ZLATAN-ZINNETJES

FourFourTwo (Netherlands) - - Kick-off -

Het was ja­nu­a­ri 2008 en Ajax had Du­bai uit­ge­ko­zen om te over­win­te­ren. Op een vrije mid­dag liep ik in een hy­per­mo­dern win­kel­cen­trum Zlatan Ibra­hi­mo­vic en Max­well te­gen het lijf. De Zweed en de Bra­zi­li­aan ver­ble­ven met In­ter­na­zi­o­na­le in het­zelf­de luxe oord. De ex-aja­cie­den wa­ren be­zig kam­pi­oen van Ita­lië te wor­den. Op­nieuw. De be­groe­ting met Max­well was al­ler­har­te­lijkst. Te­gen het de­cor van een hip ca­fé stel­de hij vra­gen over Ajax en de vrien­den die hij daar nog had. Ibra­hi­mo­vic hing wat ver­veeld in zijn stoel. Hij brab­bel­de wat in het stac­ca­to-taal­tje dat zijn han­dels­merk was ge­wor­den. Zwa­re stem, stoe­re blik, af­ge­me­ten zin­nen. Op het WK van 2002 in Ja­pan was het me voor het eerst op­ge­val­len. Met ple­zier imi­teer­de hij per­so­na­ges uit de God­fa­ther­films waar hij zo van hield. Jour­na­lis­ten kon hij hier­mee tot wan­hoop drij­ven, want hij kwam zo god­ver­ge­ten ar­ro­gant en on­ge­ïn­te­res­seerd over.

Maar wie hem bij Ajax heeft zien ko­men als weer­bar­stig ta­lent uit een im­mi­gran­ten­wijk en door die fa­ça­de weet heen te prik­ken, zal el­ke keer glim­la­chen als Ibra­hi­mo­vic er­gens van zich laat ho­ren. Dat had ik bij het le­zen van de re­por­ta­ge die Chris Flana­gan voor ons maak­te. Het bulkt van die ty­pi­sche Zlatan-zinnetjes. Hij is een beest, een ma­chi­ne, een leeuw, de kam­pi­oen van het volk, en­zo­voort. De eni­ge keer dat hij ver­valt in ne­de­rig­heid is als hij over zijn kin­de­ren praat – dat is dan weer aan­doen­lijk. Ver­der zie je een voet­bal­ler met een ego zo groot als een zep­pe­lin.

De kop­tekst op on­ze co­ver – God in L.A. – is ook niet door ons ver­zon­nen. Het is zo­als Zlatan Ibra­hi­mo­vic zich­zelf graag af­fi­cheert. Hij laat het op bill­boards en pa­gi­na­gro­te ad­ver­ten­ties zet­ten. Hij is de bes­te aan­val­ler ter we­reld. Wie dat niet ziet, be­grijpt er niets van.

Zo­lang een top­voet­bal­ler te wei­nig pres­teert (zie Memphis De­pay) wor­den zijn uit­spra­ken of uit­spat­tin­gen slecht ge­pruimd door pers en pu­bliek. Maar kijk naar de dui­ze­ling­wek­ken­de ere­lijst van Ibra­hi­mo­vic en je ver­geeft hem zijn ver­ba­le prot­se­rig­heid. Hij speel­de in Eu­ro­pa voor de groot­ste maar ook moei­lijk­ste clubs en gros­sier­de over­al in hoofd­prij­zen. Dat de­den Li­o­nel Mes­si en Cris­ti­a­no Ro­nal­do hem niet na.

Bin­nen­kort zal het een stuk saai­er wor­den. Ibra­hi­mo­vic over­weegt te gaan ac­te­ren als hij ge­stopt is met voet­bal­len. Hij is op de juis­te plek te­recht­ge­ko­men. De Hol­ly­wood-stu­dio’s lig­gen om de hoek en bij welk gen­re hij past lijkt me dui­de­lijk. Ge­oe­fend heeft hij ge­noeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.