AR­SEN­AL (1989)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Zelfs de Spurs-fans (en toch ook wel die van Li­ver­pool) moe­ten voor dit stuk­je even de tijd ne­men. In mei 1989 is voet­bal een cor­rup­te ben­de, een zootje. Het is zes we­ken na de Hills­boroughramp, een nieu­we zwar­te blad­zij­de in het En­gel­se voet­bal na het Hei­zel­dra­ma, de Brad­ford Ci­ty-sta­di­on­ramp en de in­tre­de van het hoo­li­ga­nis­me. Als ge­volg van de sta­di­on­ramp zijn al­le hek­ken in de En­gel­se sta­di­ons ver­wij­derd en staan­plaat­sen ver­van­gen door zit­plaat­sen.

Voor de laat­ste wed­strijd van het sei­zoen reist Ar­sen­al als num­mer twee af naar An­field. Het du­el met kop­lo­per Li­ver­pool is van­we­ge de Hills­boroughramp uit­ge­steld. Voor de lands­ti­tel moe­ten de Gun­ners het be­la­den tref­fen met mi­ni­maal twee goals ver­schil win­nen, na­dat een aan­van­ke­lij­ke voor­sprong van vijf­tien pun­ten gaan­de­weg is ver­dampt. In de laat­ste se­con­den maakt Mi­chael Tho­mas de be­slis­sen­de 0-2, een tij­di­ge her­in­ne­ring aan be­te­re tij­den voor het En­gel­se voet­bal. Toe­ge­ge­ven, een lust voor het oog is Ar­sen­al in die pe­ri­o­de niet. Van Dennis Berg­kamp of Thierry Hen­ry heeft nog nie­mand ge­hoord, en ook Ar­sè­ne Wen­ger ge­niet nog van het mon­dai­ne le­ven in Mo­na­co. Maar dank­zij man­nen zo­als Dixon, Adams, Bould, O’lea­ry en Win­ter­burn is het voet­bal te­rug op de voor­pa­gi­na’s. De Ar­sen­al-spe­lers over­han­di­gen bloe­men aan de fans en do­ne­ren der­tig­dui­zend pond aan het Hills­borough-fonds. Dit is het mo­ment dat het voet­bal is ont­waakt.

Cru­ci­aal mo­ment

“De bes­te spe­ler ooit? Mu­ñoz, Moreno, Pe­der­ne­ra, La­b­ru­na en Loustau …”

Hoe kan het an­ders? De Li­ver­pool-de­fen­sie is com­pleet ge­des­o­ri­ën­teerd als Tho­mas de ho­ge bal van Alan Smith ont­vangt, kee­per Bru­ce Grob­be­laar pas­seert, het le­gen­da­ri­sche kop­rol­le­tje doet en een com­ple­te na­tie in ver­voe­ring brengt. Of zo­als Bri­an Moo­re het ooit ver­woord­de: “Het ligt nu voor het grij­pen.” Nooit meer zal een ti­tel­ont­kno­ping zo span­nend wor­den. Sor­ry, Ser­gio!

De af­loop

Dit Ar­sen­al schrijft ge­schie­de­nis, dit team is ver­plich­te kost als he­den­daag­se voet­bal­li­te­ra­tuur. Het au­to­bi­o­gra­fi­sche boek Fe­ver Pitch, van Nick Horn­by, be­schrijft het le­ven als Ar­sen­al-fan. Een feest der her­ken­ning voor de wa­re voet­bal­fan, het be­wijs ook dat heel veel men­sen ge­woon voor the beau­ti­ful ga­me naar het sta­di­on gaan. Een mooi­e­re na­la­ten­schap als team kun je niet heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.