The Full Monty

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Veran­de­ring maakt je tuin le­ven­di­ger.

ijn le­ven draait gro­ten­deels om zo’n 33 hec­ta­re grond ge­naamd Long­me­a­dow.

Maar de­ze zo­mer ben ik er­op­uit ge­trok­ken om an­de­re tui­nen te be­kij­ken. Het on­ver­mij­de­lij­ke ge­beur­de: ik werd ge­ïn­spi­reerd om nieu­we idee­ën en plan­nen op Long­me­a­dow door te voe­ren. Bloe­men­shows zijn prach­tig, maar geen en­ke­le show­tuin is ver­ge­lijk­baar met een ech­te tuin.

Dat komt door­dat een ech­te tuin een mo­ment­op­na­me is. Een tuin hee be­te­re en slech­te­re da­gen, maar een show­tuin is the­a­ter. Het gaat om en­ter­tain­ment en in­spi­ra­tie (en on­wer­ke­lijk­heid). Een ech­te tuin hee ook rom­mel en is ver­gan­ke­lijk, wat de tuin diep­gang gee en re­le­vant maakt.

Af­ge­lo­pen zo­mer ben ik in Ier­land ge­weest en heb ik de Hun­ting Brook Gar­dens in Wick­low be­zocht – ge­maakt door Ji­mi Bla­ke – en de nieu­we tuin van He­len Dil­lon, bei­de in de voor­ste­den van Du­blin, aan zee in Monk­sto­wn. Ji­mi en He­len zijn bei­den fan­tas­ti­sche tui­niers, maar de­ze twee tui­nen had­den niet meer ver­schil­lend kun­nen zijn. De ene ligt mid­den op het plat­te­land en hee enor­me bor­ders, wei­lan­den en een bos­rij­ke val­lei. De an­de­re ligt om een bun­ga­low in de stad. De ene is ge­maakt door een ex­cen­trie­ke, be­schei­den man, de an­de­re door de nes­tor van het Ier­se tui­nie­ren en een van de be­kend­ste plan­ten­des­kun­di­gen van haar tijd. Toch ging ik bij bei­de tui­nen met de­zelf­de bood­schap weg: dat veran­de­ring, op elk ni­veau, de eni­ge hoop is op het on­der­hou­den en voort­zet­ten van zelfs een half fat­soen­lij­ke tuin.

In het ge­val van Ji­mi komt veran­de­ring voort uit een speel­se men­ge­ling van ver­ve­ling, nieuws­gie­rig­heid en ont­dek­king. Hij wil we­ten hoe din­gen er­uit gaan zien. Ik zeg ‘din­gen’, maar dat ver­raadt hoe ik naar een tuin kijk – als een men­gel­moes van plan­ten, land­schap, plaats en men­sen. Voor Ji­mi gaat een tuin al­leen maar over plan­ten. Zo­doen­de haalt hij om de paar jaar al­le do­mi­nan­te plan­ten uit een bor­der en ver­vangt ze door iets com­pleet nieuws.

Ge­ïn­spi­reerd door twee ver­schil­len­de tui­nen om­armt Monty het con­cept

van veran­de­ring op Long­me­a­dow.

Het re­sul­taat is alt ijd uit­bu ndig , ori g i neel en her­schep­pend. Toen ik er was, zag de wei er fan­tas­tisch uit, maar het was een ge­maaid ga­zon tot aan de vo­ri­ge herfst. En mis­schien wordt het dat op­nieuw. Be­lang­rijk is dat ver­an­de­rin­gen niet gril­ligz ijn, maar alt ijd t rouw bl ij­ven aan Ji mi en de t ui n.

De ver­an­de­rin­gen van He­len zijn dra­ma­ti­scher en af­ge­me­ten. Ze woon­de 45 jaar lang bij haar be­roem­de tuin aan Sand­ford Road 45 in Du­blin. Maar op een dag in 2016 be­sloot ze te ver­hui­zen. Dus het huis werd ver­kocht en ze trok met haar man in een ho­tel tij­dens hun zoek­tocht naar een nieuw huis. Uit­ein­de­lijk koch­ten ze een bun­ga­low. Op haar lee ijd (78) is dat een re­de­lijk in­grij­pen­de stap. Toch is het vol­gens haar geen stap te­rug, maar ge­woon een nieuw avon­tuur. De tuin is wel­is­waar klei­ner, maar voor ve­len groot ge­noeg en de bor­ders – goed ge­vuld en zon­der een uit­stra­ling van ‘mak­ke­lijk te on­der­hou­den’ – staan vol met He­lens unie­ke plan­ten. Wat bei­de tui­nen tot een suc­ces maakt, is het idee dat de tui­nier een ac­tie­ve deel­ne­mer is. In de tuin zit­ten en er door­heen lo­pen is leuk, maar dat is slechts re­a­ge­ren op de tuin. En hoe pret­tig dat ook voelt, je krijgt zo maar een deel van het ple­zier. Om er ze­ker van te zijn dat zo­wel jij als je tuin ge­luk­kig blij­ven, moet je er­mee be­zig blij­ven. En dat be­te­kent niet al­leen on­kruid wie­den, maar ook al­les on­der­hou­den en on­der­deel uit­ma­ken van de ver­an­de­rin­gen.

Maar wat be­te­kent dit voor Long­me­a­dow? Zal ik al­le be­lang­rij­ke plan­ten uit de Je­wel Gar­den ha­len en ver­van­gen door iets to­taal an­ders? Zal ik het cric­ket­veld ver­van­gen door kruid­ach­ti­ge, meer­ja­ri­ge plan­ten tus­sen het gras, en een van de moes­tui­nen door iets an­ders? Wie weet. Maar mijn ge­dach­ten zijn op gang ge­bracht en ver­an­de­rin­gen wor­den over­wo­gen. Plot­se­ling lijkt de tuin le­ven­di­ger dan ooit.

Veran­de­ring, op elk ni­veau, is de eni­ge hoop op het on­der­hou­den en voort­zet­ten van zelfs een half fat­soen­lij­ketuin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.