De gro­te vraag

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Ver­jong en ver­nieuw ou­de heg­gen.

Hoe kan ik ou­de heg­gen ver­nieu­wen?

Snoei heg­gen op het juis­te mo­ment en on­der­houd ze goed. Heg­gen le­ven lan­ger dan veel an­de­re tuin­ele­men­ten, of je ze nu zelf hebt ge­plant of dat ze er al ston­den. Ze zijn ide­aal voor het af­ba­ke­nen van bor­ders, het ver­de­len van ruim­tes, scha­duw, nes­ten voor die­ren en het be­pa­len van de sfeer van de tuin. Maar als je een heg niet goed bij­houdt, kun­nen ze ver­an­de­ren in wil­de bo­men en strui­ken, zo­als de na­tuur ze oor­spron­ke­lijk heeft be­doeld. Te­ge­lij­ker­tijd wor­den ze dan dun, met ka­le plek­ken en kaal rond de ba­sis. Om dit te voor­ko­men is het be­lang­rijk dat je de heg re­gel­ma­tig on­der­houdt, snoeit en om te be­gin­nen een ge­schik­te soort kiest.

Je kunt heg­gen, af­han­ke­lijk van de soort, het bes­te snoeien op spe­ci­fie­ke mo­men­ten. Ley­land­ci­pres, Ca­li­for­ni­sche ci­pres, taxus en le­vens­boom snoei je in de la­te len­te en op­nieuw in de la­te zo­mer/herfst. Li­gus­ter en buxus snoei je t wee of drie keer tij­dens het groei­sei­zoen, en beuk­haag en car­pinus één keer in de la­te zo­mer. Wan­neer je je hier aan houdt, krijg je ge­ga­ran­deerd dicht­ge­groei­de heg­gen tot aan de grond – mits je kiest voor een A-vorm in plaats van een V-vorm.

Maar wan­neer je heg al uit de klau­wen is ge­groeid, kun je een aan­tal din­gen doen. Taxus, le­vens­boom, car­pinus, li­gus­ter, lau­rier­haag en beuk­haag kun je al­le­maal ver­jon­gen in een pe­ri­o­de van t wee tot drie jaar. Het groot­ste ge­deel­te van één kant van de heg kan in het eer­ste jaar tot on­ge­veer 20 of 30 cen­ti­me­ter van de stam wor­den te­rug­ge­snoeid. In het t wee­de jaar zal de ge­snoei­de kant be­gin­nen te ver­jon­gen. In het der­de jaar kun je de on­ge­snoei­de kant op de­zelf­de ma­nier snoeien als de an­de­re kant. De ja­ren daar­na zul je een slan­ke, dich­te heg heb­ben.

Ley­land­ci­pres en Ca­li­for­ni­sche ci­pres zijn wat moei­lij­ker. In te­gen­stel­ling tot an­de­re heg­gen heb­ben ze geen ‘slapende kop­pen’ in het ou­de hout, dus ver te­rug­snoei­en be­te­kent mis­vor­ming of zelfs af­ster ving. De eni­ge op­tie is ver van­gen. Le­vens­boom is een su­pe­ri­eu­re heg, ook al groeit die iets min­der snel. Hij werkt net als de soor­ten hulst, pit­to­spo­rum en olijf wilg erg goed, om­dat hij ster­ke zij­scheu­ten pro­du­ceert wan­neer de groei­top­pen wor­den ge­snoeid. Dit komt door­dat hor­mo­nen die in de top­pen wor­den ge­pro­du­ceerd voor­ko­men dat de la­ge­re scheu­ten ver­der groei­en. Dus wan­neer je de top­pen ver wij­dert, zal de heg vol­ler en dik­ker wor­den. Ver­mijd soor­ten die in de leng te groei­en, ka­le stam­men of lan­ge sten­gels heb­ben en die te lang­zaam groei­en. En ui­ter­aard soor­ten die niet ver­jon­gen na­dat je ze

te­rug­snoeit.

Houd je heg ge­zond

Wan­neer je zo­wel blad­ver­lie­zen­de als groen­blij­ven­de soor­ten elk jaar voedt, blij­ven ze vol ener­gie ter­wijl hun groei re­gel­ma­tig wordt ge­snoeid. Kies een voe­ding met veel stik­stof en fos­faat, voor ster­ke wor­tels en bla­de­ren. Pro­duc­ten met been­der­meel en zee­wier wer­ken goed, sa­men met een goe­de mulch. Pas ook op voor pla­gen en ziek­tes. Veel kun­nen wor­den voor­ko­men met goe­de voe­ding en be­wa­te­ring, maar de meest voor­ko­men­de (schild­lui­zen, blad­lui­zen en trip­sen) houd je in de hand met or­ga­ni­sche in­sec­ti­ci­den van tuin­cen­tra.

Wat be­treft ziek­tes zul je mo­ge­lijk ech­te meel­dauw te­gen­ko­men in zeer dro­ge grond. Die ga je te lijf door re­gel­ma­tig te be­wa­te­ren. Buxus-bac­te­rie­vuur is mis­schien de be­lang­rijk­ste schim­mel. Ge­ïn­fec­teer­de de­len kun je ver wij­de­ren, maar her­stel is nooit ge­ga­ran­deerd. Wel­ke heg je ook kiest, re­gel­ma­tig snoeien zorgt voor dich­te ‘le­ven­de mu­ren’, be­han­gen met bla­de­ren.

Wist je dat…?De Mei­kle­our Beech Hed­ge (beuk­haag) in Schot­land is met 30 me­ter de hoog­steter we­reld!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.