Wij zijn gek op ok­to­ber

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

De tijd van le­ven­di­ge herfst­tin­ten.

Aan de Brit­se schrij­ver Jo­hn Ke­ats kan mis­schien wel de mooi­ste om­schrij­ving van de maand ok­to­ber wor­den toe­ge­dicht: “het jaar­ge­tij­de van mis­ten en zacht­rij­pe vrucht­baar­heid”. De­ze ope­nings­zin uit het bij­na twee­hon­derd jaar ou­de ge­dicht ‘ Aan de herfst’ is zo­treend dat ie­de­re an­de­re be­schrij­ving van de maand ok­to­ber ver­bleekt. “Het rood­borst­je uit van­uit de tuin van een boer­de­rij­tje; En een groep­je zwa­lu­wen tjil­pen in de lucht.”

STER VAN DE MAAND Hy­po­te­lep­hi­um te­lep­hi­um ‘ Pur­ple Em­per­or’

We ne­men j e niets kwa­lijk als je de­ze moei­lij­ke, ver­war­ren­de naam een paar keer moet over­le­zen om te be­grij­pen wat er staat . Wees ge­rust, het i s niet zo­iets al s een be­smet­te­lij­ke ziek­te, maar het is slechts een se­dum­plant. Het mooie i s dat bij­en en vlin­ders ge­luk­kig to­taal niet ma­len om de exac­te plan­ten­naam, maar het des te be­lang­rij­ker vin­den dat de­ze plant laat in het sei­zoen een goe­de bron i s van nec­tar – de plan­tenz it ten we­ken­lang vol met zoe­men­de bij­en . De plant staat ook pri­ma in de win­ter, voor­al tij­dens een ste­vi­ge vorst­pe­ri­o­de.

Ver­zor­ging Heeft de nei­ging om te gaan han­gen in de zo­mer, dus snoei een der­de van de sten­gel in mei ( of­te­wel de ‘ Chel­sea Chop’) om de plant te ver­lich­ten en de bloei te ver­len­gen.Hoog­te x breed­te 50 cm × 50 cm

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.