Je ei­gen feel­good­tuin

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud - Tuin­fo­to’sdoorJasonIn­gram

Ont­werp je tuin zo dat hij al je zin­tui­gen prik­kelt.

Ver­wen je zin­tui­gen en maak van je tuin een plek waar al­les goed voelt, zegt Joe Swi .

Wel­ness en mind­ful­ness – het zijn de nieuw­ste mo­de­kre­ten. Tui­nen en tui­nie­ren dra­gen on­ge­twij­feld bij aan het wel­zijn van li­chaam en geest. Ik heb eens een tuin aan­ge­legd voor de ru­g­af­de­ling van het Sto­ke Man­de­vil­le Hos­pi­tal; dat is een plek waar pa­ti­ën­ten met vrien­den en fa­mi­lie­le­den kwa­li­teits­tijd kun­nen door­bren­gen. In mijn tuin­ont­werp streef­de ik er steeds naar om al­le zin­tui­gen te sti­mu­le­ren.

Daar­om was ik ver­le­den jaar blij ver­rast toen de Chel­sea Flo­wer Show een reeks van vijf tui­nen liet zien, waar­bij el­ke tuin een an­der zin­tuig als the­ma han­teer­de. Naar mijn me­ning werd de show ge­sto­len door de Feel Good Gar­dens van BBC Ra­dio 2, ge­cre­ëerd door voor­aan­staan­de tuin­ont­wer­pers. Som­mi­ge tui­nen ga­ven nieu­we ener­gie, an­de­re werk­ten kal­me­rend en weer an­de­re fas­ci­neer­den – stuk voor stuk wa­ren ze zeer in­spi­re­rend.

In een tuin wor­den niet al­le zin­tui­gen te­ge­lijk in­ge­zet, ze wor­den in la­gen aan­ge­spro­ken en dat is pre­cies waar­door je er nog meer van ge­niet. Op de vol­gen­de pa­gi­na’s leg ik uit hoe je idee­ën uit de Chel­sea­t­ui­nen kunt ver wer­ken. Volg mijn tips en geef ook je tuin de dy­na­miek van de vijf zin­tui­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.