DI­NA­MO KIEV (1985-86)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Voet­bal­sta­tis­tie­ken zijn er van­daag de dag in al­ler­lei soor­ten en ma­ten. Di­na­mo Kiev is een van de eer­ste clubs die de waar­de van het getal in het voet­bal in­ziet.

Met Va­lery Lo­ba­no­v­ski heeft Di­na­mo Kiev een vak­idi­oot in huis die het spel we­ten­schap­pe­lijk be­na­dert. Zo vraagt hij op een dag van spe­lers hon­derd ver­schil­len­de ac­ties in een wed­strijd uit te voe­ren. Ver­vol­gens krij­gen ze een stuk pa­pier on­der ogen met een uit­draai van al­le sta­tis­tie­ken. Ie­der­een die vol­gens die ge­ge­vens on­der­maats is, raakt zijn plaats kwijt. Sta­tis­tie­ken voor­ko­men el­ke vorm van dis­cus­sie.

Door zijn in­ven­tie­ve speel­wij­ze, uit­ge­dok­terd en bij­ge­schaafd in een heus la­bo­ra­to­ri­um in sa­men­wer­king met zijn as­sis­tent Ana­t­o­ly Ze­lents­ov, wint de oe­fen­mees­ter in to­taal 29 ti­tels. Hij doet dat in een pe­ri­o­de van twin­tig jaar, die in drie epi­so­des zijn on­der te ver­de­len. De eer­ste pe­ri­o­de is de ge­ne­sis van Lo­ba­no­v­ski’s ge­nie, de der­de is te dan­ken aan het fan­tas­ti­sche part­ner­schap tus­sen Ser­g­ei Re­brov en Andriy Shevchenko.

Maar het is voor het twee­de deel, waar­mee Di­na­mo de aan­dacht trekt. Met Oleg Blok­hin en Igor Be­la­nov als lei­ders in het veld, wint de ploeg in 1986 de Eu­ro­pa Cup II. De fi­na­le te­gen At­lé­ti­co Ma­drid (3-0) is het bes­te voor­beeld van Lo­ba­no­v­ski’s op cij­fer­tjes be­re­ken­de voet­bal, door cri­ti­ci ook wel ‘schaak­voet­bal’ ge­noemd.

Cru­ci­aal mo­ment

De oor­was­sing van At­lé­ti­co Ma­drid. Het be­gint met de in­gooi bij de links­back­po­si­tie, ver­vol­gens komt Kiev op en be­landt de bal na een se­rie no-look pas­ses bij Blok­hin die de voor­sprong naar 2-0 tilt. Een doel­punt van uni­ver­si­tair ni­veau.

De af­loop

Lo­ba­no­v­ski speelt maar wat graag de aris­to­craat. Als een spe­ler op de trai­ning “Maar ik denk dat …” sta­melt, bijt de trai­ner hem toe: “Jij moet niet den­ken! Dat doe ik wel voor jou! Spe­len!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.