Vraag & ant­woord

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

De meest­ge­stel­de tuin­vra­gen be­ant­woord.

Wis­sel­teelt kun je zo in­ge­wik­keld ma­ken als je mar wilt. Twaalf groe­pen om ge­was­sen te ro­te­ren be­hoort ze­ker tot de mo­ge­lijk­he­den. Ge­luk­kig kan het ook een stuk een­vou­di­ger, bij­voor­beeld met maar drie wis­sels.

Waar­om wis­se­lee­lt be­lang­rijk is? Daar zijn twee re­de­nen voor. De eer­ste is dat je er pla­gen en ziek­tes mee ver­min­dert. Die be­smet­ten door­gaans één groep groen­ten. Zo kan knol­voet bij kool de grond ja­ren­lang ver­ont­rei­ni­gen. De ziek­te hee kool no­dig om te kun­nen le­ven, dus wan­neer er geen kool in de aan­ge­tas­te grond staat, zal de knol­voet af­ster­ven en de grond schoon wor­den. Hoe meer groe­pen groen­ten je af­wis­selt, hoe lan­ger het duurt voor­dat de­zelf­de groep weer aan de­zelf­de ziek­te wordt bloot­ge­steld.

De twee­de re­den is om de vrucht­baar­heid van de grond te ver­be­te­ren en zo een even­wicht tus­sen voe­dings­s­to en voor be­paal­de ge­was­sen te be­wa­ren.

Plant bij­voor­beeld eerst peul­vruch­ten, die de grond ver­rij­ken met stik­stof, en daar­na kool, die de stik­stof ge­bruikt. Plant dan wor­tel­groen­ten die hel­pen de grond los­ser te ma­ken. En daar­na kom je van­zelf weer te­rug bij peul­vruch­ten.

TIPHoud je per­ceel ge­zond door de over­blijf­se­len van af­ge­lo­pen jaar weg te ha­len voor­dat je met de ge­was­sen van vol­gend jaar be­gint.56 Vraag & ant­woordHelp je can­na’s en dah­lia’s de win­ter door.60 De gro­te vraagZo blaas je een ver­moeid ga­zon weer nieuw le­ven in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.