BO­CA JU­NI­ORS (2000-03)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Niet al­leen lijkt Car­los Bi­an­chi qua ui­ter­lijk op Lar­ry Da­vid, ook als trai­ners zijn ze als twee drup­pels wa­ter. Ge­ob­se­deerd door ie­der de­tail en vast­be­ra­den zijn ei­gen weg te vol­gen, doet Bi­an­chi wat maar wei­nig coa­ches dur­ven: af­stap­pen van je prin­ci­pes en ge­woon aan­val­len.

Ge­kleed in een out­fit die te­gen het por­no­gra­fi­sche aan­hikt, stelt hij een elf­tal sa­men dat sen­sa­ti­o­neel voet­balt. Met Ni­colás Bur­dis­so, Wál­ter Sa­mu­el en Martín Pa­ler­mo heeft Bo­ca Ju­ni­ors een ij­ze­ren de­fen­sie en swin­gen­de aan­val. Maar het is toch voor­al Ju­an Román Ri­quel­me die voor de over­tref­fen­de trap van sexy voet­bal zorgt. Als num­mer 10 heeft hij al­le vrij­he­den, om op te ko­men, te de­mar­re­ren en ver­vol­gens bij bal­ver­lies zijn ploeg­ge­no­ten het vui­le werk te la­ten op­knap­pen.

Bo­ca Ju­ni­ors wint de Copa Li­ber­t­a­do­res in 2000 en 2001, voor­dat Ri­quel­me naar Bar­cel­o­na over­stapt. Daar­na wint de club het toer­nooi nog­maals in 2003, dan bij de hand ge­no­men door Car­los Té­vez, een bas­taard ver­ge­le­ken met de Mo­zart van de ja­ren daar­voor.

Cru­ci­aal mo­ment

De 2-1 ze­ge in het du­el met de we­reld­be­ker in 2000 op Re­al Ma­drid, op de Galác­ti­cos Luís Fi­go, Ro­ber­to Car­los, Makélélé en Raúl. Het is ook de wed­strijd van twee­vou­dig doel­pun­ten­ma­ker Pa­ler­mo – veld­doel­pun­ten gaan hem een­vou­di­ger af dan pe­nal­ty’s. Maar met na­me van Ju­an Ri­quel­me wiens ex­cep­ti­o­ne­le ta­lent door heel de we­reld wordt ge­zien. De dan 22-ja­ri­ge leidt Bo­ca Ju­ni­ors als wa­re di­ri­gent. Nie­mand die ooit heeft kun­nen tip­pen aan de din­gen die Ri­quel­me die wed­strijd laat zien, zelfs Diego Ma­ra­do­na niet.

De af­loop

In 2003 wint Car­los Bi­an­chi voor de der­de keer als coach van Bo­ca Ju­ni­ors de Copa Li­ber­t­a­do­res. Het Zuid-ame­ri­kaan­se equi­va­lent van de Cham­pi­ons Le­a­gue wint hij ook als oe­fen­mees­ter van Vélez Sars­field mid­den ja­ren ne­gen­tig. On­der meer door in het toer­nooi Bo­ca Ju­ni­ors in het ei­gen La Bom­bo­ne­ra met 1-2 te ver­slaan en ver­vol­gens in de fi­na­le met São Pau­lo af te re­ke­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.