VA­LEN­CIA (1998-2004)

FourFourTwo (Netherlands) - - Cult Clubs -

Wat maakt de club zo bij­zon­der?

Voet­bal­min­nend Span­je be­waart war­me her­in­ne­rin­gen aan de lands­ti­tels van Va­len­cia en ook De­por­ti­vo La Cor­u­ña, rond de eeuw­wis­se­ling. Al is het maar dat die suc­ces­sen een an­der tijd­perk in de Pri­me­ra Di­vi­sión mar­ke­ren. Na het laat­ste kam­pi­oen­schap van Los Che in 2004 heb­ben Bar­cel­o­na en Re­al Ma­drid ne­gen sei­zoe­nen op een rij het al­leen­recht op de lands­ti­tel.

Op twee­der­de van de com­pe­ti­tie be­draagt de ach­ter­stand op Re­al Ma­drid niet min­der dan acht pun­ten. Maar door een reeks van tien du­els met acht ze­ges en twee ge­lij­ke spe­len, kroont Va­len­cia zich, met nog twee ron­den te spe­len, tot lands­kam­pi­oen.

De bloei­pe­ri­o­de wordt in­ge­zet on­der Clau­dio Ra­ni­e­ri, die de club in 1999 met de Copa del Rey voor het eerst in twin­tig jaar aan een prijs helpt. In het post-ra­ni­e­ri-tijd­perk groeit de thuis­ba­sis Me­stal­la uit tot on­neem­ba­re ves­ting, ook op het in­ter­na­ti­o­na­le po­di­um. Trai­ner Héc­tor Cúper loodst Va­len­cia in zo­wel 2000 als 2001 naar de fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue, me­de door on­der­weg voor ei­gen pu­bliek top­ploe­gen als Lazio (5-2) en Bar­cel­o­na (4-1) te ver­slaan. Het zou ook de fi­na­les heb­ben ge­won­nen als de­ze in Va­len­cia wa­ren ge­speeld in plaats van Saint-de­nis en Mil­aan. Na het ver­trek van Cúper, López en mid­den­vel­der Ge­rard zijn de spor­tie­ve voor­uit­zich­ten on­dui­de­lijk. Niet­te­min di­ri­geert Bení­tez de for­ma­tie in 2002 naar de lands­ti­tel. Het suc­ces is al­les­be­hal­ve een incident. Twee sei­zoe­nen la­ter zijn Los Che op­nieuw de bes­te van Span­je. In Eu­ro­pa doet Va­len­cia van zich spre­ken door de UEFA Cup te win­nen. En zelfs de Fair Play Award wordt in de wacht ge­sleept. Net­jes voet­bal­len loont wel de­ge­lijk.

Fla­men­go maakt in de wed­strijd om de we­reld­be­ker ge­hakt van Li­ver­pool.

Cru­ci­aal mo­ment

Va­len­cia wordt in 2002 kam­pi­oen, hoe­wel het in 38 com­pe­ti­tie­du­els acht­tien keer min­der scoort dan num­mer drie Re­al Ma­drid. Het daar­op­vol­gen­de sei­zoen is de for­ma­tie van Bení­tez veel aan­val­len­der in­ge­steld. In de Cham­pi­ons Le­a­gue doet Va­len­cia van zich spre­ken in het eer­ste groeps­du­el met Li­ver­pool, als Pa­blo Ai­mar een su­blie­me one touch­pass af­rondt. Gro­te kans dat de keu­ze van Li­ver­pool op Bení­tez die­zelf­de avond is ge­val­len.

De af­loop

Na Va­len­cia’s lands­ti­tel in 2004 weet al­leen At­lé­ti­co Ma­drid in 2014 de he­ge­mo­nie van Bar­cel­o­na en Re­al Ma­drid te door­bre­ken. Zelf zak­ken Los Che ver weg. En on­der Ro­nald Koe­man lijkt het spel, of be­ter ge­zegd de trein, wat ver­tra­ging te heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.