UPS & DOWNS

FourFourTwo (Netherlands) - - Kick-off -

leuk. Ie­der­een ken­de Man­ches­ter Uni­ted en daar wil­den wij ver­an­de­ring in aan­bren­gen.”

Be­viel het le­ven Man­ches­ter?

“In Man­ches­ter re­gent het on­ge­veer elf maan­den per jaar, dus het zal nooit mijn fa­vo­rie­te va­kan­tie­be­stem­ming wor­den. Maar be­hal­ve dat, hangt er in Man­ches­ter al­tijd een pri­ma sfeer. Niet zo groot als Lon­den, maar er was al­tijd iets te doen. Voor­al in de zo­mer kwam de stad echt tot le­ven. En zon­dags ging ik vaak naar een pub voor een sun­day ro­ast. Ik heb er mooie her­in­ne­rin­gen aan, maar van­we­ge dat weer ga ik er niet meer wo­nen.”

Hoe groot was de cul­tuur­om­slag toen Hug­hes als ma­na­ger werd ver­van­gen door Ro­ber­to Man­ci­ni?

“Man­ci­ni is na­tuur­lijk een Ita­li­aan, dus het was geen ver­ras­sing dat hij tac­tisch uit­ste­kend was. Zijn mind­set was heel an­ders dan die van Hug­hes; er lag veel na­druk op hoe de ver­de­di­ging stond. De eer­ste stap was zor­gen dat je ach­ter­in goed stond, daar­na kwam de vol­gen­de stap. Als team en als spe­lers heb­ben we on­der hem een he­le tran­si­tie on­der­gaan. Maar Man­ci­ni en Hug­hes heb­ben de club sa­men naar het hui­di­ge ni­veau ge­bracht. We won­nen met Man­ci­ni bij­na al­le prij­zen, dus dat was een fan­tas­ti­sche tijd, waar hij veel cre­dits voor mag heb­ben.” ge­beu­ren hè? Die ne­ga­tie­ve ge­dach­te heb je met­een. Maar we ga­ven niet op en Man­ci­ni ging aan­val­lend wis­se­len door Edin Dze­ko en Ma­rio Ba­lo­tel­li in te bren­gen. We had­den drie cen­trum­spit­sen op het veld. God­zij­dank viel al­les op zijn plek. Die slot­fa­se was een gek­ken­huis, dat ga je nooit meer zien zo. Het mo­ment dat Ser­gio Ag­üe­ro scoor­de, was qua op­luch­ting en blij­heid ab­so­luut het mooi­ste mo­ment uit mijn car­ri­è­re. Dat is waar het voet­bal om draait: pas­sie, emo­tie en win­nen. Ik weet nog pre­cies hoe ik naar de cor­ner­vlag ren­de, waar Ser­gio zijn doel­punt vier­de met zijn shirt uit. Er ston­den vol­was­sen man­nen op de tri­bu­ne te jan­ken! Ie­der­een was over­don­derd van wat er zo­juist was ge­beurd. Ik ben zo blij dat ik daar on­der­deel van was.”

Kam­pi­oen met Ajax, na zijn eer­ste sei­zoen in de hoofd­macht.

Ver­liest zijn plaats op het mid­den­veld bij Ajax, te­kent niet bij en ver­kast naar HSV.

“Ja­wel, maar dat is niet gek voor een ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der. Ik vond dat zo’n mooie po­si­tie van­we­ge de im­pact die ik had op het team. Bij Roy Ke­a­ne praat ook nie­mand over zijn tech­niek, het gaat al­leen over zijn fy­siek. Maar die men­sen ver­ge­ten dat je op mijn po­si­tie ook de tech­ni­sche ba­ga­ge moet heb­ben om het team te lei­den. Je staat voor de ver­de­di­ging en moet de aan­val­lers voe­den, je staat dus echt in het mid­den. Mijn pas­sings­per­cen­ta­ge was bij el­ke club goed – bij Ajax krijg je goe­de tech­niek wel aan­ge­leerd.”

Gaat voor € 18 mil­joen naar Man­ches­ter Ci­ty en te­kent een con­tract voor 4,5 jaar.

Wordt met zijn vlie­gen­de tac­kle sym­bool voor het af­braak­voet­bal van Oran­je op het WK.

On­der­deel van de meest bi­zar­re ont­kno­ping van de Pre­mier Le­a­gue, met Ci­ty.

Nog meer Wk-mi­sè­re, als de hal­ve finale na pe­nal­ty’s wordt ver­lo­ren van Ar­gen­ti­nië.

Maakt de over­stap van Ga­la­ta­sa­ray na Mainz, en be­hoedt de club van de­gra­da­tie uit de Bun­de­s­li­ga.

Die me­mo­ra­be­le kam­pi­oens­wed­strijd op de laat­ste speel­dag te­gen QPR ... had jij er nog ge­loof in?

“We ston­den met 1-0 voor te­gen een de­gra­da­tie­kan­di­daat en uit het niets kwa­men ze met 2-1 voor en leek het er­op dat ze gin­gen win­nen. Op dat mo­ment be­gon­nen wij el­kaar twij­fe­lend aan te kij­ken: dit gaat toch niet

Men­sen heb­ben het er al­tijd over hoe sterk je was – werd je tech­niek on­der­schat? Stu­art Hol­den en Ha­tem Ben Ar­fa (foto) raak­ten al­le­bei zwaar ge­bles­seerd door jouw tac­kles. Had je de in­ten­tie om hen te bles­se­ren?

“Ik heb nooit op­zet­te­lijk ie­mand pijn ge­daan. Als een bal fif­ty­fif­ty was, ging ik er al­tijd vol­le bak in, maar ik wil­de nie­mand ra­ken. In hun ge­val

Links­bo­ven De Jong zo­als de fans van Man­ches­ter Ci­ty hem graag za­gen: maai­end. Rechts­bo­venDank­zij zijn op­lei­ding bij Ajax werd een goe­de tech­niek hem met de pap­le­pel in­ge­go­ten. Mid­den“Ik ben enorm dank­baar voor de kans die Mark Hug­hes mij gaf.” Mid­denJoris Ma­thij­sen pro­beert het en­thou­si­as­me in Oran­je te tem­pe­ren, bij de 4-1 ze­ge op Frank­rijk tij­dens Eu­ro 2008. On­derDe Jong als mid­den­vel­der van AC Mi­lan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.