De gro­te herfst­snoei

Gardener's World (Netherlands) - - Welkom -

Wan­neer de bla­de­ren val­len, zijn er veel plan­ten die baat heb­ben bij een snoei­beur t, zo­dat ze ook vol­gend jaar weer goed in vorm, ge­zond en pro­duc­tief zijn.

Veel tui­nier s ra­ken in de ver­lei­ding om in de her f st gro­te schoon­maak te hou­den, maar wees niet te ri­gou­reus. Dit is het sei­zoen om se­lec tief te snoei­en. Scherp je snoei­schaar en t ak­ken­schaar al­leen aan win­ter­har­de, blad­ver­lie­zen­de plan­ten. Niet-vorst­be­sten­di­ge en groen­blij­ven­de soor ten zijn ‘s win­ters zon­der hun be­scher­men­de top­groei kwets­baar voor bin­nen­drin­gen­de vorst. Snoei­en kan zelf s een la­te groei­spur t van fra­gie­le aan­was sti­mu­le­ren.

Houd er ook re­ke­ning mee dat in het rust sei­zoen het sap zich uit de sten­gels en knop­pen te­rug trekt, dus gro­te snoei­won­den ge­ne­zen vaak lang za­mer.

Bij som­mi­ge bo­men, voor­al prui­men en ker­sen, zijn de­ze won­den eind na­jaar en ‘s win­ters bo­ven­dien ge­voe­lig voor spo­ren van een reeks aan schim­mel­in­fec­ties, zo­als lood­glans. Ge­bruik uit slui­tend schoon, scherp ge­reed­schap, zo­dat ziek­ten niet van de ene op de an­de­re plant wor­den over­ge­bracht.

Heb je hulp no­dig bij de na­jaars snoei? Lees dan ons ac­tie - plan op de vol­gen­de pa­gi­na’s.

Het is nu de tijd om bo­men en plan­ten in vorm te bren­gen, maar over­drijf het niet. Wel­over­wo­gen snoei­en is het de­vies, zo­als Da­vid Hur­ri­on in dit herfst­ac­tie­plan uit­legt.

Stomp­jes als de­ze zijn ge­voe­lig voor in­fec­tie met het me­nie­zwam­me­tje, her­ken­baar aan de oran­je stip­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.