HOE WIN JE DE CHAM­PI­ONS LE­A­GUE? – DOOR DE TEAMS DIE HEM DAAD­WER­KE­LIJK WON­NEN

FourFourTwo (Netherlands) - - Champions League -

2009: Bar­cel­o­na - Man­ches­ter Uni­ted: 2-0

Bar­cel­o­na’s over­win­ning op Man­ches­ter Uni­ted ging voor­na­me­lijk over bal­be­zit: de Ca­ta­la­nen had­den 68 pro­cent van de tijd de bal en het per­cen­ta­ge ge­slaag­de pas­ses lag tien pro­cent ho­ger dan bij de te­gen­stan­der. De cij­fers zijn hel­der, maar het wordt nog dui­de­lij­ker als je kijkt naar een vi­su­e­le weer­ga­ve van de zo­nes op het veld waar de ploe­gen bal­be­zit had­den. Bar­ça zet­te druk en zorg­de er­voor dat Uni­ted de bal niet of nau­we­lijks naar vo­ren kreeg. Uni­ted liet te veel ruim­te tus­sen de ei­gen li­nies en stond daar­door toe dat Bar­cel­o­na de mo­ge­lijk­heid kreeg om te ‘voet­bal­len’. Ter ver­ge­lij­king: de meest ge­bruik­te pass­com­bi­na­tie van The Red De­vils was tus­sen de twee cen­tra­le ver­de­di­gers: van Ne­man­ja Vi­dic naar Rio Fer­di­nand, op de ei­gen helft. Bij Bar­cel­o­na gin­gen de meest bal­len over en weer tus­sen spel­ma­kers Xa­vi en An­drés Inie­sta. En dan op ge­vaar­lij­ke plek­ken op de helft van Man­ches­ter, van waar ze pro­beer­den voor­bij de laat­ste vier van Uni­ted te ko­men. Het gaat dus niet al­leen om bal­be­zit, maar ook om wáár je bal­be­zit hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.