ATHLE­TIC BIL­BAO (1921-25)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

”Con can­te­ra y afi­ción, no ha­ce fal­ta im­porta­ció”, zo luidt het le­vens­mot­to van de Bas­ki­sche groot­macht. Vrij ver­taald: “We heb­ben on­ze jeugd en fans, wij heb­ben geen aan­ko­pen no­dig.” Des­on­danks spe­len Los Le­o­nes al sinds de oprich­ting van de Pri­me­ra Di­vi­sión on­af­ge­bro­ken op het hoog­ste ni­veau.

De suc­ces­vol­ste pe­ri­o­de heeft plaats nog voor de oprich­ting van de lan­de­lij­ke com­pe­ti­tie. Gro­te held is Ra­fael ‘Pi­chi­chi’ Moreno, een klei­ne, veel­sco­ren­de aan­val­ler die al­tijd voet­balt met een wit­te zak­doek om zijn hoofd. Met 83 goals in 89 op­tre­dens helpt hij de club aan vijf Bas­ki­sche lands­ti­tels en vier Copa del Reys – op dat mo­ment de groot­ste prijs van het land. Het maakt Pi­chi­chi de eer­ste voet­bal­held van het land.

In 1922 over­lijdt de aan­val­ler op 29-ja­ri­ge leef­tijd aan de ge­vol­gen van ty­fus. Bij de oprich­ting van de Pri­me­ra Di­vi­sión, een klei­ne ze­ven jaar la­ter, wordt Pi­chi­chi naam­ge­ver van de prijs voor top­sco­rer van de com­pe­ti­tie: de Tro­feo Pi­chi­chi.

Cru­ci­aal mo­ment

De En­gel­se coach Fred Pent­land maakt in­druk van­we­ge het com­bi­na­tie­voet­bal dat hij Athle­tic laat spe­len. Zijn bij­naam is El Bom­bín, om­dat hij al­tijd in het open­baar ver­schijnt met een bol­hoed. Bij ie­de­re ge­won­nen prijs staat hij zijn ge­volg toe het hoofd­dek­sel te ver­trap­pen. “Nog drie mi­nu­ten te gaan voor jou, bol­hoed!”, zin­gen de spe­lers in 1923 in de slot­mi­nu­ten van de Copa del Rey-fi­na­le te­gen CD Eu­ro­pa.

De af­loop

De Tro­feo Pi­chi­chi is niet het eni­ge dat de ico­ni­sche spe­ler heeft na­ge­la­ten. Het is tra­di­tie dat ie­de­re aan­voer­der van de be­zoe­ken­de ploeg aan San Ma­més een boe­ket bloe­men bij het borst­beeld van Pi­chi­chi legt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.