Q&A RHIAN BREWSTER

Hij schoot En­ge­land naar winst op het WK On­der-17 en kan uit­groei­en tot het boeg­beeld van Li­ver­pool …

FourFourTwo (Netherlands) - - Liverpool -

Je won de Gou­den Schoen, bij het jeugd-wk. Hoe was dat?

Ge­wel­dig. Tot ik in de kwartfinale mijn eer­ste hat­trick maak­te, had ik nooit ge­dacht aan­spraak te ma­ken op de Gou­den Schoen. Je moest met een zak­lamp naar me zoe­ken op de top­sco­rers­lijst. Om dan twee hat­tricks te ma­ken, in de fi­na­le nog een keer te sco­ren en ver­vol­gens het toer­nooi te win­nen – dat was ge­wel­dig.

Fe­li­ci­teer­de Jür­gen Klopp je?

Hij stuur­de me tij­dens het toer­nooi con­ti­nu be­richt­jes. Na de fi­na­le bel­de hij op om me te fe­li­ci­te­ren. De eer­ste keer dat hij een ap­pje stuur­de, dacht ik: wie is dit? Ik ken maar één JK en dat is Jür­gen. Dat kan niet! Hij zei: “Dit is de boss”, en vroeg me zijn num­mer op te slaan. Ik dacht: wauw, hij is op­recht ge­ïn­te­res­seerd.

Ver­wacht je dit sei­zoen je de­buut te ma­ken voor Li­ver­pool?

Ik hoop te de­bu­te­ren en veel mi­nu­ten te ma­ken, maar ik ben sinds ja­nu­a­ri geblesseerd. Dat is zwaar. Alex Ox­la­de-cham­ber­lain heeft me ge­hol­pen, toen we sa­men re­va­li­deer­den. De ma­na­ger heeft me naar het eer­ste elf­tal over­ge­he­veld, on­danks mijn bles­su­re.

Nam je dat mee toen je voor vijf jaar te­ken­de? Er was be­lang­stel­ling van Ar­sen­al, Spurs en clubs uit de Bun­de­s­li­ga.

Ja, ze­ker. Ik wil in de hoofd­macht spe­len. Als dat hier niet kon, was ik ver­trok­ken. Ik had het ge­voel bij Li­ver­pool op de juis­te plek te zit­ten en wil­de be­wij­zen goed ge­noeg te zijn voor het eer­ste elf­tal.

Waar­om ver­huis­de je als veer­tien­ja­ri­ge van Lon­den naar Li­ver­pool?

Ik won veel prij­zen bij Chel­sea, weg­gaan was moei­lijk. Maar ik moest het doen. Ik zag daar geen rou­te naar het eer­ste elf­tal zo­als bij Li­ver­pool. Toen ik ver­kas­te, speel­de Ra­heem Ster­ling in het eer­ste. Ik heb ge­voet­bald met Trent Alexan­der-ar­nold. En moet je hem nu eens zien. Hij ging met En­ge­land naar het WK in Rus­land. Er lo­pen een paar fan­tas­ti­sche spe­lers rond in de jeugd­op­lei­ding van Chel­sea, maar geen van hen krijgt een se­ri­eu­ze kans in de hoofd­macht.

Hoe was Ste­ven Ger­rard bij Li­ver­pool On­der-18?

Hij was een ge­wel­di­ge coach die zijn spe­lers veel ver­trou­wen gaf. Hij deed ook graag mee tij­dens de trai­ning – hij ver­speel­de zel­den de bal, en als dat wel ge­beur­de werd hij kwaad! Ik moest me­zelf af en toe in mijn arm knij­pen. Met hém trai­nen. Maar je kan niet te lang starstruck blij­ven. Nu zit hij bij Glas­gow Ran­gers, maar ik denk dat hij wel hoopt ooit te­rug te ke­ren bij Li­ver­pool. Ho­pe­lijk kan ik te­gen die tijd zijn eer­ste spits zijn. Je weet maar nooit!

Klopp stuur­de een brief aan de Foot­ball Wri­ters’ As­so­ci­a­ti­on om voor te le­zen tij­dens de Voet­bal­ler van het Jaar-ver­kie­zin­gen. Hie­rin prees hij je moed, om­dat je in een in­ter­view had aan­ge­ge­ven door te­gen­stan­ders ra­cis­tisch te zijn be­je­gend. Wat be­te­ken­de dat voor je?

Heel veel. Tij­dens het ga­la zat ik naast de King, Mo Sa­lah. Het was een fan­tas­ti­sche avond. Ik werk­te mee aan dat in­ter­view, om­dat ik zo vaak din­gen naar mijn hoofd kreeg ge­slin­gerd. Ik was het zat. Als ik een ra­cis­ti­sche spe­ler een klap voor zijn kop had ge­ge­ven, zou ik zwaar­der zijn ge­straft dan hij. Je wilt hem slaan, maar weet dat je je moet in­hou­den. Het is ach­ter­lijk dat het nog steeds voor­komt.

Is uit­ko­men voor En­ge­land een be­lang­rijk doel van je?

Ja. Tij­dens het ga­la kwam Ga­reth South­ga­te een praat­je met me ma­ken. Het kan nooit kwaad dat hij weet wie ik ben. Uit­ko­men voor mijn land zou fan­tas­tisch zijn. Af­ge­lo­pen zo­mer be­reik­ten ze de hal­ve fi­na­le. Ik hoop dat in 2022 een flink aan­tal spe­lers van het WK On­der-17 dan het A-toer­nooi win­nen. Te­gen die tijd ben ik 22, en ho­pe­lijk een vas­te waar­de voor Li­ver­pool.

“De Ame­ri­kaan­se ei­ge­naars heb­ben Jür­gen geen stro­breed in de weg­ge­legd – ze ver­trou­wen hem vol­le­dig”, ver­volgt La­wren­son. “Als ie­mand zich met een gro­te zak geld meldt voor een su­per­ster als Cou­t­in­ho, dan is hun eer­ste ge­dach­te: ver­ko­pen. Maar ze ge­ven Klopp de mid­de­len om het elf­tal te ver­ster­ken op an­de­re po­si­ties. Als je een goe­de ma­na­ger in huis hebt – en dat geldt niet al­leen in het voet­bal – dan moet je die zijn gang la­ten gaan.”

Scou­se heart­beat

Niet al­leen het hand­je­vol aan­win­sten zorgt voor en­thou­si­as­me op An­field. Klopp wil dat zijn ploeg een “Scou­se heart­beat” heeft. Daar­om he­velt hij con­se­quent ta­len­ten uit de op­lei­ding over naar het eer­ste elf­tal. “Hij slaat een arm om je heen en be­ge­leidt je el­ke trai­ning”, ver­telt Trent Alexan­der-ar­nold, het uit­hang­bord van de aca­de­mie, aan FFT. “Hij zegt je wat goed gaat, wat je ver­keerd deed en waar­aan je moet wer­ken. Die hand op je schou­der, het be­sef dat hij je ver­trouwt, is voor een spe­ler uit de op­lei­ding fan­tas­tisch. Heel spe­ci­aal.”

Alexan­der-ar­nold maak­te aan het ein­de van vo­rig sei­zoen veel in­druk. Hij stal de show in de hal­ve eind­strijd van de Cham­pi­ons Le­a­gue te­gen Man­ches­ter Ci­ty en kreeg een ba­sis­plaats in de fi­na­le. Het le­ver­de hem een plek in de Wk-se­lec­tie op. De rechts­back, net twin­tig, werd zelfs een paar keer door­ge­scho­ven naar het mid­den­veld. Zo­veel ver­trou­wen heeft Klopp in hem. “Heer­lijk om te zien. Er zijn meer voor­beel­den, zo­als Joe Go­mez en Ben Wood­burn”, zegt La­wren­son. “Ste­ven Ger­rard gaf hoog op van de ver­rich­tin­gen van de jon­ge mid­den­vel­der Cur­tis Jo­nes bij Li­ver­pool On­der-18. In de voor­be­rei­ding maak­te hij in oe­fen­du­els (met het eer­ste) een goe­de in­druk. Li­ver­pool kan niet zon­der spe­lers uit de buurt.”

“Het mooie is dat Klopp bij een bles­su­re­golf met­een af­stapt op hoofd op­lei­din­gen Alex In­glethorp­he voor een ver­van­ger. Over het al­ge­meen zijn de jon­gens die de over­stap van The Aca­de­my naar Mel­wood ma­ken blij­ver­tjes. Ze be­sef­fen dat ze mo­gen blij­ven als ze goed pres­te­ren. De door­stro­ming zal al­leen maar gro­ter wor­den als de uit­brei­ding van het jeugd­com­plex is vol­tooid en het eer­ste elf­tal er gaat trai­nen in plaats van aan de an­de­re kant van de stad. “Klopp be­grijpt de club”, gaat La­wren­son en­thou­si­ast ver­der. “Hij be­grijpt de fans en zelfs ons, de oud-spe­lers. Dat de­den in het ver­le­den niet al­le ma­na­gers. Hij om­armt de cul­tuur en snapt waar­om Li­ver­pool zo’n rijk ver­le­den heeft.”

G egen­press

Niet­te­min moet Li­ver­pool en­ke­le pro­ble­men aan­pak­ken om dit sei­zoen se­ri­eus de strijd met Man­ches­ter Ci­ty aan te gaan. Het lukt niet om Klopps ge­gen­press ne­gen­tig mi­nu­ten lang vol te hou­den. Spe­lers ra­ken uit­ge­put, ze­ker te­gen te­gen­stan­ders van het ka­li­ber van Ci­ty. Om de kans op suc­ces te ver­gro­ten, moe­ten zul­ke ploe­gen vroeg in de wed­strijd wor­den weg­ge­bla­zen. Li­ver­pool kwam in ja­nu­a­ri op An­field te­gen Ci­ty soe­pel op 4-1, met nog tien mi­nu­ten te spe­len. Toch werd het nog bloed­stol­lend, toen Ci­ty nog twee keer scoor­de. Het­zelf­de over­kwam Li­ver­pool in het thuis­du­el met AS Ro­ma, in de hal­ve fi­na­le van

de Cham­pi­ons Le­a­gue. De ploeg ging als een stoom­wals over de tac­tisch na­ïe­ve Ita­li­a­nen heen, maak­te vijf doel­pun­ten, maar moest door pu­re ver­moeid­heid te­gen­goals toe­staan. Hier­door bleef Ro­ma in de re­turn zicht hou­den op de fi­na­le. Dat had na­tuur­lijk nooit mo­gen ge­beu­ren.

Ster­ker nog, geen team in de top­zes van de Pre­mier Le­a­gue kreeg vo­rig sei­zoen meer te­gen­doel­pun­ten in de laat­ste tien mi­nu­ten dan Li­ver­pool. En geen ploeg scoor­de in die fa­se zelf min­der. Om die fit­heid te ver­be­te­ren, plant Klopp in de voor­be­rei­ding in het Zuid-fran­se Evi­an drie oe­fen­ses­sies per et­maal. El­ke dag be­gint om half 8 met een loop­trai­ning en ein­digt rond etens­tijd, bij tem­pe­ra­tu­ren op­lo­pend tot bo­ven de 30 gra­den. De Duit­ser laat niets aan het toe­val over. De weg van het ho­tel naar de trai­nings­vel­den, bo­ven op een berg, wordt per moun­tain­bi­ke af­ge­legd. Zo­doen­de war­men de spe­lers na het ont­bijt de spie­ren vast op met een klim­tijd­rit van een ki­lo­me­ter.

Wel­licht dra­gen de slo­pen­de con­di­tie­trai­nin­gen ook hun steen­tje bij om een an­der pro­bleem bij de ho­rens te vat­ten: een te gro­te af­han­ke­lijk­heid van Mo­ha­med Sa­lah. Toen Klopp te­gen Ro­ma, met nog een kwar­tier te gaan, de Egyp­ti­an King naar de kant haal­de, kwam er zand in de mo­tor van de ploeg. In de fi­na­le te­gen Re­al Ma­drid luk­te het na het vrij wor­ste­len van Ser­gio Ra­mos am­per om uit­ge­speel­de kan­sen te cre­ë­ren. Om het Ci­ty echt las­tig te ma­ken moe­ten The Reds meer wa­pens heb­ben dan Sa­lah al­leen.

Men­ta­li­teit

“Van win­nen zon­der Sa­lah kan Li­ver­pool veel baat heb­ben”, zegt La­wren­son. “Je kunt niet leu­nen op één spe­ler. Het zou knap zijn als Sa­lah het­zelf­de ni­veau haalt als vo­rig sei­zoen. Hij kan te­gen een bles­su­re op­lo­pen. Te­gen­stan­ders gaan zich meer in­stel­len op hem. Hij is ge­wel­dig, maar zo’n su­bliem jaar als hij had, zie je zel­den.”

Ma­né gaf een sig­naal af door op de eer­ste speeldag met­een twee keer te sco­ren, en staat na ne­gen speel­ron­den op even veel doel­pun­ten als Sa­lah. Daar­naast is er hoop ge­ves­tigd op Da­niel Stur­rid­ge. De 28-ja­ri­ge Brit is voor het eerst in twee jaar bles­su­re­vrij en schoot te­gen West Ham (4-0) met zijn eer­ste bal­con­tact als in­val­ler met­een raak. “Klopp weet dat als hij Stur­rid­ge fit kan hou­den – net zo las­tig als lo­pen op wa­ter – over een af­ma­ker be­schikt die zijn ei­gen kan­sen cre­ëert”, spreekt La­wren­son lo­vend. “Als hij de­ze lijn voort­zet en je telt voor het ge­mak Xher­dan Shaqi­ri mee, dan heeft Li­ver­pool voor­in een luxe­pro­bleem.” Men­ta­li­teit is min­stens zo be­lang­rijk als ta­lent. Li­ver­pool won in 2012 voor het laatst een prijs: de Le­a­gue Cup. De laat­ste lands­ti­tel is in­mid­dels 29 jaar ge­le­den. De druk op de spe­lers om af te re­ke­nen met dat trau­ma is aan­zien­lijk. “Het dra­ma­tisch mis­lo­pen van de ti­tel in 2014, na het be­roem­de slip­per­tje van Ste­ven Ger­rard te­gen Chel­sea, was voor de ge­he­le club moei­lijk te ver­wer­ken”, geeft Lad­son van This Is An­field toe. “Het me­ren­deel van dat elf­tal is in­mid­dels ver­trok­ken. De­ze spe­lers­groep voelt die last nu niet. Tot het weer zo span­nend wordt, zal het ver­le­den hen niet hin­de­ren.”

De re­sul­ta­ten van Klopp in be­slis­sings­wed­strij­den vor­men een slech­te voor­bo­de voor een team dat zelf gro­te moei­te heeft om al­lesof-niets-wed­strij­den over de streep te trek­ken. De 51-ja­ri­ge won als coach van Dort­mund en Li­ver­pool slechts één van de ze­ven fi­na­les waar­in hij stond. De laat­ste zes gin­gen ver­lo­ren.

Het groot­ste ob­sta­kel op weg naar het kam­pi­oen­schap zou Klopp zelf wel eens kun­nen zijn. De ener­gie­ke man langs de zij­lijn is geen act, maar meer een ma­ni­fes­ta­tie van zijn ner­vo­si­teit – ze­ker als het span­nend wordt. Zulk emo­ti­o­neel ge­drag kan een­vou­dig over­slaan op de spe­lers. De ef­fec­ten er­van op hem­zelf zijn voor een­ie­der te zien. Na af­loop ge­bruikt hij pers­con­fe­ren­ties als uit­laat­klep. Wan­neer Ever­ton vo­rig jaar de­cem­ber dank­zij een be­nut­te straf­schop

In de voor­be­rei­ding werk­te Li­ver­pool drie trai­nin­gen per dag af, bij tem­pe­ra­tu­ren bo­ven de 30 gra­den.

Bo­ven Niet al­le goals wa­ren de schuld van Ka­ri­us – de fan­tas­ti­sche om­haal van Ga­reth Ba­le zet Re­al Ma­drid op voor­spron­gin Kiev. Rechts­on­der Het ex­po­nent van de Li­ver­pool­op­lei­ding, Trent Alexan­der-ar­nold zat in de se­lec­tie van Eng­land voor het WK.

Rechts Een van de min­der zwa­re stuk­ken van Li­ver­pools da­ge­lijk­seets­tocht tij­dens het trai­nings­kamp. Be­ne­den “Man­nen, heb­ben we ons al­le­maal goed in­ge­smeerd?”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.