DA­NI­LO

De Bra­zi­li­aan ver­telt over Pep en spe­len van­uit de ver­de­di­ging.

FourFourTwo (Netherlands) - - Tussen De Linies -

Er ko­men de laat­ste ja­ren zo­veel dy­na­mi­sche, aan­val­len­de vleu­gel­ver­de­di­gers uit Bra­zi­lië. Hoe komt dat?

“Ei­gen­lijk zet Bra­zi­lië de stan­daard voor de mees­te po­si­ties, toch? Maar ik denk dat een van de ge­hei­men dat wij zo­veel top­vleu­gel­ver­de­di­gers pro­du­ce­ren, is dat zij ooit be­gon­nen zijn als aan­val­ler of mid­den­vel­der, dus wel­licht meer kwa­li­teit of tech­ni­sche ba­ga­ge heb­ben. Ze heb­ben nog steeds een aan­val­len­de in­stel­ling en be­schik­ken waar­schijn­lijk over meer cre­a­ti­vi­teit als ze hun te­gen­stan­der op­zoe­ken.”

Te­gen wel­ke Bra­zi­li­aan­se spe­ler keek je in je jeugd het mees­te op?

“Zo­als de mees­te backs, ze­ker van mijn ge­ne­ra­tie, was Cafú ie­mand waar­te­gen ik heel veel op­keek. Niet al­leen won hij bij­na al­le prij­zen die er te win­nen vie­len met São Pau­lo en AC Mi­lan, maar hij mocht ook de we­reld­be­ker op­til­len met de na­ti­o­na­le ploeg. Hij was een voor­beeld van een wa­re lei­der op en naast het veld.”

Je hebt be­hal­ve als back ook als mid­den­vel­der ge­speeld. Wel­ke rol is uit­da­gen­der, als het gaat om fit­heid?

“Waar­schijn­lijk die van back. Als je daar speelt, is het be­lang­rijk om de ex­plo­si­vi­teit te heb­ben om naar vo­ren te sprin­ten en de aan­val te on­der­steu­nen, maar je moet ook vol­doen­de uit­hou­dings­ver­mo­gen heb­ben om daar­na weer di­rect te­rug te ke­ren in de ver­de­di­ging. Op het mid­den­veld is dat an­ders; de nood­zaak is niet al­tijd even groot maar je moet wel con­ti­nu in be­we­ging zijn en be­wust zijn van waar je staat. De laat­ste paar sei­zoe­nen bij Re­al Ma­drid en Man­ches­ter Ci­ty speel ik als vleu­gel­ver­de­di­ger, maar ik voel me ook op mijn ge­mak cen­traal op het veld.”

Mo­der­ne bui­ten­spe­lers zijn vaak on­ge­loof­lij­ke at­le­ten. Moet je in ab­so­lu­te top­con­di­tie zijn om een wer­ve­len­de back te zijn op het hoog­ste ni­veau?

“Ja, ab­so­luut. Voet­bal is zeer dy­na­misch te­gen­woor­dig en el­ke spe­ler moet een at­leet zijn. Maar de backs zijn nor­maal­ge­spro­ken de spe­lers die het mees­te lo­pen tij­dens wed­strij­den, dus je moet goed voor­be­reid en goed uit­ge- rust zijn. Je moet je li­chaam goed ver­zor­gen want je moet zo veel mo­ge­lijk ener­gie be­wa­ren. Het be­lang van goe­de rust en goe­de slaap heb ik de af­ge­lo­pen ja­ren ge­leerd – ik moet zui­nig zijn op mijn lijf, het is mijn ge­reed­schap.”

Wel­ke tips zou je ge­ven aan een jon­ge back om zijn spel te ver­be­te­ren?

“Eén ding is heel be­lang­rijk: wan­neer je naar vo­ren gaat en je hebt de mo­ge­lijk­heid om een kans te cre­ë­ren voor een team­ge­noot, zorg dan dat je je hoofd om­hoog hebt en pro­beer zo snel mo­ge­lijk je doel voor ogen te heb­ben. Dat geldt voor zo­wel pas­ses in het straf­schop­ge­bied als voor­zet­ten van de zij­kant. Een an­der ad­vies dat ik mee wil ge­ven, is dat je ple­zier hebt in je rol op het veld. In Bra­zi­lië pro­beert ie­der­een dat te heb­ben, waar je ook staat. Maar als je als back ne­gen­tig mi­nu­ten kei­hard aan het wer­ken bent op de flank, dan moet je wel écht ple­zier in je werk heb­ben.”

Je hebt ge­speeld in La Li­ga en de Pre­mier Le­a­gue – in hoe­ver­re ver­schil­len de­ze van el­kaar?

“Ze zijn al­le­bei zeer in­tens maar op een ver­schil­len­de ma­nier. In de Spaan­se com­pe­ti­tie ma­ken de mees­te clubs zich niet zo druk over de ver­de­di­ging of zijn ze kwets­baar ach­ter­in. Dan zijn wed­strij­den vaak een stuk meer open. Veel aan­val- le­rs in Span­je zijn tech­nisch zeer on­der­legd. In de Pre­mier Le­a­gue zijn de aan­val­lers snel en sterk maar ook koel. Als je ze maar een beet­je ruim­te geeft, is dat voor hen ge­noeg om een kans te cre­ë­ren. Je moet con­ti­nu de fo­cus hou­den, pau­ze ne­men kan niet.”

Pep Gu­ar­di­o­la houdt van vleu­gel­spe­lers die op meer­de­re po­si­ties uit de voe­ten kun­nen. Wel­ke in­di­vi­du­e­le op­drach­ten geeft hij aan jou mee?

“Hoe on­ge­loof­lijk het ook mag klin­ken, maar als het gaat om mijn aan­val­len­de ta­ken, geeft hij mij veel vrij­heid om­dat hij mijn ster­ke pun­ten kent. Hij zegt dat ik mijn in­stinct moet vol­gen en ge­bruik moet ma­ken van mijn er­va­ring. Gu­ar­di­o­la geeft mij meer op­drach­ten voor ver­de­di­gen. Ik moet mee­hel­pen om te zor­gen dat ie­der­een op zijn plek staat bij bal­ver­lies, dat we de ver­de­di­ging heb­ben staan met vier man. En ver­vol­gens zo snel mo­ge­lijk weer de bal her­o­ve­ren. De­ze din­gen vraagt hij so­wie­so aan al­le ver­de­di­gers van de club.”

Gu­ar­di­o­la is ook gek van ver­de­di­gers die zoe­ken naar voet­bal­len­de op­los­sin­gen. Hoe­veel trai­ning heb je no­dig om ver­de­di­gen on­der druk van ja­gen­de te­gen­stan­ders on­der de knie te krij­gen?

“El­ke week heb­ben we trai­nings­ses­sies op een klein speel­veld, on­der druk van de te­gen­stan­der en met een be­perkt aan­tal ke­ren dat je de bal mag ra­ken. Als we dit ge­du­ren­de de week vaak doen op de trai­ning, gaan we op za­ter­dag in de wed­strijd naar een gro­ter veld en dan wordt dit mak­ke­lij­ker. Na­tuur­lijk is er dan een an­de­re vorm van druk, zo­als het pu­bliek en het be­lang van de wed­strijd. Maar we zijn al­le­maal spe­lers met ster­ke per­soon­lijk­he­den die ge­speeld heb­ben voor hun na­ti­o­na­le ploeg en in gro­te wed­strij­den. Dus waar we op trai­nen, moet ge­noeg zijn om ons vol­doen­de ver­trou­wen te ge­ven om op de­ze ma­nier te spe­len. Per­soon­lijk is de­ze ma­nier van spe­len, met veel bal­be­zit en hon­der­den pas­ses, ze­ker de ma­nier waar ik het mees­te ple­zier in heb.”

Vol­le­di­ge naam

Da­ni­lo Luiz da Sil­va

Ge­boor­te­plaats

Bi­cas, Bra­zi­lië

Leef­tijd

27

Clubs

Amé­ri­ca Min­ei­ro, San­tos, FC Por­to, Re­al Ma­drid, Man­ches­ter Ci­ty

Prij­zen

Copa Li­ber­t­a­do­res, La Li­ga, Cham­pi­ons Le­a­gue (2x), Pre­mier Le­a­gue, Le­a­gue Cup

De­buut na­ti­o­na­le ploeg

2011 te­gen Ar­gen­ti­nië

Aan­tal in­ter­lands

21 (geen goals)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.