Droog­te

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Heb­ben jouw plan­ten ook zo’n moei­te ge­had met de droog­te van af­ge­lo­pen zo­mer? De­ze plan­ten heb­ben niet zo veel moei­te met ge­brek aan re­gen.

Het jaar 2018 ken­de een van de droog­ste zo­mers sinds het be­gin van de me­tin­gen en daar­bij was het ook nog eens zin­de­rend heet. Van­af de re­dac­tie in Nij­me­gen, waar we op gro­te hoog­te uit­kij­ken over de stad, za­gen we voor­al heel veel geel en bruin in de an­ders zo groe­ne stad. Nou is de­ze dro­ge en he­te zo­mer vol­gens het KNMI een toe­vals­tref­fer, maar toch is de kans op meer dro­ge zo­mers in de toe­komst niet on­denk­baar. In 2014 bracht het in­sti­tuut vier kli­maat­sce­na­rio’s uit. De­ze sce­na­rio’s zijn ge­maakt met be­hulp van de op dat mo­ment be­schik­ba­re kli­maat­mo­del­len die al­ler­lei fac­to­ren mee­we­gen.

Een van die sce­na­rio’s ver wacht dat eind de­ze eeuw el­ke zo­mer ge­mid­deld zo droog is als de­ze. Dat komt voor­al door ver­an­de­rin­gen in de lucht­stro­min­gen. In Ne­der­land waait de wind mee­stal van zee, waar­door er voch­ti­ge lucht wordt aan­ge­voerd. Maar af­ge­lo­pen zo­mer lag er een ho­ge­druk­ge­bied rots­vast bo­ven Noord-Eu­ro­pa, waar­door de aan­voer van dro­ge lucht over land kwam. Het nieuw­ste, fijn­ma­zi­ge­re mo­del wijst ook op dro­ge­re zo­mers in de toe­komst. Maar door­dat er nog maar één mo­del is ge­bruikt, is de­ze ver­wach­ting nog heel erg on­ze­ker.

Toch kan het geen kwaad om als tui­nier re­ke­ning te hou­den met ver­an­de­ren­de om­stan­dig­he­den. Zo kun je door de juis­te plan­ten te kie­zen met de na­tuur sa­men­wer­ken en voor­kom je ein­de­loos ge­sleep met gie­ters wa­ter.

Aca­cia deal­ba­ta (mi­mo­sa)Bloeit in ja­nu­a­ri en fe­bru­a­ri met heer­lijk geu­ren­de ge­le bloe­me­tjes. Zet be­schut en in de zon. Niet vol­le­dig win­ter­hard. Wordt 4-5me­ter hoog.Jas­mi­num of­fi­ci­na­leWin­ter­har­de klim­mer die heer­lijk geu­ren­de bloe­men pro­du­ceert. Lokt veel bij­en en vlin­ders. Zet op een be­schut­te plek in de zon ofhalf­scha­duw. Zee­wind­to­le­rant.La­ven­delBij veel men­sen, maar ook bij bij­en, zeer ge­lief­de me­di­ter­ra­ne plant die bij­zon­der goed droog­te ver­draagt. Hoog­te en om­vangaf­han­ke­lijk van va­ri­ë­teit.Abe­lia x gran­di­flo­raHalf­win­ter­groe­ne sier­hees­ter (160-180 cm hoog). Bloeit met wit­te tot bleek­ro­ze bloe­men van mei tot sep­tem­ber. Houdt van kalk­ar­me,niet te nat­te grond.Pi­nus syl­ves­trisDe oor­spron­ke­lijk in­heem­se gro­ve den heeft een die­pe pen­wor­tel die ook op gro­te diep­te wa­ter kan op­ne­men. De plant kan tot35 me­ter hoog wor­den.Olea­ria ma­cro­don­taNieuw-Zee­land­se hulst groeit lang­zaam (tot 150 cm hoog na 10 jaar). Heeft ste­ke­lig blad en bloeit met as­ter­ach­ti­ge wit­te bloe­men inau­gus­tus-sep­tem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.