TEAM EMERY

FourFourTwo (Netherlands) - - Unai Emery Darren Burgess Darren Burgess -

Wei­nig me­de­wer­kers kun­nen zeg­gen door Ar­sè­ne Wen­ger te zijn ge­vraagd voor een baan bij Ar­sen­al, maar Bar­ren Bur­gess is een van hen. Het is ju­ni 2017 als de Au­stra­li­ër wordt ver­rast door een te­le­foon­tje van Ar­sen­als al­ge­meen di­rec­teur Ivan Ga­zi­dis. Bur­gess wordt uit­ge­no­digd om met Wen­ger en groot­aan­deel­hou­der Stan Kroen­ke te pra­ten over de func­tie Hoofd High Per­for­man­ce bij The Gun­ners. De Au­stra­li­sche voet­bal­club Port Ade­lai­de, dan zijn werk­ge­ver, geeft toe­stem­ming.

Tij­dens het on­der­houd spreekt Wen­ger zijn zorg uit over het gro­te aan­tal bles­su­res dat zijn spe­lers teis­tert, als­ook hun groei­en­de fy­sie­ke ach­ter­stand op de con­cur­ren­tie in de Pre­mier Le­a­gue. Het is een zwa­re op­dracht, maar voor Bur­gess kent de Pre­mier Le­a­gue geen ge­hei­men. Van­af me­dio 2010 is hij al twee jaar werk­zaam voor Li­ver­pool in de rol van Hoofd Fit­ness & Con­di­ti­o­ning.

Aan de Mer­sey­si­de maakt hij fu­ro­re als ex­pert op het ge­bied van fit­heid in het prof­voet­bal. “Dar­ren be­schikt over ge­wel­di­ge per­soon­lij­ke vaar­dig­he­den”, zegt Li­ver­pools voor­ma­li­ge arts Peter Bruk­ner. “Het is soms een on­dank­ba­re taak. De mees­te voet­bal­lers wil­len ge­woon voet­bal­len en niet met al dat con­di­ti­o­ne­le werk be­zig zijn. Maar Dar­ren weet ze er­van te over­tui­gen die oe­fe­nin­gen toch te doen. Hij is kun­dig, maar ook be­schei­den.”

Als een van de eer­ste fit­nesscoa­ches maakt Bur­gess ge­bruik van GPS om de ge­le­ver­de ar­beid van de spe­lers te me­ten, zo­dat zij trai­nin­gen op maat krij­gen. Zijn toe­pas­sing van ge­a­van­ceer­de tech­no­lo­gie be­taalt zich nu ook uit in het Emi­ra­tes Sta­di­um. Aan het eind van het voor­bije sei­zoen tel­de Ar­sen­al slechts drie spe­lers die met een bles­su­re wa­ren uit­ge­scha­keld: Me­sut Özil, Lau­rent Kos­ciel­ny en Mo­ha­med El­neny.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.