zo droe­vig uit­ge­spro­ken, na­galmt. Van het geest­drif­ti­ge brok po­si­ti­vis­me dat de af­ge­lo­pen 2,5 jaar in de dugout van An­field zat, is wei­nig over. De te­rug­vlucht van 4,5 uur naar En­ge­land zal een lan­ge wor­den.

Klopp zit in ge­dach­ten ver­zon­ken in het vlieg­tuig. Hij heeft twee op­ties: opgeven of door­vech­ten zon­der con­ces­sies te doen. Hij kiest geen van bei­de. Hij breekt een be­lof­te. Die be­slis­sing to­vert Li­ver­pool om tot de groot­ste be­drei­ging voor Man­ches­ter Ci­ty.

T-E-R-R-I-B-L-E

Het be­gon al­le­maal in ok­to­ber 2015, met het ont­slag van Bren­dan Rod­gers. De Noord-ier groef zijn ei­gen graf, door zich­zelf wijs te ma­ken dat niet Luis Suárez maar de tac­tiek van Ma­gic Bren­dan Li­ver­pool zo dicht bij de Pre­mier Le­a­gue-ti­tel had ge­bracht. Een 6-1 ne­der­laag bij Sto­ke Ci­ty werk­te niet in zijn voor­deel.

Jür­gen Klopp is zijn na­tuur­lij­ke op­vol­ger. Bij zijn pre­sen­ta­tie roept hij zich­zelf uit tot The Nor­mal One, een knip­oog naar de bom­bas­ti­sche geu­zen­ti­tel van Jo­sé Mour­in­ho, The Spe­ci­al One. Klopp be­looft het be­scha­dig­de Li­ver­pool te re­pa­re­ren met Spar­taan­se trai­nin­gen en ple­zier als ge­reed­schap. Hij gaat de ploeg die on­der Rod­gers op zijn lau­we­ren rust­te wak­ker schud­den. De ge­gen­press, waar­mee Klopp Borus­sia Dort­mund om­to­ver­de tot twee­vou­di­ge win­naar van de dub­bel en (ver­lie­zend) Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­list, werkt al­leen als je be­reid bent de boel flink op de schop te gooi­en.

Op Dag 1 on­der Klopp zien de spe­lers op een fli­po­ver de let­ters: T-E-R-R-I-B-L-E. “Zo voe­len jul­lie te­gen­stan­ders zich na ne­gen­tig mi­nu­ten voet­bal­len”, ver­dui­de­lijkt Klopp. En “ter­ri­ble” is pre­cies hoe het team zich de eer­ste we­ken voelt na el­ke trai­ning.

Het be­lang­rijk­ste as­pect van trai­nin­gen is na­me­lijk het exact na­boot­sten van wed­strijd­si­tu­a­ties. Wat voor zin heeft het om een

af­werk­oe­fe­ning te doen als spe­lers met de han­den in de zak­ken op hun beurt staan te wach­ten? Veel be­ter is het om spe­lers over een hin­der­nis­sen­baan te ja­gen, zo­dat ze met het hart in de keel en de spie­ren ver­moeid op doel schie­ten. Pre­cies wat ze on­der­vin­den in een wed­strijd. Klopp laat zelfs muur­tjes en py­lon­nen neer­zet­ten zo­dat de bal in een on­ver­wach­te rich­ting te­rug­stui­tert. Net zo­als een schot on­der­weg van rich­ting kan ver­an­de­ren door een been van een ver­de­di­ger of de hand van een kee­per. Toe­val wordt op Mel­wood Park nor­maal.

As­sis­tent en rech­ter­hand Zeljko Bu­vac kreeg in Dort­mund de bij­naam Chuc­ky, van­we­ge zijn stok­paard­je: de zo­ge­he­ten Chuc­ky Runs. Ze wa­ren be­rucht bij BVB en Mainz en hij in­tro­du­ceert ze ook in Mer­sey­si­de. Elf sprints, met en zon­der bal, langs hin­der­nis­sen, ge­volgd door een schot op de lat van­af de mid­den­lijn. Mis en je moet een twaalf­de keer.

Klopp komt mid­den in het sei­zoen en heeft geen blan­co che­que om nieu­we spe­lers te ha­len. Al­leen de ne­gen­tien­ja­ri­ge Mar­ko Gru­jic komt, en, gek ge­noeg, Ste­ven Caul­ker (QPR) op huur­ba­sis. Om die re­den wordt “im­pro­ve­ment” het stok­paard­je. Klopp wil­de al­tijd al men­sen be­ter ma­ken: als slun­ge­lig kind, op­ge­groeid in het Zwar­te Woud, wil­de hij dok­ter wor­den, geen voet­bal­ler. Ma­ti­ge cij­fers zet­ten een streep door zijn wens om Me­di­cij­nen te stu­de­ren.

Gaan­de­weg ver­sterkt Klopp zijn team door ta­lent te ko­pen of uit de op­lei­ding over te he­ve­len. Ver­der bor­duurt hij voort op de er­fe­nis van Rod­gers. Met Jor­dan Hen­der­son, Adam Lal­la­na en Ja­mes Milner be­houdt het team zijn En­gel­se kern, iets waar Klopp veel be­lang aan hecht. Maar de ont­wik­ke­ling van Ro­ber­to Fir­mi­no springt het meest in het oog. Rod­gers haalt hem als bui­ten­spe­ler, maar in­mid­dels kan de Bra­zi­li­aan op el­ke voor­hoe­de­po­si­tie uit

de voe­ten. “Toen Klopp voor de der­de wed­strijd, te­gen Chel­sea, de op­stel­ling be­kend­maak­te, krab­den we ach­ter on­ze oren”, ver­telt oud-li­ver­pool ver­de­di­ger Mark La­wren­son aan Four­fourt­wo. “We pro­beer­den uit te vo­ge­len wie in de punt van de aan­val stond. Het was de eer­ste keer dat Fir­mi­no als val­se spits ope­reer­de – sinds­dien staat er geen maat op hem.” De 3-1 over­win­ning op Stam­ford Brid­ge mar­keert het be­gin van con­stan­te voor­uit­gang, en Fir­mi­no staat daar sym­bool voor. Na het ver­trek van Phi­lip­pe Cou­t­in­ho naar Bar­cel­o­na in ja­nu­a­ri, neemt hij het stok­je van hem over. “Ik re­ken­de op een te­rug­slag, van­we­ge hun ster­ke on­der­lin­ge band”, zegt La­wren­son. “Maar Fir­mi­no is al­leen maar be­ter ge­wor­den. Hoe goed Sa­dio Ma­né en Mo Sa­lah ook zijn, Fir­mi­no vormt de be­lang­rijk­ste scha­kel in dit team. Hij is zo’n in­tel­li­gen­te voet­bal­ler.” Maar de rek door mar­gi­nal gains bij aan­we­zi­ge spe­lers en de spo­ra­di­sche gro­te aan­koop in de zo­mer (Ma­né in 2016, Sa­lah in 2017) is niet on­ein­dig. On­der Klopp ein­digt Li­ver­pool in de com­pe­ti­tie ach­ter­een­vol­gens als acht­ste en twee­maal vier­de, de fi­na­les van de Eu­ro­pa Le­a­gue en de Cham­pi­ons Le­a­gue wor­den be­reikt – en ver­lo­ren. De cru­ci­a­le vraag, die Klopp & co zich stel­len op de te­rug­vlucht van­uit Kiev: wan­neer komt die lang­ver­wach­te eer­ste prijs?

Om­me­zwaai

“An­ders clubs kun­nen on­ge­li­mi­teerd geld uit­ge­ven”, zegt Klopp als Man­ches­ter Uni­ted in 2016 Paul Pog­ba voor bij­na 100 mil­joen eu­ro over­neemt van Ju­ven­tus. “Ik wil het an­ders doen. Al had ik zo­veel geld tot mijn be­schik­king, dan nog zou ik het an­ders doen.” In 2018, nog geen 48 uur na de ne­der­laag in de Cham­pi­ons Le­a­gue­fi­na­le, breekt de Duit­ser die be­lof­te. Klopp geeft € 45 mil­joen uit aan Fa­bin­ho (Mo­na­co), niet veel la­ter wordt voor mid­den­vel­der Na­by Kei­ta € 60 mil­joen over­maakt aan RB Leip­zig . Zes we­ken la­ter wordt Al­li­son met € 62,5 mil­joen de duur­ste doel­man ooit – tot­dat Chel­sea een paar we­ken la­ter Ke­pa Ariz­za­bala­ga aan­trekt. Op­ge­teld bij het koop­je van Xher­dan Shaqi­ri, voor slechts € 14,7 mil­joen op­ge­vist bij Sto­ke Ci­ty, ko­men de to­ta­le uit­ga­ven in de zo­mer op € 182,2 mil­joen. En in ja­nu­a­ri brak de club al het re­cord voor een ver­de­di­ger: € 78,8 mil­joen voor Vir­gil van Dijk.

“Het is vrij nor­maal dat we op een ge­ge­ven mo­ment iets meer geld uit­ge­ven dan nor­maal”, zegt Klopp. Hij geeft toe “van me­ning te zijn ver­an­derd” om­dat “de we­reld niet meer het­zelf­de is”.

Door de­ze om­me­zwaai is Li­ver­pool in het der­de vol­le­di­ge sei­zoen van Klopp meer dan ooit zíjn team. “Van de se­lec­tie die hij bij zijn komst aan­trof, zou­den al­leen De­jan Lo­vren en Fir­mi­no nog de ba­sis ha­len. En bei­den heb­ben een an­de­re rol dan des­tijds”, ver­telt Matt Lad­son van de fan­si­te This Is An­field aan FFT. “Dit jaar voelt de wij­ze waar­op Li­ver­pool te werk gaat als een mi­li­tai­re ope­ra­tie. Met hel­de­re trans­fer­doe­len voor spe­ci­fie­ke po­si­ties. De scouts de­den hun werk in een vroeg sta­di­um en al­leen de hoofd­doel­wit­ten zijn vast­ge­legd. De­ze trans­fer­pe­ri­o­de na­dert per­fec­tie.”

Kee­pers­trai­ner Jo­hn Ach­ter­berg wees zijn ba­zen twee jaar ge­le­den al op Alis­son van het Bra­zi­li­aan­se In­ter­na­ci­o­nal, ruim voor Lo­ris Ka­ri­us aan het blun­de­ren sloeg. De Ne­der­lan­der zag in de doel­man een toe­kom­sti­ge su­per­ster, die toen nog niet in aan­mer­king kwam voor een werk­ver­gun­ning in Groot-brit­tan­nië. Af­ge­lo­pen zo­mer lag dat an­ders. Alis­son kwam in­mid­dels uit voor AS Ro­ma en was eer­ste kee­per van de Se­le­ção. Vo­rig sei­zoen keer­den in de vijf Eu­ro­pe­se top­com­pe­ti­ties al­leen Da­vid de Gea en Jan Oblak meer scho­ten op doel dan hij.

Door de af­we­zig­heid van Alex Ox­la­de-cham­ber­lain, net als nu lang­du­rig uit­ge­scha­keld, mis­te Li­ver­pool vo­rig sei­zoen al­ter­na­tie­ven op het mid­den­veld. Dus wer­den Na­by Kei­ta en Fa­bin­ho ge­kocht. Dy­na­miek in die li­nie, aan­ge­vuld met de snel­heid van Sa­lah, Ma­né en Fir­mi­no, is wat Klopp, net als Gu­ar­di­o­la bij Man­ches­ter Ci­ty, ver­langt van zijn ploeg om ge­slo­ten de­fen­sies van te­gen­stan­ders open te bre­ken. De trans­fer­be­dra­gen zijn hoog, maar markt­con­form. Zelfs van het prijs­kaart­je van Na­by Kei­ta (€ 60 mil­joen) – Li­ver­pool be­taal­de veel meer dan de ge­li­mi­teer­de som in zijn con­tract én liet hem nog een jaar bij RB Leip­zig spe­len – kijkt in het post-ney­mar­tijd­perk nie­mand meer gek van op.

“Klopp moest prag­ma­ti­scher zijn om de aan­val op Ci­ty te ope­nen, en de markt is dras­tisch ver­an­derd sinds hij zich daar twee jaar ge­le­den over uit­liet”, legt Lad­son uit. “Het zal las­tig wor­den om jaar­lijks be­te­re ver­van­gers te ha­len voor de spe­lers die ze la­ten gaan. Daar­om gaan de prij­zen om­hoog. Zijn aan­ko­pen pas­sen per­fect in het team.”

La­wren­son is het eens met de­ze ana­ly­se. “Af­ge­lo­pen zo­mer heeft Klopp de laat­ste wen­sen op zijn ver­lang­lijst af­ge­streept”, ver­telt de voor­ma­lig cen­tra­le ver­de­di­ger van Li­ver­pool. “Hij nam 2,5 jaar de tijd om zijn se­lec­tie te door­gron­den, bracht de ster­ke en de zwak­ke pun­ten in kaart, en trok spe­lers van de bui­ten­ca­te­go­rie aan. Li­ver­pool wil­de dol­graag dat Ka­ri­us zou sla­gen, maar na zijn op­tre­den in de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue moest de club naar een op­los­sing zoe­ken. Alis­son zou zo­maar het laat­ste puz­zel­stuk­je kun­nen zijn.”

“Cou­t­in­ho ver­trok, Fir­mi­no vul­de de leeg­te. Hij is de be­lang­rijk­ste scha­kel in het team.”

Be­ne­den De Cham­pi­ons Le­a­gue- na­le was een brug te ver voor Klopp & Co.

Bo­ven Fir­mi­no werd door Rod­gers ge­haald als bui­ten­spe­ler, maar ex­cel­leert on­der Klopp als val­se num­mer 9.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.