“J

FourFourTwo (Netherlands) - - Israël Derby -

e gaat de wed­strijd Bei­tar Je­ru­za­lem - Bn­ei Sak­hn­in be­zoe­ken? Wees voor­zich­tig, ze ma­ken el­kaar af.” Met die woor­den wordt Four­fourt­wo door de dou­a­ne op de lucht­ha­ven Ben-gu­ri­on in Tel Aviv wel­kom ge­he­ten. Op be­zoek in het Mid­den-oos­ten, in Is­ra­ël, om zo­maar een pot­je voet­bal bij te wo­nen? Nee, vol­gens me­nig­een is er geen wed­strijd ter we­reld waar de on­der­lin­ge ri­va­li­teit ex­tre­mer is. Niet El Clá­si­co of Old Firm, niet de Kohlen­pott-der­by, El Superclásico of de der­by van Istan­boel en ook niet de Hol­land­se Klas­sie­ker. En dank­zij Do­nald Trump is het af­fi­che Bei­tar Je­ru­za­lem - Bn­ei Sak­hn­in nóg meer be­la­den.

Een ech­te der­by mag je het niet noe­men, aan­ge­zien de teams op ruim 150 ki­lo­me­ter van el­kaar lig­gen. Maar het gaat hier om de pro-jood­se club ver­sus het suc­ces­vol­ste Ara­bi­sche team in de Is­ra­ë­li­sche Pre­mier Le­a­gue. “Het is Is­ra­ël te­gen Pa­les­ti­na”, stelt jour­na­list David Oza­lid.

Op zich al span­ning ge­noeg. Maar FFT is eer­der dit jaar aan­we­zig bij de eer­ste on­der­lin­ge ont­moe­ting sinds Do­nald Trump eind 2017 het con­tro­ver­si­ë­le be­sluit nam de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de te ver­plaat­sen van Tel Aviv naar Je­ru­za­lem en de stad of­fi­ci­eel als Is­ra­ëls hoofd­stad te er­ken­nen. De be­slis­sing werd door de mos­lim­ge­meen­schap in het land ver­oor­deeld. De Jood­se meer­der­heid van Is­ra­ël daar­en­te­gen is zo ver­heugd dat de ei­ge­naar van Bei­tar Je­ru­za­lem de naam van de club om­doopt tot Bei­tar Trump Je­ru­za­lem. De po­la­ri­sa­tie bin­nen de et­ni­sche groe­pen heeft zelfs zijn weer­slag op het voet­bal, met na­me bij de­ze toch al zo be­la­den com­pe­ti­tie­wed­strijd. Op de wed­strijd­dag zijn tal van pro­mi­nen­ten aan­we­zig. De Ame­ri­kaan­se vi­ce­pre­si­dent Mi­ke Pen­ce is in­ge­vlo­gen voor ge­sprek­ken met de Is­ra­ë­li­sche pre­mier Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu. Ara­bi­sche par­le­ments­le­den heb­ben voor­af aan­ge­kon­digd uit pro­test weg te blij­ven bij Pen­ce’s toe­spraak in het par­le­ment Knes­set, maar blij­ken toch aan­we­zig te zijn. Na het be­gin van de re­de volgt een pro­test, waar­bij Pen­ce on­der meer wordt uit­ge­maakt voor een ‘ge­vaar­lijk per­soon met mes­si­aan­se op­vat­tin­gen’ en Trump voor ‘po­li­tie­ke py­ro­maan’. In de zaal ont­staan wor­ste­lin­gen over en weer, waar­na de le­den wor­den ver­wij­derd. Aan de an­de­re kant is er het pro-trump-kamp. De ver­kla­ring van Ame­ri­ka’s pre­si­dent wordt ver­wel­komd door de Jood­se meer­der­heid van Is­ra­ël. “Wel­kom vi­ce­pre­si­dent Pen­ce, u bent een wa­re vriend van Zi­on”, staat op een van de ve­le ban­ners in de stad te le­zen. El­ders staat “God ze­ge­ne Trump”. Een groep van der­tig pro-trump-de­mon­stran­ten is hier, scan­deert leu­zen als “Dit is een Trump-er­tu­ni­ty” en juicht als Pen­ce ar­ri­veert in een li­mou­si­ne met

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.