Pier­re van Hooi­jd­onk Fey­en­oord - Ga­la­ta­sa­ray 2007

FourFourTwo (Netherlands) - - Kick-off -

Ni­gel de Jongs car­ri­è­re bracht hem langs im­po­san­te clubs als Ajax, HSV, Man­ches­ter Ci­ty en AC Mi­lan, we­reld­faam ver­gaar­de hij met zijn vlie­gen­de tac­kle te­gen Span­jaard Xa­bi Alon­so in de Wk-finale van 2010. Nu slijt hij zijn na­da­gen als club­hop­per: een half jaar LA Ga­laxy, an­der­half jaar Ga­la­ta­sa­ray, een half jaar Mainz en in­mid­dels Al-ah­li in Qa­tar.

Als on­ze fo­to­graaf De Jong vraagt op een gro­te gras­maai­er te krui­pen en een boos ge­zicht op te zet­ten naar de ca­me­ra, be­gint hij te grijn­zen. “Dat kan ik wel”, zegt hij, ter­wijl hij ach­ter het stuur van de oran­je zit­maai­er klimt. De keu­ze voor de gras­maai­er is niet toe­val­lig – het was zijn bij­naam bij Man­ches­ter Ci­ty. The Lawn­mo­wer, van­we­ge zijn fa­meu­ze sli­dings en tac­kles.

De Jong is net 34 ge­wor­den, en lijkt met de ja­ren wat re­lax­ter te zijn ge­wor­den. Hij klooit wat met het speel­goed-gras­maai­er­tje en ziet de lol van de shoot wel in. Daar­na neemt hij al­le tijd voor de lezersvragen die we hem voor­leg­gen. Over hoe hij op­keek te­gen Roy Ke­a­ne, Pep Gu­ar­di­o­la boos maak­te, au­to’s ver­kocht aan Ro­bin van Per­sie, zijn re­la­tie met Zlatan Ibra­hi­mo­vic en over die vlie­gen­de tac­kle ...

Je va­der, Jer­ry, speel­de drie in­ter­lands voor Oran­je. Kun je je nog her­in­ne­ren dat je hem zag spe­len?

“Als kind droom­de ik er­van voet­bal­ler te wor­den en om­dat dat toe­val­lig het be­roep van mijn va­der was, vond ik het ge­wel­dig om naar hem te kij­ken. Mijn ou­ders gin­gen uit el­kaar toen ik klein was, dus ik zag hem voor­al op tv. Dat woe­ker­de mijn ver­lan­gen aan om ook ooit voor 50.000 sup­por­ters te spe­len. Hij was al­tijd op een op­bou­wen­de ma­nier kri­tisch op mijn spel. Mijn moe­der was stren­ger.”

Had je een zwa­re jeugd in Am­ster­dam-west?

“Ja, maar ge­luk­kig had ik een moe­der die me mo­ti­veer­de mijn best te doen op school. Ik was al­tijd bui­ten aan het voet­bal­len. Er wa­ren nog geen za­ken als so­ci­al me­dia, dus er was niet veel meer te doen dan voet­bal­len en op straat pro­be­ren be­ter te wor­den. We trok­ken van buurt naar buurt en chil­den over­al met an­de­re jon­gens. Ik had vrien­den die op min­der con­ven­ti­o­ne­le ma­nie­ren geld pro­beer­den te ver­die­nen, maar ge­luk­kig wist ik daar­van weg te blij­ven. Mijn moe­der was daar ook scherp op.”

Naar wel­ke spe­lers keek je op toen je jong was?

“Ik was fan van Fer­nan­do Re­don­do. Hij is een van mijn fa­vo­rie­te spe­lers al­ler tij­den. Romário was ook een gro­te, om­dat hij met mijn va­der bij PSV speel­de. Ik kon hem be­kij­ken tij­dens de trai­ning en zelfs in de kleed­ka­mer. Zo­wel als spe­ler en als per­soon­lijk­heid maak­te hij gro­te in­druk op me. Ik vond het ge­wel­dig hoe hij van­uit het niets kan­sen kon cre­ë­ren. Patrick Viei­ra, in­mid­dels een goe­de vriend van me, was ook een rol­mo­del. En ik was groot fan van Roy Ke­a­ne – hij ken­de geen angst, ook als was hij niet de groot­ste. Ik keek al­tijd naar de Pre­mier Le­a­gue en hij had al­tijd zo’n blik dat er met hem niet te sol­len viel. Als­of hij zei: ‘Niet van­daag mak­ker, dit is mijn ter­ri­to­ri­um.’ Men­sen ver­ge­ten ech­ter dat hij ook een goe­de voet­bal­ler was. Hij maak­te ge­wel­di­ge goals, was een box-to-box spe­ler en had een goe­de pass. Als ik te­gen hem had moe­ten spe­len, had hij ge­won­nen.”

Is het waar dat je een eco­no­mie-di­plo­ma hebt?

“Klopt. Ik heb in 2001 mijn di­plo­ma ge­haald, in Am­ster­dam. Ik vond het erg be­lang­rijk om iets over geld te le­ren. Je ziet veel at­le­ten die geen be­sef heb­ben van al het geld dat ze ver­die­nen. Je kunt je ei­gen­lijk niet voor­stel­len dat je als top­spor­ter bank­roet raakt, maar ik heb het ver­schil­len­de ke­ren zien ge­beu­ren. Om me­zelf hier­voor te be­scher­men, vond ik dit di­plo­ma zo be­lang­rijk. Ik kan ver­stan­dig in­ves­te­ren en ook na het voet­bal mijn geld ver­die­nen. Je moet men­sen om je heen heb­ben met ver­stand van geld, maar je moet ook zelf wat ba­sis­ken­nis heb­ben. Je kunt wel 10 mil­joen op de bank heb­ben, maar als je niet be­grijpt waar het heen gaat en hoe je het uit­geeft, is het zo op.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.