BAR­CEL­O­NA (1990-1994)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

In 1986 meldt een 15-ja­rig slun­ge­lig jeugd­spe­ler­tje zich voor zijn pru­e­ba de la mu­ñe­ca: een se­rie tests waar­bij wordt be­paald wel­ke top­ta­len­ten van La Ma­sia mo­gen aan­blij­ven. De maat­staf: de spe­ler moet min­stens 1 me­ter 80 wor­den. “Ik word gro­ter dan 1,80!”, juicht het jo­chie als hij klaar is. “Ik word prof­voet­bal­ler!”

Nie­mand min­der dan Johan Cruijff zet in 1988 de­ze fo­cus op fy­siek over­boord. Be­hen­dig­heid wordt de graad­me­ter. Dank­zij Cruijff kun­nen spe­lers als Mes­si, Xa­vi en Inie­sta – al­le drie klei­ner dan 1,80 – uit­ein­de­lijk uit­groei­en tot de pa­rels van de Bl­au­gra­nas. Ge­ze­gend met een tech­niek die voet­bal tot kunst ver­heft.

Cruijff zelf bouwt van­af eind ja­ren tach­tig aan het Dream Team, met ster­ren als Koe­man, Laud­rup, Stoichk­ov en la­ter Romário. Het team wint tus­sen 1990 en 1994 vier ti­tels op rij en be­kroont de he­ge­mo­nie in 1992 met Bar­cel­o­na’s eer­ste Eu­ro­pa Cup I. In Ca­ta­lonië is dit nog steeds het team waar­over ge­mij­merd wordt, méér nog dan de teams van 2009 of 2011. “Cruijff vond het con­cept van voet­bal op­nieuw uit in Span­je”, al­dus Mi­gu­el Án­gel Na­dal, cen­tra­le ver­de­di­ger uit het Dream Team, te­gen­over FFT.

En het 15-ja­ri­ge ta­len­tje? Mis­schien heb je wel eens van hem ge­hoord. Zijn naam is Jo­sep Gu­ar­di­o­la i Sa­la.

Cru­ci­aal mo­ment

De eer­ste Eu­ro­pa Cup op Wem­bley. “Sa­lid y dis­frutad”, zegt Cruijff voor de wed­strijd te­gen zijn ze­nuw­ach­ti­ge spe­lers. “Ga het veld op en ge­niet.” Dat doen ze, ze­ker na Ro­nald Koe­mans vrije trap in de ver­len­ging.

Het re­sul­taat

Bar­cel­o­na’s vi­ce­pre­si­dent Jo­an Gas­part had be­loofd in de Tha­mes te zwem­men als Bar­ça de Cup zou win­nen. “Had ik maar ge­zegd dat ik met de Qu­een ging ont­bij­ten”, ver­zucht hij, als hij in de nacht na de fi­na­le zijn woord houdt en een nat pak haalt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.