ESTUDIANTES (1967-70)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

We mop­pe­ren wel­eens op Ser­gio Ra­mos, maar in de la­te ja­ren zes­tig in Ar­gen­ti­nië is er een team hout­hak­kers die hun ei­gen re­gels na­le­ven. Estudiantes wint in 1967 de Me­tro­po­li­ta­no en ver­vol­gens drie­maal op rij de Copa Li­ber­t­a­do­res. On­der voor­ma­lig bonds­coach Os­val­do Zu­beldía is het team aan­han­ger van het Ma­chi­a­vel­lis­me: op het veld is al­les toe­ge­staan. Met al­leen lie­verd­jes ga je het niet red­den.

Op het mid­den­veld is Car­los Bi­lar­do de on­ver­moei­ba­re mo­tor, de an­ti-voet­bal-lui­te­nant van Zu­beldía. Hij speelt re­gel­ma­tig met pin­nen om zijn pol­sen ge­ta­pet – wel zo han­dig bij cor­ners en vrije trap­pen. Los daar­van kun­nen Los Pin­char­ra­tas (de rat-ste­kers) ook heel be­hoor­lijk voet­bal­len. Estudiantes is trend­set­ter door hoog druk te zet­ten en kan voor list en be­drog al­tijd te­rug­val­len op Ju­an Ramón Verón.

Cru­ci­aal mo­ment

In de re­turn­wed­strijd om de we­reld­be­ker in 1969 te­gen AC Mi­lan is een goal Aguir­re Suárez van wei­nig waar­de na de 3-0 ne­der­laag twee we­ken daar­voor. Me­de daar­door be­zorgt de spij­ker­har­de ver­de­di­ger ook zijn te­gen­stan­der Nes­tor Com­bin met een el­le­boog­stoot een ge­bro­ken neus. Van­we­ge het ex­treem ge­weld­da­di­ge ver­loop van de wed­strijd laat pre­si­dent Ju­an Car­los On­ganía heel het team van Estudiantes ar­res­te­ren. Suárez be­landt voor zijn daad zelfs in de ge­van­ge­nis en mag vijf jaar lang geen in­ter­na­ti­o­na­le wed­strij­den spe­len.

De af­loop

Bi­lar­do ont­dekt dat de vrouw van Ra­cing Club­ver­de­di­ger Ro­ber­to Per­fu­mo re­cent een cys­te heeft la­ten ver­wij­de­ren. In een on­der­lin­ge wed­strijd maakt hij hier­over on­op­hou­de­lijk op­mer­kin­gen. Als voor Per­fu­mo de maat vol is, stompt hij zijn plaag­geest in de maag. Hij moet de­ze ac­tie be­ko­pen met de ro­de kaart. Ook ma­ken Bi­lar­do en zijn ploeg­ge­no­ten een spe­ler van In­de­pen­dien­te uit voor moor­de­naar, na­dat een goe­de vriend van hem bij een jach­tin­ci­dent is om­ge­ko­men. “De wed­strijd moet wor­den ge­won­nen, dat is al­les”, re­a­geert Bi­lar­do. Leu­ke gast …

Bi­lar­do speelt met pin­nen om zijn pol­sen – wel zo han­dig bij cor­ners en vrije trap­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.