Koop een kas

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Met de­ze koop­ad­vie­zen maak je de juis­te keu­ze.

Een plan­ten­kas vergt een gro­te in­ves­te­ring, zo­wel na­n­ci­eel als in ter­men van on­der­houd. Het is dus be­lang­rijk om de juis­te keu­ze te ma­ken. Ge­bruik on­ze gids om de ver­schil­len­de

mo­ge­lijk­he­den af te we­gen.

Waar plaats je de kas?

In een ide­a­le we­reld staat een kas op een plek die per­fect wa­ter­pas is, de he­le dag van al­le kan­ten licht krijgt, be­schut is te­gen har­de wind en niet te dicht bij bo­men ligt, om te voor­ko­men dat er bla­de­ren op val­len.

Ver­der staat de kas dicht bij het huis, zo­dat het niet te duur is om er wa­ter en elek­tri­ci­teit aan te leg­gen. Ten slot­te kun je er rond­om goed bij, zo­dat je de kas ge­mak­ke­lijk schoon kunt hou­den.

Na­tuur­lijk zijn er maar wei­nig tui­nen met zo’n per­fec­te plek. Maar ver­mijd in ie­der ge­val die­pe scha­duw en plek­ken waar het wa­ter slecht weg­loopt. Als je in de kas plan­ten di­rect in de grond wilt kwe­ken, plaats de kas dan ver van gro­te, vol­was­sen plan­ten met wor­tels die zich een weg naar bin­nen wil­len ba­nen. Hel­len­de vlak­ken moe­ten wa­ter­pas wor­den ge­maakt, dus maak hier­voor ruim­te in je bud­get.

Wat is je bud­get?

Alan zegt: “Stel je bud­get op en koop het bes­te wat je je kunt ver­oor­lo­ven. Als het om kas­sen gaat, is ‘goed­koop duur­koop’, want waar­schijn­lijk moet je een goed­ko­pe kas snel­ler ver­van­gen dan een kwa­li­teits­kas.” De prijs van een kas ligt er­gens tus­sen een paar hon­derd eu­ro – voor een klei­ne muur­kas – en een paar dui­zend eu­ro, af­han­ke­lijk van con­struc­tie­ma­te­ri­aal, af­me­ting en vorm.

De goed­koop­ste kas­sen heb­ben een alu­mi­ni­um fra­me en wor­den di­rect op de grond ge­plaatst. Je teelt de plan­ten in bed­den.

Prijs­ver­ho­gen­de fac­to­ren zijn on­der an­de­re: • Ma­te­ri­aal en t ype be­gla­zing

• Af­me­ting

• Op maat ge­maak­te con­struc­ties

• In­stal­la­tie

• Grond­werk om de grond wa­ter­pas te ma­ken • Ver­har­de vloer

• In­stal­la­tie van elek­tri­ci­teit en wa­ter • Ap­pa­ra­tuur in de kas

Welk ty­pe fra­me?

Alan zegt: “Kies een ont­werp dat bij jouw huis en tuin past. Mo­dern en strak, of tra­di­ti­o­neel met een nok­ver­sie­ring.”

Alu­mi­ni­um Alu­mi­ni­um plan­ten­kas­sen zijn goed­koop en sterk. Ze ver­gen wei­nig on­der­houd en door de smal­le glas­roe­den komt er veel licht bin­nen. Ge­poe­der­coat alu­mi­ni­um is duur­der, maar is in ver­schil­len­de kleu­ren en aan­trek­ke­lij­ke mo­del­len ver­krijg­baar. Het gaat lan­ger mee dan on­be­han­deld alu­mi­ni­um.

Hout Hou­ten fra­mes heb­ben een klas­sie­ke uit­stra­ling. Hou­ten glas­roe­des zijn bre­der dan die van alu­mi­ni­um, dus er komt min­der licht bin­nen. Maar hout houdt warm­te be­ter vast dan alu­mi­ni­um. Hier­door be­gint het groei­sei­zoen eer­der en gaat ook lan­ger door. Gre­nen­hou­ten kas­sen zijn goed­koop, maar moe­ten re­gel­ma­tig wor­den ge­schil­derd of be­han­deld om hout­rot te voor­ko­men. Ze gaan min­der lang mee dan hard­hou­ten kas­sen, maar als het gre­nen­hout is ge­ïm­preg­neerd, is het ver­schil in duur­zaam­heid min­der groot. Hard­hout, zo­als Wes­tern red ce­dar, is duur­der, maar vergt wei­nig on­der­houd en gaat veel lan­ger mee.

Fra­me­loos Nieu­we tech­no­lo­gie­ën ma­ken fra­me­lo­ze kas­sen mo­ge­lijk. De­ze la­ten maxi­maal licht bin­nen en zijn ge­mak­ke­lijk schoon te hou­den. De prijs is ver­ge­lijk­baar met die van een hou­ten kas van goe­de kwa­li­teit. Som­mi­ge tui­niers ma­ken zich ech­ter zor­gen dat vo­gels te­gen de wan­den van een fra­me­lo­ze kas aan vlie­gen.

Wat is de bes­te be­gla­zing?

Glas laat het mees­te licht door, maar biedt ‘s win­ters wei­nig iso­la­tie. Ge­hard glas is duur­der, maar ster­ker en vei­li­ger – als het breekt, valt het in klei­ne stuk­jes uit­een en niet in ge­vaar­lij­ke scher ven – en is dus ide­aal voor deu­ren.

Po­ly­car­bo­naat biedt ‘s win­ters goe­de iso­la­tie, laat dif­fuus licht door dat goed is voor de plan­ten­groei en geeft vol­doen­de be­schut­ting te­gen de zon. Maar het laat min­der licht door dan glas en hoe dik­ker de pla­ten, hoe min­der licht er door­heen komt.

Wat is de bes­te af­me­ting?

Alan zegt: “Koop een gro­te­re kas dan je denkt no­dig te heb­ben.”

Een hoog dak laat meer licht bin­nen en zorg t voor een be­te­re lucht­cir­cu­la­tie. Plan­ten zul­len hier­door sterk en recht wor­den.

Hoog te is ook be­lang­rijk om plan­ten te kun­nen op­bin­den. Een hoog dak maakt het ook ge­mak­ke­lijk om een ge­lijk­ma­ti­ge tem­pe­ra­tuur te hand­ha­ven.

Een recht­hoe­ki­ge kas heeft lan­ge zij­den, die veel ruim­te bie­den voor bij­voor­beeld stel­lin­gen en werk­bla­den.

Een muur­kas is han­dig wan­neer je wei­nig ruim­te hebt. Het is er warm, maar het licht komt maar van één kant.

Koe­pel­vor­mi­ge en acht­hoe­ki­ge kas­sen la­ten veel licht bin­nen en zijn be­ter be­stand te­gen har­de wind, maar heb­ben mee­stal een la­ger dak la­ger dan an­de­re mo­del­len.

Wel­ke ven­ti­la­tie kies je?

Een goe­de lucht­cir­cu­la­tie is es­sen­ti­eel om het te­veel aan warm­te af te voe­ren en de lucht voch­tig­heid te ver­la­gen, zo­dat schim­mel­ziek­ten min­der kans heb­ben. Meet het vloer­op­per vlak om te be­re­ke­nen hoe­veel ven­ti­la­tie­ope­nin­gen je no­dig heb. De groot­te van de dak­ra­men moet 15–20% van het vloer­op­per­vlak zijn. Daar­naast die­nen de ven­ti­la­tie­ga­ten in de wan­den plus de deur sa­men ook nog eens 15 –20% van het vloer­op­per­vlak te be­slaan.

Dak­ra­men zijn het meest ef­fec­tief en kun­nen wor­den ge­au­to­ma­ti­seerd, zo­dat ze open­gaan wan­neer in de kas een be­paal­de tem­pe­ra­tuur is be­reikt. Soms re­a­ge­ren ze ech­ter traag.

Lou­vrera­men in de wan­den als eni­ge ope­nin­gen vol­doen min­der goed, maar ze vor­men wel een nut­ti­ge aan­vul­ling op dak­venti­la­tie. Houd ze goed schoon.

De deur is na­tuur­lijk een goe­de ven­ti­la­tie­ope­ning, dus kies voor een zo groot mo­ge­lij­ke

deur­ope­ning. Dat is ook han­dig als je veel spul­len naar bin­nen moet dra­gen.

Ge­bruik ven­ti­la­to­ren in een gro­te kas om de lucht­cir­cu­la­tie te ver­be­te­ren. Hang de ven­ti­la­to­ren hal­ver­we­ge tus­sen de ven­ti­la­tie­ope­nin­gen.

Wil je een aar­den vloer of een ver­har­de vloer?

Kas­sen kun­nen een ver­har­de vloer heb­ben of recht­streeks op aan­ge­stamp­te aar­de wor­den ge­plaatst. In het laat­ste ge­val wor­den de hoek­pa­len van het sta­len fra­me in ce­ment ge­zet.

Aar­den vloer

Is goed­koop om aan te leg­gen

Plan­ten kun­nen zo hoog als de hoog­te van de kas wor­den

Wor­tels kun­nen on­der de kas­wan­den door groei­en

Wa­ter ge­ven is ge­mak­ke­lijk

Mo­ge­lij­ke ac­cu­mu­la­tie van ziek­ten en on­ge­dier­te

Bo­dem­struc­tuur ver­slech­tert

Je kunt plan­ten niet even ver­plaat­sen

Niet ge­schikt voor zeer gro­te plan­ten­kas­sen

Ver­har­de vloer

Duur­zaam en so­li­de

Een­vou­dig schoon te hou­den

Stel­lin­gen kun­nen wor­den ver­plaatst naar­ma­te plan­ten meer of min­der hoog­te no­dig heb­ben

Op­berg­ruim­te on­der de ta­fels

Vrij van on­ge­dier­te en mol­len

Maakt het mo­ge­lijk een knie­ho­ge bak­ste­nen muur te bou­wen, waar­door warm­te bo­ven de grond be­ter wordt vast­ge­hou­den en de con­struc­tie ste­vi­ger is

Is kost­baar

Er kun­nen al­leen plan­ten in bak­ken of ver­hoog­de bed­den wor­den ge­kweekt

Wil je schap­pen in jouw kas?

Je kunt langs al­le wan­den van de kas bre­de werk­bla­den plaat­sen. Dit kun­nen vrij­staan­de ta­fels of ge­mon­teer­de plan­ken zijn. Mee­stal wor­den open plan­ken ge­bruikt. So­li­de schap- pen of bak­ken op open plan­ken ma­ken het mo­ge­lijk ca­pil­lai­re mat­ten te ge­brui­ken voor een con­stan­te en ge­lijk­ma­ti­ge be­wa­te­ring. Het is ook han­dig om een ste­vig werk­blad te heb­ben voor het op- en ver­pot­ten van plan­ten.

Hoe zit het met scha­duw?

De een­vou­dig­ste ma­nier om scha­duw te cre­ë­ren is door het glas eind voor­jaar te be­schil­de­ren met een spe­ci­aal wit­sel, dat je er voor de herfst weer af­haalt. Het aan­bren­gen en ver wij­de­ren geeft wel wat ge­knoei.

Je kunt in de kas ook scha­duw­doe­ken aan het fra­me op­han­gen. De­ze moe­ten re­gel­ma­tig wor­den ge­was­sen om on­ge­dier­te en schim­mel­spo­ren te ver wij­de­ren.

De bes­te, maar te­vens duur­ste, op­los­sing be­staat uit zon­we­ring, die bij voor­keur aan de bui­ten­zij­de van de kas is ge­mon­teerd. Op die ma­nier wordt het zon­licht te­gen­ge­hou­den voor­dat het de kas kan bin­nen­drin­gen. Zon­we­ring aan de bin­nen­kant is een goe­de twee­de keus.

Wil je de kas ver­war­men?

Elek­tri­ci­teit is een ren­da­be­le ma­nier om een kas te ver­war­men, maar er zijn wel de aan­vangs­kos­ten van een elek­tri­cien en een ver war­mings­in­stal­la­tie.

Gas­ka­chels vor­men een pri­ma al­ter­na­tief voor elek­tri­sche ver war­ming.

Een maxi­mum-mi­ni­mum­ther­mo­me­ter helpt je om de kas­tem­pe­ra­tuur te be­wa­ken.

Iso­la­tie met bub­bel­f­olie of dub­be­le be­gla­zing zal de ver­war­mings­kos­ten om­laag bren­gen. Zorg wel voor vol­doen­de ven­ti­la­tie.

Ver­war­mings­mat­ten vor­men een goed­ko­pe ma­nier om plan­ten tij­dens de win­ter­maan­den te be­scher­men.

Wa­ter­op­slag­tanks ab­sor­be­ren de ho­ge­re dag­tem­pe­ra­tu­ren. Ze voor­zien in warm wa­ter en kun­nen hel­pen om de kas ‘s nachts vorst­vrij te hou­den.

Lou­vrera­men zijn ge­mak­ke­lij­ker te be­die­nen dan open­slaan­de glas­pa­ne­len. In een aar­den vloer kun je de ge­was­sen recht­streeks in de grond zet­ten.

Een ver­har­de vloer zon­der drem­pel zorgt voor een pro­bleem­lo­ze toe­gang.

Mo­del­len in ge­poe­der­coat alu­mi­ni­um zijn in ve­le kleu­ren ver­krijg­baar.

Een kas met een fra­me uit bak­steen en hout houdt ‘s win­ters wat warm­te vast.

Dit klas­sie­ke ont­werp met zijn sier­lij­ke nok­kam zou zelfs ge­schikt zijn voor een huis in his­to­ri­sche stijl. Alu­mi­ni­um mo­del­len la­ten ge­woon­lijk het mees­te licht bin­nen. Acht­hoe­ki­ge mo­del­len zijn goed be­stand te­gen har­de wind.

Zon­we­ring fil­tert de ver­zen­gen­de zon­ne­stra­len. Dak­ra­men zijn heel be­lang­rijk voor het ver­la­gen van de lucht­voch­tig­heid in een kas.

Een ste­vig werk­blad is han­dig om plan­ten te (ver)potten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.