WIE IS DE ECH­TE POG­BA?

FourFourTwo (Netherlands) - - Malle Momenten In De Europa Cup -

“We gaan nog niet naar huis! We gaan ze af­ma­ken, die Ar­gen­tij­nen! Mes­si of geen Mes­si, het maakt me geen moer uit! Wij gaan die f*cking World Cup win­nen!” Paul Pog­ba is op 30 ju­li in Ka­zan als hij zo­juist de be­lang­rijk­ste speech uit zijn loop­baan heeft ge­hou­den. Frank­rijk neemt het in zijn eer­ste wed­strijd in de knock-out­fa­se van het WK op te­gen Ar­gen­ti­nië. Bonds­coach Di­dier De­schamps heeft net zijn tac­ti­sche be­spre­king af­ge­rond. Voor Pog­ba is dit het mo­ment om zijn ploeg­mak­kers aan een staal­tje em­po­wer­ment te on­der­wer­pen. Een harts­toch­te­lijk plei­dooi volgt, zo­als Ar­jen Rob­ben vier jaar eer­der bij Oran­je deed. “Ik wil nog niet naar huis van­avond”, brult de mid­den­vel­der van Man­ches­ter Uni­ted te­gen man­nen als Griez­mann, Mbap­pé, Va­ra­ne en Gi­r­oud. “Van­avond wil ik dat we een feest­je kun­nen vie­ren. Nu gaan we het veld op en ge­ven al­les, tot we er­bij neer­val­len! Nie­mand zal de an­der la­ten stik­ken. Op het veld zijn we één!”

Dat ge­zegd heb­ben­de slaat Pog­ba hard met zijn vuist op de ta­fel om zich ver­vol­gens rich­ting de spe­lers­tun­nel te be­ge­ven. “Al­lez!” schreeu­wen zijn kom­pa­nen en zij vol­gen hun cap­tain. Op weg naar de clash met Ar­gen­ti­nië, met Mes­si, Ag­üe­ro en Ma­sche­ra­no.

Vijf­tien da­gen la­ter is de twee­de we­reld­ti­tel van Frank­rijk een feit. Met te­rug­wer­ken­de kracht is de 4-3 ze­ge op La Al­bi­ce­les­te het om­slag­punt. Na een wei­nig im­po­ne­ren­de groeps­fa­se speelt Frank­rijk in de acht­ste fi­na­le zijn bes­te wed­strijd van het toer­nooi. Met dank aan de pep­talk van Pog­ba. De rest is ge­schie­de­nis.

De aan­voer­ders­band draagt kee­per Hugo Llo­ris, maar in het veld is er maar één die Les Bleus aan­jaagt en aan­stuurt. “Paul is een ech­te lei­der”, weet ook Llo­ris. Ie­de­re coun­ter­aan­val wordt op­ge­zet door de Man­cu­ni­an, die met splij­ten­de pas­ses Mbap­pé of Griez­mann weet te be­rei­ken. Op het WK ziet ie­der­een Paul Pog­ba, de su­per­ster die in 2016 de duur­ste voet­bal­ler al­ler tij­den werd. Ie­der­een ziet de Pog­ba waar­voor Man­ches­ter Uni­ted des­tijds 105 mil­joen eu­ro be­taal­de. En ie­der­een ziet dat Pog­ba dit WK in top­vorm ver­keert, een vorm die hij nog maar zel­den op Old Traf­ford heeft la­ten zien.

Het le­ven in Pog­hou­se

Tij­dens het WK groeit Pog­ba uit tot na­ti­o­na­le volks­held. Zo is het niet al­tijd ge­weest. Tien maan­den daar­voor is hij nog de zon­de­bok voor het bla­me­ren­de ge­lijk­spel in de Wk-kwa­li­fi­ca­tie te­gen het nie­ti­ge Luxem­burg (0-0). Het is dat Ger­son Ro­dri­gues, toen­ma­lig aan­val­ler van Tel­star, in de slot­fa­se zijn schot op de paal ziet be­lan­den, an­ders had het Fran­se dra­ma com­pleet ge­weest. Maar toch, uit een poll van Fran­ce Foot­ball komt na­dien naar vo­ren dat 65 pro­cent van de stem­mers in Paul Pog­ba geen ba­sis­spe­ler van Les Bleus ziet.

Vol­gens me­nig­een is de Frans­man met Gui­ne­se roots niet vol­le­dig ge­fo­cust. Het on­der­buik­ge­voel wordt ver­sterkt als hij voor de drie­de­li­ge Pog­serie voor Ca­nal+ de ach­ter­ban een in­kijk­je in zijn le­ven geeft. In een af­le­ve­ring wordt er bij hem thuis in Man­ches­ter, Pog­hou­se, ge­filmd. De kij­ker ziet on­der meer Pog­ba’s pro­jec­tor­ruim­te Pog­ci­ne­ma en een in­door mi­ni­voet­bal­veld (de PP Are­na). “Men­sen die dit zien, zul­len den­ken: hij zit in de Floyd May­wea­ther-mo­dus,” re­a­geert Pog­ba, “maar toen ik klein was, woon­den we met z’n vij­ven in een ap­par­te­ment met één slaap­ka­mer. Ik ver­wen me­zelf. I’m li­ving the dream.”

Niet ie­der­een is even en­thou­si­ast bij de con­fron­ta­tie met Pog­ba’s ener­ve­ren­de le­ven, ook niet na diens toe­lich­ting. Ze­ker niet om­dat het eer­ste deel van de se­rie – een ge­sprek met An­toi­ne Griez­mann – in maart wordt uit­ge­zon­den, vlak na de 3-2 oe­fen­ne­der­laag van Les Bleus te­gen Co­lom­bia. “Je hebt net ver­lo­ren en je zendt dit pro­gram­ma uit!?” zegt een woe­den­de Chris­top­he Du­gar­ry, lid van de gou­den Fran­se Wk-se­lec­tie 1998. “Wat voor waan­zin is dit? Dit geeft aan dat je niet echt met voet­bal be­zig bent.”

Zelfs twee we­ken voor de start van de WK wordt Pog­ba nog kei­hard uit­ge­flo­ten door zijn ei­gen fans als hij na een ma­tig op­tre­den te­gen Ita­lië wordt ge­wis­seld. Even daar­voor be­proeft de 1 me­ter 90 lan­ge mid­den­vel­der zijn ge­luk met een af­stands­schot; het blijkt een af­zwaai­er die bij de cor­ner­vlag be­landt … “Paul heeft een hoop kri­tiek ge­had, ook van mij”, ver­telt Louis Sa­ha, twin­tig­vou­dig Frans in­ter­na­ti­o­nal en voor­ma­lig aan­val­ler van on­der meer Man­ches­ter Uni­ted. “Om­dat hij veel naast het voet­bal doet, ga je kij­ken hoe hij be­ter op het veld kan pres­te­ren. Dat is iets wat Paul moet ac­cep­te­ren. Maar op het WK was ik zeer on­der de in­druk van hem. Op het al­ler­groot­ste po­di­um ter we­reld liet hij zien dat hij de bes­te was.”

“Zon­der Pog­ba was Frank­rijk geen we­reld­kam­pi­oen ge­wor­den”

Voor­al het Fran­se jour­nail­le heeft het op de su­per­ster ge­munt. Zo­als veel ve­det­ten van na­ti­o­na­le ploe­gen het, al dan niet van­we­ge het ir­re­ë­le ver­wach­tings­pa­troon, moe­ten ont­gel­den. “Tot het WK zat er een enorm ver­schil tus­sen zijn po­ten­ti­eel en wat hij liet zien”, zegt Pier­re-eti­en­ne Mi­n­on­zio, jour­na­list van L’équi­pe. “Paul was als een school­jon­gen die zo in­tel­li­gent is dat hij nooit voor het maxi­ma­le ging. Zelfs als Paul goed pres­teer­de dacht je: hij kan nog steeds zo­veel be­ter. Voor aan­vang van het WK sprak ik met col­le­ga’s en één ie­mand zei: ‘Pog­ba gaat Frank­rijk de we­reld­ti­tel be­zor­gen óf Frank­rijk gaat de ti­tel door Pog­ba mis­lo­pen.’ Hij is te zelf­ver­ze­kerd, zo­als ook Zla­tan Ibra­hi­mo­vic is. Met als ver­schil dat Paul het ver­trou­wen van zijn trai­ners no­dig heeft.”

“Voor het toer­nooi vroe­gen we ons af wat nu zijn bes­te wed­strijd voor de Fran­se ploeg was ge­weest. Dat bleek las­tig, er was geen en­ke­le in­ter­land die we kon­den be­noe­men. Maar op het WK was het mak­ke­lij­ker voor Paul om in een re­la­tief kor­te pe­ri­o­de te pie­ken. In Rus­land was hij in ver­de­di­gend op­zicht veel ef­fi­ci­ën­ter en veel fel­ler. Tel daar­bij op zijn mo­ti­va­tie­speech en zijn im­pact op de ploeg, dan kun je stel­len dat Les Bleus zon­der Pog­ba geen we­reld­kam­pi­oen wa­ren ge­wor­den.”

Het du­el met Ar­gen­ti­nië geldt in Frank­rijk al­om be­schouwd als het hoog­te­punt in Pog­ba’s in­ter­land­loop­baan. “Die wed­strijd was hij ge­woon su­per”, meent ook Sa­ha. “Na­tuur­lijk ston­den er ge­noeg an­de­re ge­wel­di­ge spe­lers op het veld, maar Pog­ba vorm­de de sleu­tel tot het suc­ces. Hij en N’go­lo Kan­té vul­den el­kaar fan­tas­tisch aan: Kan­té als sim­pe­le maar ef­fec­tie­ve wa­ter­dra­ger en Pog­ba als de mid­den­vel­der die tus­sen de li­nies op­duikt en ruim­tes open­trekt voor jon-

gens als Mbap­pé. Hij en Kan­té wa­ren een ide­a­le com­bi­na­tie.” Aan zelf­ver­trou­wen geen ge­brek bij Pog­ba. Heel het WK, van de eer­ste groeps­wed­strijd te­gen Bert van Mar­wijks Au­stra­lië (2-1 winst) tot de gro­te fi­na­le te­gen Kro­a­tië (4-2), stelt hij open­lijk te heb­ben ge­leerd van Eu­ro 2016. De ver­ras­send ver­lo­ren fi­na­le te­gen Por­tu­gal was eens maar nóóit meer. “In 2016 heb­ben we de fout ge­maakt door te veel zelf­ver­trou­wen te heb­ben”, zegt Pog­ba. “Voor de wed­strijd te­gen Por­tu­gal dach­ten we dat we hem al had­den ge­won­nen. We moe­ten be­sef­fen dat we slechts ne­gen­tig mi­nu­ten ver­wij­derd zijn van een plek­je in de ge­schie­de­nis­boe­ken.”

Hij volgt de ad­vie­zen op van zijn wij­ze voor­gan­ger Pa­trick Viei­ra, die bij hem er­op aan­dringt om bin­nen het team ver­baal aan­we­zi­ger te zijn. Te­gen Kro­a­tië speelt Pog­ba, on­der het toe­ziend oog van zijn broers Ma­thi­as – nog een blau­we maan­dag ac­tief voor Spar­ta – en Flo­ren­tin, een pui­ke par­tij. Hij neemt de der­de Fran­se tref­fer voor zijn re­ke­ning en be­wijst, zo­als het he­le toer­nooi, de man voor de big oc­ca­si­on te zijn. Op de mo­men­ten dat de druk im­mens is, kwam het voor­heen nog wel eens voor dat Pog­ba’s ge­loof in ei­gen kun­nen te­gen hem werk­te. Nu blijkt dit een mach­tig wa­pen. Niets kan Paul Pog­ba af­stop­pen, zelfs een Wk-fi­na­le niet.

“Toen ik klein was, woon­den we met z’n vij­ven in een ap­par­te­ment met één slaap­ka­mer. Ik ver­wen me­zelf. I’m li­ving the dream.”

Dab­ben met de pre­mier

Ui­ter­aard is hij de gro­te gang­ma­ker tij­dens het kam­pi­oens­feest, met als an­de­re blik­van­gers Vla­di­mir Pu­tin, Em­ma­nu­el Ma­cron, Pa­me­la An­der­son en een op­val­len­de som­bre­ro. De fes­ti­vi­tei­ten op het veld zijn net ach­ter de rug als een trot­se Pu­tin en uit­zin­ni­ge Ma­cron de kleed­ka­mer van de Fran­se ploeg be­tre­den. “Het is jul­lie ge­lukt”, spreekt de Fran­se pre­mier de se­lec­tie van bonds­coach De­schamps toe. “Ja, me­neer”, ant­woordt Paul Pog­ba. “Ik heb jou en de bonds­coach ge­zegd voor die twee­de ster te

zor­gen; het is jul­lie ge­lukt!” “Ja, me­neer!” “Jul­lie heb­ben zes­tig mil­joen Fran­sen blij ge­maakt.” “Ja, me­neer!” Ma­cron is een fan van Pog­ba’s uit­bun­di­ge ka­rak­ter en ont­komt er voor ver­trek niet aan met zijn ster­spe­lers te dab­ben. Hoofd la­ten zak­ken, ar­men en el­le­boog om­hoog. Een dan­sen­de Paul Pog­ba, Ben­ja­min Men­dy, Em­ma­nu­el Ma­cron; het is een mooi ge­zel­schap. Ver­vol­gens, na een laat­ste ver­plich­te pers­con­fe­ren­tie met bonds­coach Di­dier De­schamps, zijn 28 mil­joen In­st­agram-vol­gers ge­tui­ge van een 25 mi­nu­ten du­ren­de li­ve-stream van fees­ten­de in­ter­na­ti­o­nals in de kleed­ka­mer. Pog­ba valt op met een op­val­len­de som­bre­ro, die re­ser­ve-links­back Men­dy na de fi­na­le van een groep­je fees­ten­de Mexi­caan­se sup­por­ters heeft ge­kre­gen. “Moet ik hem af­doen?” vraagt Pog­ba aan de fo­to­graaf. “Nee, nee, houd maar op”, is het ant­woord. “Goed, ik houd hem op”, zegt Pog­ba, om ver­vol­gens met de we­reld­be­ker ver­der te dab­ben. Een dag la­ter is het op­nieuw Pog­ba die al­le aan­dacht trekt, als de Fran­se se­lec­tie wordt ont­van­gen op het Ély­s­ée-pa­leis in Pa­rijs, de of­fi­ci­ë­le re­si­den­tie van pre­mier Ma­cron, bij­na thuis voor de in de na­bij­ge­le­gen ge­meen­te Lag­ny-sur-mar­ne op­ge­groei­de voet­bal­ler. “Ik hoor dat wij we­reld­kam­pi­oen zijn, klopt dat?”, zweept Pog­ba de mas­saal toe­ge­stroom­de fans nog wat op. Om hen ver­vol­gens te ver­ma­ken door een apar­te ver­sie van het volks­lied La Mar­seil­lai­se ten ge­ho­re te bren­gen. On a tout cas­sé, on a tout cas­sé!

Paul Pog­ba spreekt de fans toe met de al­lu­re van een rock­ster. Het is moei­lijk voor te stel­len dat Cris­ti­a­no Ro­nal­do, laat staan Li­o­nel Mes­si, zo uit­bun­dig de mi­cro­foon ter hand neemt. Mer­ci la Fran­ce, galmt Pog­ba’s stem nog even door de spea­kers. Frank­rijk eet wer­ke­lijk uit zijn hand. Ein­de­lijk, voet­bal­min­nend Frank­rijk houdt weer van Paul Pog­ba.

“Ho­pe­lijk be­grijpt Pog­ba waar­om hij zo goed was”

Wel­ge­teld ze­ven we­ken na al­le fes­ti­vi­tei­ten ziet de we­reld er heel an­ders uit. Na twee ne­der­la­gen in de eer­ste drie speel­ron­den, staat Man­ches­ter Uni­ted voor de uit­wed­strijd te­gen Burn­ley. Fans zijn niet ge­luk­kig met het spel van The Red De­vils, in het bij­zon­der Paul Pog­ba. “Hij mag dan wel het WK heb­ben ge­won­nen, maar in de eer­ste du­els komt hij niet eens in de buurt van Uni­teds stan­daard”, zo klinkt het uit de mond van sup­por­ter Rich Jo­nes. “Man­ches­ter Uni­ted heeft een lei­der no­dig. Bij Frank­rijk is hij dat, maar niet bij ons. In­te­res­seert Uni­ted hem soms niet? Hij kan hier zo­maar wat aan­klooi­en, hij is niet gro­ter dan de club. Als hij wil ver­trek­ken, ben ik er niet rou­wig om.”

Ei­gen­lijk wordt de toon al drie da­gen na het WK ge­zet. Jo­sé Mour­in­ho heeft zijn pu­pil met­een na af­loop van de fi­na­le een tekst­be­richt met fe­li­ci­ta­ties ge­stuurd, maar bij de eer­ste pers­con­fe­ren­tie van het nieu­we voet­bal­sei­zoen is The Spe­ci­al One weer zich­zelf. “Ik hoop dat hij be­grijpt waar­om hij zo goed was.” Mour­in­ho graaft al­vast de loop­gra­ven voor de on­ver­mij­de­lij­ke veld­slag die ko­men gaat.

Toen Pog­ba vo­rig sei­zoen niet al te best speel­de, lag dat vol­gens de cri­ti­ci nog voor vijf­tig pro­cent aan de trai­ner en vijf­tig pro­cent aan de spe­ler. De we­reld­ti­tel voor Frank­rijk werd een ga­me-chan­ger, één die niet gun­stig voor Mour­in­ho heeft uit­ge­pakt. Want bij de na­ti­o­na­le ploeg pres­teert Pog­ba, on­der een an­de­re coach, op zijn best. Slaagt hij er niet in zijn Wk-ni­veau door te trek­ken naar Man­ches­ter, dan wor­den er vraag­te­kens ge­plaatst bij Mour­in­ho’s werk­wij­ze.

Met zijn bou­te uit­spraak zegt Mour­in­ho fei­te­lijk dat Pog­ba vo­rig sei­zoen niet goed pres­teer­de om­dat hij het al­le­maal niet zo goed be­greep; met de coach had het níéts te ma­ken. Op een warm ont­haal op Old Traf­ford hoef­de de kers­ver­se we­reld­kam­pi­oen dus niet te re­ke­nen, het klinkt eer­der als een waar­schu­wings­schot. On­der Mour­in­ho zal het voor Pog­ba niet zo veel be­ter wor­den bij Man­ches­ter Uni­ted.

Plot­se­ling niet meer on­mis­baar

In de eer­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd van het hui­di­ge sei­zoen, thuis te­gen Lei­ces­ter Ci­ty (2-1 ze­ge), draagt hij bij ab­sen­tie van de ge­bles­seer­de rechts­back An­to­nio Va­len­cia de aan­voer­ders­band. Op­val­lend aan­ge­zien tij­dens de voor­be­rei­ding vijf an­de­re spe­lers zijn aan­ge­we­zen als al­ter­na­tief. Maar zelfs een goed op­tre­den (en doel­punt) te­gen Lei­ces­ter, kan niet al­le on­vre­de mas­ke­ren.

“Als je het ver­trou­wen voelt, gaan de din­gen mak­ke­lij­ker”, al­dus Pog­ba na af­loop. “Een ge­luk­ki­ge spe­ler zit be­ter in zijn vel dan een spe­ler die dat niet is. Som­mi­ge din­gen kan ik niet zeg­gen, an­ders krijg ik een boe­te.” Hij had ge­noeg ge­zegd. In het Fer­gu­son-tijd­perk zou je daar niet mee zijn weg­ge­ko­men.

Sa­mu­el Luck­hurst, ver­slag­ge­ver van de Man­ches­ter Eve­ning News, wijst op de ver­an­de­rin­gen in ja­nu­a­ri van dit jaar. “In de eer­ste helft van vo­rig sei­zoen was Uni­ted vol­le­dig af­han­ke­lijk van Pog­ba. Tot het du­el bij Tot­ten­ham Hot­spur (2-0) had­den ze sinds ok­to­ber 2016 geen com­pe­ti­tie­wed­strijd meer ver­lo­ren waar­in Pog­ba mee­speel­de. De komst van Alexis Sán­chez in ja­nu­a­ri leid­de bij en­ke­le spe­lers tot on­rust. Ik denk dat Pog­ba en zijn zaak­waar­ne­mer Mi­no Rai­ola von­den dat hij mi­ni­maal het­zelf­de sa­la­ris hoor­de te krij­gen als Sán­chez. Voor Ney­mar is het twee keer zo veel be­taald als voor Pog­ba. Maar ook Pog­ba is 222 mil­joen eu­ro waard.”

“In die wed­strijd te­gen Tot­ten­ham liet Mou­ri­no het team heel open spe­len, met Pog­ba en Ma­tic als eni­ge mid­den­vel­ders”, blikt Luck­hurst te­rug. “Spurs liep ze van al­le kan­ten voor­bij en hij moest Pog­ba wis­se­len om meer con­tro­le te krij­gen. Sinds die wed­strijd kun je stel­len dat hij niet meer on­mis­baar voor Man­ches­ter Uni­ted is. Het lijkt er­op dat Mour­in­ho hier­op uit was. Het was al zo­ver dat hij open­lijk twij­fels had bij Pog­ba’s toe­wij­ding aan het team en zijn ploeg­ge­no­ten. Dus dat er wat pro­ble­men wa­ren, is een un­der­sta­te­ment.”

Van Jaap Stam tot Roy Ke­a­ne en Usain Bolt

Het blijft een tik­kel­tje pijn­lijk. In 2012 ver­trekt Pog­ba bij Man­ches­ter, na slechts drie du­els in de hoofd­macht, van­we­ge een ge­brek aan uit­zich­ten op speel­tijd, ge­duld, druk van­uit zijn om­ge­ving of een com­bi­na­tie daar­van. Bij Ju­ven­tus groeit hij uit tot heu­se al­les­kun­ner. Alex Fer­gu­son be­tuig­de ooit spijt dat hij Jaap Stam de deur wees en Ed­win van der Sar ja­ren te laat vast­leg­de. Maar ook het la­ten gaan van Pog­ba blijkt een du­re mis­re­ke­ning te zijn ge­weest. Voor het su­per­ta­lent dat ooit gra­tis de deur uit­wan­del­de, legt Man­ches­ter Uni­ted vier jaar na da­to ruim hon­derd mil­joen eu­ro op ta­fel.

Maar waar­om haalt Pog­ba bij zijn club zel­den het ni­veau als bij de Fran­se ploeg in Rus­land? “Heel sim­pel, om­dat Uni­ted niet zo goed is als Frank­rijk”, stelt Sa­ha. “Ook je me­de­spe­lers kun­nen je soms be­ter la­ten pres­te­ren. Dat laat­ste moet Pog­ba bij Uni­ted te vaak doen, het team heeft nog­al wat zwak­ke scha­kels. Het doet pijn om hem te zien spe­len. Ik heb Roy Ke­a­ne bij Uni­ted mee­ge­maakt en die scoor­de op de schaal van 10 al­tijd wel een 8 of 9. Paul Pog­ba kan din­gen die Ke­a­ne niet kan, maar te vaak is het bij hem een ze­ven­tje. En ter­wijl Pog­ba de eni­ge is die in een wed­strijd een 11 zou kun­nen sco­ren.”

“In mijn pe­ri­o­de bij Uni­ted won­nen we het no­di­ge. Maar Fer­gu­son maak­te dui­de­lijk dat een prijs in het nieu­we sei­zoen niets meer waard was. We moesten op­nieuw kei­hard ons best doen om nieu­we ti­tels te ver­o­ve­ren. Voor Pog­ba is het fan­tas­tisch dat hij het WK heeft ge­won­nen, maar dat hij we­reld­kam­pi­oen is moet hij ge­woon el­ke dag be­wij­zen. Hij moet ie­de­re wed­strijd mi­ni­maal een 8 sco­ren, die druk moet Pog­ba zich­zelf op­leg­gen. Een toer­nooi is als een sprint, maar een he­le com­pe­ti­tie is als een ma­ra­thon; je moet con­stant blij­ven pres­te­ren.”

Die ma­ra­thon moet Pog­ba bij Man­ches­ter Uni­ted nog af­leg­gen. De ene dag rent hij met de joie de vi­vre van Usain Bolt, de an­de­re dag wordt hij sjok­kend in­ge­haald door de zes­tig­ja­ri­ge buur­man. Pog­ba blijft een beet­je een raad­sel, een mys­te­rie. Ken­ne­lijk was het on­ver­mij­de­lijk dat zijn bes­te vorm in Rus­land zou ko­men. In een uit­wed­strijd vroeg in het sei­zoen te­gen pak­weg Brigh­ton & Ho­ve Al­bi­on is de fo­cus toch net even wat an­ders dan in de knock-out­fa­se van het WK.

“Zelfs als Paul goed pres­teer­de, dacht je: hij kan nog zo­veel be­ter.”

“Bij zijn komst bij Ju­ven­tus was Pog­ba een beet­je an­ar­chis­tisch”

In Ita­lië heeft Pog­ba de ma­ra­thon wél ge­won­nen, vier keer zelfs. In zijn dienst­ver­band bij Ju­ven­tus (2012-2016) mag hij ie­der sei­zoen de Se­rie A-tro­fee in ont­vangst ne­men. Ge­zien de su­pre­ma­tie van De Ou­de Da­me is het bij­na moei­lij­ker om de ti­tel mis te lo­pen dan hem te win­nen, maar toch … Zijn trai­ners, An­to­nio Con­te en la­ter Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri, heb­ben ver­schil­len­de me­tho­den om Pog­ba te prik­ke­len. Bei­de blij­ken suc­ces­vol. Al­le­gri geeft de Frans­man al­le vrij­heid. Con­te ver­kiest de har­de aan­pak à la Mour­in­ho, we­ten­de dat Pog­ba een 19-ja­rig ta­lent is, dat voor zijn eer­ste ech­te kans gaat. Daar­mee ga je nu een­maal an­ders om dan een 25-ja­ri­ge Wk-win­naar.

“In het be­gin deed hij nog­al stoer”, zegt Pa­o­lo De Ceg­lie, ploeg­ge­noot van Pog­ba bij Ju­ve. “Maar bin­nen een maand wis­ten we dat hij een van de bes­te van de we­reld kon wor­den. Luk­te dat niet, dan was dat om­dat hij er te wei­nig voor had ge­daan. Hij werk­te heel hard, maar wil­de soms te ge­for­ceerd la­ten zien hoe goed hij was.”

Con­te be­sluit Pog­ba in zijn eer­ste Ju­ve-sei­zoen op zijn plaats te zet­ten als hij te laat op de trai­ning ver­schijnt. De club­lei­ding schorst hem voor de eerst­vol­gen­de wed­strijd en op de web­si­te ver­schijnt een com­mu­ni­qué met een toe­lich­ting. “Wie dat nieuws op de web­si­te heeft ge­plaatst is niet goed bij zijn hoofd”, re­a­geert een woes­te zaak­waar­ne­mer Mi­no Rai­ola. “Ik hoop dat het niet Con­te was, an­ders is hij niet in staat om met pro­ble­men op dit ni­veau om te gaan.”

Maar na­dat de storm is gaan lig­gen, ont­staat er een ste­vi­ge ba­sis voor een har­mo­ni­eu­ze sa­men­wer­king. Pog­ba biedt zijn ex­cu­ses aan en wordt on­der Con­te een on­mis­ba­re scha­kel van Ju­ven­tus. Aan de zij­de van Clau­dio Mar­chi­sio en meas­tro And­rea Pir­lo groeit hij uit tot een sen­sa­tie. In Tu­rijn ado­re­ren ze Il Pol­po Paul (Paul de Oc­to­pus), de voet­bal­ler die met zijn ten­ta­kel-ach­ti­ge be­nen ie­de­re bal ver­o­vert.

“On­der Con­te was Paul ne­de­rig en leer­de hij veel”, ver­telt Ales­sio Tac­chi­nar­di, zes­vou­dig Scu­det­to-win­naar met de Bi­an­co­ne­ri. “Bij zijn komst naar Ju­ven­tus was Pog­ba als voet­bal­ler een beet­je an­ar­chis­tisch. Op tac­tisch vlak spij­ker­de Con­te hem bij en ook gaf hij Pog­ba het krij­gers­in­stinct, nooit opgeven, mee. In 2014 werd Al­le­gri de nieu­we hoofd­trai­ner, min­der in­tens dan Con­te. Hij geeft de spe­lers meer vrij­he­den, on­der hem mo­gen ze in­tu­ï­tie­ver voet­bal­len. On­der Al­le­gri werd Pog­ba nóg vol­was­se­ner. Hij kwam bij Ju­ven­tus als een ru­we dia­mant, maar ont­wik­kel­de zich on­der bei­de coa­ches enorm.”

Met Al­le­gri bouwt Pog­ba een ster­ke re­la­tie op, waar­door de mid­den­vel­der op het veld het al­ler­bes­te uit zich­zelf haalt. In het sei­zoen 2015/16 is hij in de Se­rie A Ko­ning van de As­sist. Waar Mour­in­ho Pog­ba naar ver­luidt ver­biedt om in zijn vrije tijd te bas­ket­bal­len, uit vrees voor bles­su­res, doet Al­le­gri juist het om­ge­keer­de. Op Ju­ve’s trai­nings­com­plex spe­len coach en spe­ler een pot­je basketbal, ter ont­span­ning, goed voor de bon­ding. Ze da­gen el­kaar uit, la­chen om el­kaars mis­sers maar bo­ven­al groeit het on­der­lin­ge res­pect. Wan­neer de coach een van de on­der­lin­ge par­tij­tjes wint, ver­zint Pog­ba een nieu­we uit­da­ging: een wed­strijd­je bok­sen. “Daar­op heb ik maar ‘nee’ ge­zegd”, al­dus een la­chen­de Al­le­gri.

Ook Di­dier De­schamps weet hoe hij Pog­ba kan ra­ken. In het ver­le­den han­teer­de de Fran­se bonds­trai­ner een har­de­re aan­pak. Zo ver­wijt hij zijn ster­spe­ler in 2016 na de Ek-ou­ver­tu­re te­gen Roe­me­nië dat hij vol­le­dig zijn ei­gen wed­strijd heeft ge­speeld. Ook leest De­schamps hem de les na­dat hij, sjok­kend op zijn slip­pers, te laat is ge­ar­ri­veerd voor het avond­eten met de se­lec­tie. Maar als de mid­den­vel­der in het twee­de deel van het voor­bije sei­zoen op Old Traf­ford in een las­tig par­ket zit, neemt De­schamps al­le tijd en biedt Pog­ba een luis­te­rend oor. Na de Cham­pi­ons Le­a­gue-uit­scha­ke­ling van Man­ches­ter Uni­ted door Se­vil­la, waar hij in bei­de du­els op bank zit ten fa­veu­re van Ne­man­ja Ma­tic, An­der Her­re­ra en Scott Mc­to­mi­nay, wil de bonds­trai­ner we­ten waar het nu pre­cies knaagt.

“Dat is de gro­te kracht van De­schamps”, weet Sa­ha. “Daar­mee kreeg hij Pog­ba scherp voor het WK. Je wist dat hij zijn ver­de­di­gen­de ta­ken zou op­pak­ken.”

“Say what?”

De­schamps over­tuigt Pog­ba er­van om bij Frank­rijk de rol van die­pe mid­den­vel­der in een 4-2-3-1-for­ma­tie op zich te ne­men, hoe­wel hij­zelf het liefst aan de lin­ker­kant in een drie­mans­mid­den­veld zou spe­len. Op aan­drin­gen van de bonds­coach doet Pog­ba zelfs een po­ging zijn troe­be­le re­la­tie met de Fran­se pers te ver­be­te­ren en paait de ach­ter­ban door bij twee uit­ge­brei­de pers­con­fe­ren­ties tij­dens het WK de slo­gan Vi­ve la Fran­ce, vi­ve la Ré­pu­bli­que! er­uit te gooi­en. En na de ge­won­nen fi­na­le be­na­dert Pog­ba zelfs wach­ten­de ver­slag­ge­vers die, hik­kend te­gen de dead­line, hun stuk­jes aan het tik­ken zijn. “Ie­der­een oké? Kan ik je aan wat quo­tes hel­pen?”

Het on­der­houd met De­schamps in maart wordt ge­volgd door een ani­me­rend ge­sprek met nie­mand min­der dan Pep Gu­ar­di­o­la. Iro­nisch, de man die Pog­ba in­spi­reert om top te pres­te­ren is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de suc­ces­sen van Uni­ted maar de blau­we aarts­ri­vaal. Met de no­di­ge ge­vol­gen van dien. De dag voor de Man­ches­ter Der­by in april laat Gu­ar­di­o­la, na op­nieuw een reeks be­le­di­gin­gen van Rai­ola over zich heen te heb­ben ge­had, zich uit de tent lok­ken. Vi­lein stelt hij dat de Ne­der­land­se Ita­li­aan hem in ja­nu­a­ri nog had aan­ge­bo­den om Mk­hi­ta­ry­an én Pog­ba over te ne­men.

Laatst­ge­noem­de re­a­geert fu­ri­eus, op zijn so­ci­al me­dia-ka­na­len plaatst Pog­ba een fo­to van hem­zelf met zijn hand ach­ter het oor en het bij­schrift Say what? Is het een po­ging ge­weest om Pog­ba van de leg te krij­gen voor de der­by, dan heeft Gu­ar­di­o­la zich on­ge­lo­fe­lijk ver­ke­ken. In het Eti­had Sta­di­um wint Man­ches­ter Uni­ted met 2-3. Pog­ba maakt hoogst­per­soon­lijk een 2-0 ach­ter­stand on­ge­daan met twee goals kort na rust. Me­de dank­zij de Frans­man be­spaart Uni­ted zich de ul­tie­me ver­ne­de­ring. Het ti­tel­feest, dat al op het punt van be­gin­nen stond, moet Ci­ty nog een week­je uit­stel­len.

“Pog­ba wil­de naar Bar­cel­o­na, Mour­in­ho zei nee”

De uit­spra­ken van Gu­ar­di­o­la heb­ben een be­hoor­lij­ke na­sleep, spe­cu­la­ties hou­den aan dat Rai­ola al­les in het werk stelt om Pog­ba el­ders on­der te bren­gen. Bar­cel­o­na zou op de eer­ste rij zit­ten, Pog­ba zou wel oren heb­ben naar de­ze trans­fer. Al te veel moei­te om voor rust te zor­gen door de ver­ha­len sim­pel­weg te ont­ken­nen doet hij niet. “Op dit mo­ment speel ik voor Man­ches­ter Uni­ted”,

“Alex Fer­gu­son be­tuig­de ooit spijt dat hij Jaap Stam de deur wees. Maar ook het la­ten gaan van Pog­ba blijkt een du­re mis­re­ke­ning te zijn ge­weest.”

re­a­geert Pog­ba te­gen­over jour­na­lis­ten. “Zo­lang je me niet in een Bar­cel­o­na-tri­cot ziet lo­pen, is dat om­dat ik in Man­ches­ter zit.”

In Ca­ta­lonië zijn ze er even­wel ze­ker van dat Pog­ba maar wat graag de over­stap zou ma­ken. “Af­ge­lo­pen zo­mer wil­de hij ko­men”, ver­telt Ivan San An­to­nio, jour­na­list van de Bar­cel­o­na-ge­li­eer­de krant Sport. “Bar­cel­o­na had Pog­ba’s ja­woord en ze wil­den de deal rond ma­ken. Maar Uni­ted en Mour­in­ho zei­den nee. Som­mi­ge men­sen zeg­gen nu dat hij mis­schien in ja­nu­a­ri komt, maar ik denk niet dat clubs zo groot als Uni­ted daar­mee in­stem­men. We zul­len dus tot de zo­mer moe­ten wach­ten.”

Vol­gens de ver­slag­ge­ver wil­de Bar­cel­o­na af­ge­lo­pen zo­mer per se een ga­lac­ti­sche aan­koop pre­sen­te­ren. “Bar­cel­o­na kan zich dat soort aan­ko­pen ver­oor­lo­ven. Pog­ba was het al­ter­na­tief na het af­zeg­gen van Griez­mann. Ze spe­len wel­is­waar niet op de­zelf­de po­si­tie, maar Bar­cel­o­na wil de Cham­pi­ons Le­a­gue win­nen. En dat kan al­leen maar als je de bes­te spe­lers van Eu­ro­pa hebt. Pog­ba bij­voor­beeld.”

Maar lang niet ie­der­een is er­van over­tuigd dat Bar­ça’s huis­stijl de fy­siek spe­len­de Pog­ba op het lijf ge­schre­ven is. San An­to­nio: “Som­mi­ge fans vin­den dat Bar­cel­o­na trouw moet blij­ven aan zijn vas­te speel­wij­ze. Wij­ken we daar één mil­li­me­ter van af, dan is het geen Bar­ça meer. Maar om zich ver­der te ont­wik­ke­len denk ik dat Pog­ba een club zo­als Bar­cel­o­na no­dig heeft.”

Ook een te­rug­keer naar Ju­ven­tus is aan de or­de ge­weest. “Na­tuur­lijk zal hij die op­tie over­we­gen”, zegt De Ceg­lie. “Ju­ven­tus heeft mo­men­teel een be­ter team dan Man­ches­ter Uni­ted en de men­sen hier zijn nog steeds gek op hem.” Tac­chi­nar­di be­hoort tot de men­sen die hem graag te­rug in Tu­rijn zien. “Stel je eens voor,

een mid­den­veld met Pog­ba, Blai­se Mat­ui­di en Mi­ra­lem Pja­nic, met Doug­las Costa, Cris­ti­a­no Ro­nal­do en Pau­lo Dy­bala voor­in. Ik ken Ju­ven­tus en als je die club ver­laat, dan ver­lies je iets. Bij Ju­ven­tus draait het om win­nen. Als je er een­maal bent ge­weest en kam­pi­oen bent ge­wor­den, dan wil je te­rug. Zo­als Le­o­nar­do Bo­nuc­ci af­ge­lo­pen zo­mer deed.”

Maar zelfs als Pog­ba wil ver­trek­ken, zal de lei­ding van Man­ches­ter Uni­ted niet zo­maar mee­wer­ken. Om­dat zijn op­tre­dens niet al­tijd even goed zijn ge­weest, gaat Pog­ba’s markt­waar­de veel ver­der.

“Pog­ba spreekt een bre­der pu­bliek aan dan Mes­si en Ro­nal­do”. Car­sten Tho­de, mar­ke­ting­des­kun­di­ge van het bu­reau Syn­er­gy en in het ver­le­den werk­zaam voor The Man­cu­nians, legt uit: “Kij­kend naar de com­mer­ci­eel in­te­res­sant­ste voet­bal­lers komt nie­mand mo­men­teel in de buurt van Pog­ba of Ney­mar. Ook Ro­nal­do en Mes­si ho­ren al ja­ren bij die top, maar dat heeft meer his­to­ri­sche re­de­nen. Als ik een merk was zou ik van­daag de dag met Pog­ba in zee gaan.” Tho­de ge­bruikt de term ‘cul­tu­ral­ly re­le­vant’; Pog­ba spreekt een bre­der pu­bliek aan. “Bij hem gaat het ver­der dan al­leen voet­bal: mu­ziek, mo­de, urban cul­tu­re en li­fe­sty­le. An­ders dan an­de­re voet­bal­lers spreekt hij ie­der­een op al de­ze ter­rei­nen aan. Dat maakt Pog­ba zo ico­nisch.”

Het ver­lies van de Frans­man zou de En­gel­se re­cord­kam­pi­oen hard ra­ken. Niet al­leen spor­tief maar mo­ge­lijk ook op de aan­de­len­markt, waar de aan­de­len­koers eer­der dit sei­zoen – de ma­ti­ge com­pe­ti­tie­start ten spijt – nog een re­cord­hoog­te be­reikt. “Het is een in­ge­wik­kel­de ma­te­rie, maar aan­de­len­koer­sen kun­nen kel­de­ren als Pog­ba zou ver­trek­ken”, stelt Tho­de. “We za­gen wat er ge­beur­de toen Ro­nal­do van club wis­sel­de. Ju­ven­tus had er in­eens vier mil­joen nieu­we vol­gers op so­ci­al me­dia bij. Re­al Ma­drid daar­en­te­gen ver­loor er een mil­joen. Men­sen zijn let­ter­lijk ge­stopt met het vol­gen van Re­al en heb­ben zich nu aan Ju­ven­tus ge­com­mit­teerd. Zo gaat dat met de jon­ge ge­ne­ra­tie sport­lief­heb­bers: zij ver­een­zel­vi­gen zich meer met een in­di­vi­du dan met een team. Als Pog­ba ver­trekt, zal Uni­ted veel aan­han­gers ver­lie­zen. En het heb­ben van veel vol­gers op so­ci­al me­dia is enorm be­lang­rijk. Want hoe meer vol­gers je hebt, hoe meer geld er bin­nen­komt.”

“Veel fac­to­ren spe­len een rol in het be­sluit of Pog­ba zal wor­den ver­kocht. Man­ches­ter Uni­ted zal zijn com­mer­ci­ë­le waar­de niet on­der­schat­ten.”

Louis Sa­ha maakt zich voor­al zor­gen om de spor­tie­ve ge­vol­gen bij het af­scheid van zijn land­ge­noot. Na Án­gel Di María zou op­nieuw een re­cordaan­koop uit Man­ches­ter ver­trek­ken, om­dat de club er niet in is ge­slaagd het bes­te uit hem te ha­len. “Als we Pog­ba kwijt­ra­ken, dan zit het in­tern ge­woon niet goed. Dat zou dra­ma­tisch zijn.”

Pog­ba kan Man­ches­ter Uni­ted voor het ul­tie­me di­lem­ma plaat­sen. Soms lijkt het er­op dat ze hem niet kun­nen luch­ten, net zo goed kun­nen ze niet zon­der hem. Het zal al­tijd te­gen­strij­dig blij­ven. Bij de Gou­den Bal-ver­kie­zing is Pog­ba nog nooit ho­ger ge­ëin­digd dan veer­tien­de, wel was hij ooit de duur­ste voet­bal­ler al­ler tij­den. On­der­maats pres­te­rend op Old Traf­ford, maar een stu­wen­de kracht bij de Fran­sen tij­dens hun ge­slaag­de jacht op de we­reld­ti­tel. On­danks zijn fou­ten, on­danks al­le kri­tiek, is Paul Pog­ba nu waar­de­vol­ler als nooit te­vo­ren.

“Bij hem gaat het ver­der dan al­leen voet­bal: mu­ziek, mo­de, urban cul­tu­re en li­fe­sty­le. An­ders dan die an­de­re voet­bal­lers spreekt hij ie­der­een op al de­ze ter­rei­nen aan. Dat maakt Pog­ba zo ico­nisch.”

Bo­ven Pog­ba wordt be­dol­ven on­der zijn team­ge­no­ten, als hij Frank­rijk in de Wk- na­le naar 3-1 up schiet … Abo­ve right …ter­wijl Kro­a­tië lijd­zaam toe­ziet.

Bo­ven Mour­in­ho gee Pog­ba in­struc­ties, in de wed­strijd te­gen Tot­ten­ham, voor­dat hij hem wis­selt voor Ju­an Ma­ta. Rechts “Is het mo­ge­lijk om te dab­ben met de We­reld­be­ker in je han­den?”

Bo­ven Pog­ba ex­cel­leer­de bij Ju­ven­tus dank­zij goed pe­o­p­le-ma­na­ge­ment ... Rechts ...en het­zelf­de lied­je bij het WK in Rus­land.

Links­bo­ven Aan­voer­der Pog­ba leidt Uni­ted langs Lei­ces­ter, in de ope­nings­wed­strijd van dit sei­zoen. Bo­ven Rai­ola is niet al­leen in Ne­der­land ge­vreesd; ook op Old Tra ord leid­de hij al ver­schil­len­de spe­lers naar de uit­gang.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.