MOUR­IN­HO VER­SUS DE VE­DET­TEN

Paul Pog­ba is niet de eer­ste ster­spe­ler met wie Jo­sé Mour­in­ho een op zijn zachtst ge­zegd moei­za­me re­la­tie on­der­houdt.

FourFourTwo (Netherlands) - - Paul Pogba -

VÍTOR BAÍA

Als as­sis­tent van Louis van Gaal bij Bar­cel­o­na heeft Mour­in­ho al met Vítor Baía ge­werkt. Dit blijkt wei­nig waard zo­dra Mour­in­ho in 2002 aan de slag gaat bij FC Por­to waar de doel­man de on­be­twis­te num­mer 1 is. Clu­bicoon Baía wordt ge­pas­seerd en na een woor­den­wis­se­ling op de trai­ning zelfs voor een maand ge­schorst. “Toen hij bij Por­to kwam, wil­de hij ie­der­een even la­ten zien wie de baas was”, al­dus Baía. De twee slui­ten la­ter vre­de waar­na Por­to in 2004, met Baía op doel, de Cham­pi­ons Le­a­gue wint.

RICARDO CARVALHO

Sa­men vie­ren ze gro­te suc­ces­sen bij Por­to, Chel­sea en Re­al Ma­drid. In Lon­den clasht het als Carvalho voor de sei­zoens­ou­ver­tu­re van 2005/06 wordt ge­pas­seerd. “On­be­grij­pe­lijk”, al­dus de ver­de­di­ger. De re­ac­tie van Mour­in­ho? “Hij lijkt moei­te te heb­ben om din­gen te be­grij­pen. Mis­schien moet hij eens een Iq-test on­der­gaan of naar de dok­ter gaan.” In 2012 zegt hij als Re­al-coach dat Carvalho kan ver­trek­ken of “fei­te­lijk zijn car­ri­è­re be­ëin­digt.” Hij blijft en wint in 2016 het EK met Por­tu­gal.

MI­CHAEL BALLACK

Mour­in­ho re­a­geert in het voor­jaar van 2007 fu­ri­eus als hij hoort dat Mi­chael Ballack bui­ten zijn me­de­we­ten om een en­kel­ope­ra­tie heeft on­der­gaan tij­dens een trip naar Duits­land. Hier­door is de mid­den­vel­der niet in­zet­baar voor de hal­ve fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue te­gen Li­ver­pool. Mour­in­ho som­meert de club­lei­ding het con­tract met Ballack te ont­bin­den. Het daar­op­vol­gen­de sei­zoen be­sluit hij hem niet aan te mel­den voor de groeps­fa­se van de Cham­pi­ons Le­a­gue.

MA­RIO BA­LO­TEL­LI

Bij In­ter­na­zi­o­na­le be­landt Ba­lo­tel­li op een zij­spoor na­dat Mour­in­ho hem al eens heeft ge­waar­schuwd. “Een jon­ge spe­ler als hij kan het zich niet per­mit­te­ren min­der te trai­nen dan Fi­go, Cór­do­ba en Za­net­ti.” La­ter klaagt Mour­in­ho dat de me­dia de kant van Ba­lo­tel­li kie­zen. De ver­stoor­de re­la­tie met het en­fant ter­ri­ble is niet meer te her­stel­len. “De coach krijgt al­tijd de schuld. Ik kan hem niet mo­ti­ve­ren, niets meer le­ren. Voor vol­gend sei­zoen is het be­ter als Mour­in­ho gaat in plaats van Ba­lo­tel­li.”

IKER CA­SIL­LAS

De on­be­twis­te kee­per van Re­al Ma­drid vindt zich­zelf te­rug op de re­ser­ve­bank, na­dat hij zijn kom­paan Xa­vi heeft ge­beld in een po­ging de ver­stoor­de re­la­tie tus­sen de Re­al- en Bar­ça-spe­lers te her­stel­len. Voor Ca­sil­las aan­lei­ding te roe­pen zich­zelf meer te kun­nen iden­ti­fi­ce­ren met de nor­men en waar­den van Pep Gu­ar­di­o­la. De re­pliek van Mour­in­ho? “Zo­als Ca­sil­las een voor­keur heeft voor een an­de­re coach, heb ik een voor­keur voor Diego López. Zo­lang ik de coach van Re­al ben, staat López op doel.”

SER­GIO RA­MOS

Als Me­sut Özil in 2012/13 tij­dens de rust van het du­el met De­por­ti­vo La Cor­u­ña wordt ver­van­gen, toont Ra­mos zich so­li­dair door het shirt van de Duit­ser on­der zijn ei­gen tri­cot te dra­gen. Dit wordt op­ge­merkt door een fo­to­graaf. Kort voor het incident is Ra­mos door Mour­in­ho ge­slacht­of­ferd voor het Cham­pi­ons Le­a­gue-du­el met Man­ches­ter Ci­ty van­we­ge de voor­gaan­de ne­der­laag bij Se­vil­la. Naar ver­luidt heeft zo­wel Ra­mos als Özil bij pre­si­dent Flo­ren­ti­no Pé­rez het ver­trek van Mour­in­ho ge­ëist. “Hij er­uit, of wij.”

CRIS­TI­A­NO RO­NAL­DO

Liefst 168 doel­pun­ten maakt Ro­nal­do in drie sei­zoe­nen bij Re­al on­der Mour­in­ho, maar de sa­men­wer­king ein­digt in mi­neur. “Ik had maar één pro­bleem met hem, een heel sim­pe­le: zo­dra ik als coach kri­tiek le­ver op een spe­ler van­uit tac­tisch oog­punt”, al­dus de oe­fen­mees­ter. “Op die mo­men­ten re­a­geer­de Ro­nal­do niet erg goed. Mis­schien denkt hij al­les te we­ten en hoeft de coach hem niet te hel­pen.” La­ter zal Mour­in­ho stel­len dat de Bra­zi­li­aan­se ex-psv’er Ro­nal­do de eni­ge ech­te Ro­nal­do was.

EDEN HA­ZARD

Me­de dank­zij Eden Ha­zard wordt Chel­sea in 2015 lands­kam­pi­oen, tij­dens Mour­in­ho’s twee­de pe­ri­o­de bij de club. Na­dien wordt de sfeer tus­sen de twee ge­span­nen. “We heb­ben veel mooie mo­men­ten mee­ge­maakt, maar ook een paar min­de­re”, zegt de Belg. “Het der­de sei­zoen was las­ti­ger.” Mour­in­ho is van me­ning dat Ha­zard had moe­ten door­spe­len met een bles­su­re, in de met 2-1 ver­lo­ren wed­strijd te­gen Lei­ces­ter Ci­ty. Het bleek uit­ein­de­lijk zijn laat­ste wed­strijd als ma­na­ger van Chel­sea.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.