Kwe­ke­rij De Hessenhof

Gardener's World (Netherlands) - - Welkom - Tekst en fo­to’s: An­ne Wieg­gers

Bi­o­lo­gi­sche kwe­ke­rij de Hessenhof - wars van trends, an­ti-plof­plant, bron van ken­nis en kun­de,

en thep­la­ce­tobe dit na­jaar

In een ide­a­le we­reld zou je plan­ten ko­pen in een sprook­jes­acht ige om­ge­ving, mid­den in de na­tuur. Een prach­ti­ge tuin waar­in je ein­de­loos rond­struint zou de ba­sis vor­men van je in­spi­ra­tie, waar­na je die di­rect om zou zet­ten in een over­vol­le au­to ge­vuld met de plan­ten waar­voor je als een blok ge­val­len bent. Bij bi­o­lo­gi­sche kwe­ke­rij DeHes­sen­hof, cen­traal ge­le­gen op de Ve­lu­we, be­staat dit.

In plaats van in een gi­gan­tisch com­mer­ci­eel tuin­cen­trum te ver­dwa­len, waar het me­ren­deel van de vier­kan­te me­ters ge­vuld zijn met gil­len­de kin­de­ren in een bal­len­bak, 800 soor­ten pot­pour­ri, geur­kaar­sen en (‘de hor­ror’) kunst­plan­ten, gaat het hier om niets an­ders dan plan­ten. Goe­de, ste­vi­ge, bloed­mooie plan­ten.

Hans en Mi­ran­da Kra­mer wer­ken al ve­le ja­ren sa­men om van de­ze van ouds­her schra­le, zan­de­ri­ge boe­ren­grond, een unie­ke kwe­ke­rij te ma­ken, en dat is ge­lukt. Een bi­o­lo­gi­sche kwe­ke­rij met een moei­lijk te ver­wer­ven SKAL-cer­ti­fi­caat vind je al niet snel. Bij kwe­ke­rij ‘De Hessenhof’ gaan ze nog ver­der dan dat. Zo­als Hans het zelf zegt: “plan­ten heb­ben hier de tijd.” De prach­ti­ge tuin op de kwe­ke­rij is in fei­te een ‘moe­der­bed’. Het vormt de ba­sis voor het gi­gan­ti­sche as­sor­ti­ment. Van de­ze plan­ten wor­den stekken ge­no­men, zaad ver­za­meld, of ze wor­den ge­scheurd en ver­kocht. Er is niets op de kwe­ke­rij te vin­den dat er niet van­daan komt. Al­les groeit ver­vol­gens rus­tig uit tot een ge­zon­de plant met een ste­vig wor­tel­ge­stel. De plan­ten wor­den hier niet ver­troe­teld.

Plof­plan­ten

Ze groei­en on­der na­tuur­lij­ke om­stan­dig­he­den op, waar­door de kans dat ze goed aan­slaan in jouw tuin ve­le ma­len gro­ter is dan zo­ge­naam­de ‘plof­plan­ten’. Vroe­ger noem­de Hans en Mi­ran­da dit ook wel ‘tur­bo­plan­ten’. “Ui­ter­lijk zien de­ze plan­ten er fan­tas­tisch uit. Het in­ner­lijk daar­en­te­gen, is er­bar­me­lijk.” Hans legt uit dat veel plan­ten in een lab op­ge­kweekt wor­den, door mid­del van hor­mo­nen en sui­kers. Ter­men als ‘in vi­tro ver­meer­de­ren’ en ‘me­ris­teem cul­tuur’ val­len. In fei­te komt het er­op neer dat er in een zo kort mo­ge­lij­ke tijd, zo­veel mo­ge­lijk plan­ten op een be­taal­ba­re ma­nier ont­staan. Is dit dan zo ver­keerd? “Het pro­bleem is dat dit soort plan­ten geen ba­sis heb­ben. Ze zijn op­ge­kweekt in ste­rie­le turf­grond en slaan slecht aan in een ge­zon­de tuin­grond met een nor­maal bo­dem­le­ven. Ze ge­dij­en niet zon­der het ve­le licht, wa­ter en warm­te die ze ge­wend zijn.”

Op De Hessenhof gaat dat an­ders. Als een plant niet ver­kocht is, wordt de­ze ver­pot en blijft rus­tig staan tot het vol­gen­de sei­zoen. Ze staan in weer en wind bui­ten, en daar­bij is het as­sor­ti­ment zeer se­cuur ge­se­lec­teerd op de goe­de ei­gen­schap­pen van de plant.

Iets te vaak meel­dauw, niet ste­vig ge­noeg, of

Voor ie­der ver­dom­hoek­je in jouw tuin is hier een as­sor­ti­ment plan­ten te vin­den.

net een iets be­te­re soort ont­dekt? Dan wordt een plant ge­na­de­loos de deur ge­we­zen. Niet al­leen weet je dus dat een plant door het ge­de­gen op­kwe­ken goed zal aan­slaan in je tuin, ook is de­ze scherp in de ga­ten ge­hou­den in het ‘moe­der­bed’. Mis­dra­gin­gen wor­den niet ge­ac­cep­teerd. Een plant ge­kocht bij de De Hessenhof is dus vrij­wel ze­ker een suc­ces.

Ex­treem weer

Het zal nie­mand ont­gaan zijn, ze­ker on­ze le­zers niet. Als tui­niers mer­ken we als eer­ste de ef­fec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring. De ex­tre­me droog­te van de af­ge­lo­pen zo­mer is hier een voor­beeld van. Kon je vroe­ger nog, ge­wa­pend met een boek van Be­thChat­to, en de ge­vleu­gel­de woor­den “right plant, right pla­ce” vol­staan, te­gen­woor­dig moet een plant een al­les­kun­ner zijn. Maan­den geen re­gen en 38 gra­den, om ver vol­gens de­zelf­de mil­li­me­ters aan re­gen te ont­van­gen in lut­te­le uren, vaak ge­paard met ha­gel en wind­sto­ten, is schijn­baar iets waar we aan zul­len moe­ten wen­nen, en jouw plan­ten dus ook!

Hoe pak je dit aan, zon­der al te veel pa­niek en in pa­pie­ren zak­jes hy­per ven­ti­le­ren, ter wijl jouw ge­lief­de tuin­tje lang­zaam ge­fri­tuurd of ver­zo­pen wordt? “Kies de juis­te plant”, is het zeer sim­pe­le de­vies van Hans. “Wij heb­ben een spe­ci­aal as­sor­ti­ment dat te­gen hef­ti­ge droog­te kan. De ‘E-num­mers’, noe­men we die, naar de plek op de kwe­ke­rij waar ze staan.” De­ze plan­ten kun­nen niet al­leen de droog­te aan, ook kun­nen ze, als je goed drai­na­ge toe­voegt, pri­ma te­gen de stor­men die we va­ker gaan zien. Zo is het toe­voe­gen van com­post, blad­aar­de, of bij he­le ste­vi­ge klei­ach­ti­ge grond, grind, een ide­a­le me­tho­de om van een plant een al­les­kun­ner te ma­ken.

Op de bor­den van De Hessenhof is te le­zen dat plan­ten niet zo­maar op ui­ter­lijk­he­den ge­se­lec­teerd en uit­ge­zet zijn, maar op voor­keurs­lo­ca­tie in de tuin. Er zijn scha­duw­bed­den, zon­bed­den, voor dro­ge grond, voor voch­ti­ge grond – al­les kan. Voor ie­der ver­dom­hoek­je in jouw tuin is hier een as­sor­ti­ment plan­ten te vin­den.

De herfst als ide­a­le tuin­mo­ment

Veel men­sen krij­gen in de len­te pas de krie­bels om aan het plan­ten te slaan. Eeu­wig zon­de, aan­ge­zien plan­ten in de herfst heel veel voor­de­len heeft. Door­dat de grond een ide­a­le war­me tem­pe­ra­tuur heeft, slaan de wor­tels aan nog voor­dat het koud wordt. Dit be­te­kent dat ze ko­mend voor­jaar al ver­ras­send vol­groeid zijn. Ook kun­nen ze op die ma­nier veel be­ter te­gen bij­voor­beeld de droog­te van de af­ge­lo­pen tijd. Plant­jes die pas van­af het voor­jaar in de grond staan zijn nog af­han­ke­lijk van een klein wor­tel­ge­stel. Gooi daar een paar we­ken geen wa­ter te­gen­aan en het is voor­bij.

Zo’n 95 pro­cent van de plan­ten kan goed in het na­jaar aan­ge­plant wor­den. In de uit­ge­brei­de ca­ta­lo­gus van De Hessenhof, dat lang­zaam een goed boek dreigt te wor­den

door al­le waar­de­vol­le tip­sen­tricks die ze niet kun­nen la­ten te de­len, is pre­cies te le­zen wel­ke plan­ten je nu aan­plant, wel­ke in het voor­jaar, en een ein­de­lo­ze stroom aan waar­de­vol­le tuin­in­for­ma­tie. Het loont dus echt de moei­te om de mou­wen op te stro­pen dit na­jaar en aan de slag te gaan. Aan­ge­zien het ook nog bol­len­sei­zoen is kan jouw tuin er in het voor­jaar al in­grij­pend veel mooi­er uit­zien. Aan de slag!

Zelfs tus­sen de ver­koop­bed­den is het prach­tig.

Aan in­spi­ra­tie geen ge­brek bij kwe­ke­rij de Hessenhof. Bi­o­lo­gi­sche blad­aar­de wordt ge­bruikt voor al­le plan­ten op de kwe­ke­rij en ver­kocht aan klan­ten. Ide­aal om toe te voe­gen bij nieu­we aan­plant.

Al­li­um ‘Mil­len­ni­um’ vormt een prach­ti­ge pol en bloeit van­af ju­li. Dit is een ech­te bij­en­fa­vo­riet. Ci­mi­ci­fu­ga­ru­bri­fo­lia ‘Blick­fang’ is één van de sta­tig­ste Zil­ver­kaar­sen. De zeer lan­ge, rech­te, crè­me­wit­te bloe­men ei­sen de aan­dacht op in ie­de­re bor­der.

Silp­hi­um­mohrii heeft gro­te, ge­le bloe­men die in ju­li be­gin­nen te bloei­en tot de vorst, om­dat de plan­ten bo­ven­in rij­ke­lijk ver­tak­ken. Aster ‘Pink But­tons’ heeft licht­ro­ze bloe­me­tjes met een don­ker hart­je. Ide­aal voor prach­ti­ge na­jaars­bloe­men! Verno­ni­aar­kans­a­na is een prach­ti­ge ho­ge, ste­vi­ge plant met gro­te scher­men diep­pur­pe­ren bloe­men. Een ech­te blik­van­ger!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.