Top­keu­ze

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Chry­san­ten blij­ven prach­tig bloei­en tot aan de win­ter.

Met on­tel­ba­re kleu­ren en ei­gen­schap­pen blij­ven de­ze fa­vo­rie­ten prach­tig bloei­en tot aan de win­ter.

Over de he­le we­reld bloei­en er da­ge­lijks chr ysan­ten. Het be­treft dan spe­ci­a­le kas­va­ri­ë­tei­ten die wor­den ge­kweekt met ver­nuf­ti­ge tech­nie­ken om er voor te zor­gen dat er al­tijd bloei­en­de exem­pla­ren ge­oogst kun­nen wor­den als snij­bloe­men. In de tuin vindt bloei ech­ter in een veel kor­ter tijds­be­stek plaats. Mo­men­teel la­ten de win­ter­har­de bui­ten- chr ysan­ten zich van hun mooi­ste kant zien.

Zij groei­en bij­na op de­zelf­de ma­nier als an­de­re win­ter­har­de plan­ten en zon­der de spe­ci­a­le kweek­tech­nie­ken die snij­bloem­kwe­kers toe pas­sen. Plan­ten met ‘ Ko­rean’ in hun naam, re­bel­lum, en über­haupt al­le bui­ten­chr ysan­ten val­len on­der de ver­za­mel­naam ‘ win­ter­har­de tuin­chr ysan­ten’, maar maak je ver­der voor­al niet druk over de ver­schil­len­de groeps­na­men.

Een paar win­ter­har­de tuin­chr ysan­ten gaan open te­gen het ein­de van au­gus­tus. Maar het me­ren­deel piekt in sep­tem­ber en ok­to­ber, wan­neer veel an­de­re vas­te plan­ten af­bou­wen. Ze bloei­en ver vol­gens door tot eind no­vem­ber of zelfs tot in de maand de­cem­ber.

De bloe­men va­ri­ë­ren van en­kel- tot ge­vuld­bloe­mig en van dub­bel­vor­mig tot pom­pon­vor­mig. Maar ze heb­ben al­le­maal een ding ge­meen: ze zijn ge­mak­ke­lijk om te hou­den in de tuin, mits de grond goed drai­neert. Ze ver­toe­ven graag in de zon en staan lang bin­nen als snij­bloem.

• Stand­plaats Staan het bes­te vol in de zon, of op een lo­ca­tie met een beet­je scha­duw. Op een plek met wei­nig licht schie­ten ze hoog op en is de bloei be­perkt.

• Win­ter­hard­heid In de mees­te de­len van het land zijn ze win­ter­hard, mits er geen spra­ke is van wa­ter­over­last.

• Hoog­te x breed­te 10- 150 cm x 10 – 150 cm

• Ver­zor­ging Ver­jong de uit ge­bloei­de plan­ten el­ke t wee tot drie jaar door ze op te til­len, de kluit te de­len en de nieuw ont­sta­ne plan­ten weer uit te zet­ten. Kies hier voor de sterk­ste plan­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.