De gro­te vraag

Hoe ver­zorg ik mijn ga­zon?

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Hoe re­pa­reer je dor­re plek­ken in je ga­zon?

Het pro­bleem van gras is, dat het zel­den bo­ven­aan de lijst met tuin­ta­ken staat. Een we­ke­lijk­se maai­beurt red­den we vaak nog wel, maar de ver­zor­ging die we over heb­ben voor on­ze sier­plan­ten, moet het gras vaak ont­be­ren. Het is dan ook niet vreemd dat veel ga­zons er slecht uit­zien met ka­le plek­ken, on­kruid, ver­geel­de bla­de­ren en pla­gen. Toch is het mo­ge­lijk om een ver­moeid ga­zon nieuw le­ven in te bla­zen.

Het eer­ste wat je moet doen is het on­kruid ver­wij­de­ren, want dat strijdt met het gras om licht, wa­ter en voe­dings­stof­fen. Ro­zet­vor­mi­ge soor­ten zo­als paar­den­bloe­men en weeg­bree, ver­wij­der je met een on­kruids­te­ker. De hard­nek­ki­ge­re exem­pla­ren, zo­als bo­ter­bloe­men en ere­prijs moet je met be­strij­dings­mid­de­len te lijf. Let er op dat je mid­de­len ge­bruikt die spe­ci­fiek het on­kruid aan­val­len en het gras zelf on­ge­moeid la­ten.

Dit is ook een goed mo­ment om het mos aan te pak­ken. Ver­wij­der het met een blad- of ga­zon­hark en gooi het op de composthoop. Je kunt het ook ver­wij­de­ren met een be­strij­dings­mid­del. Er zijn pro­duc­ten ver­krijg­baar die zo­wel on­kruid als mos te lijf gaan en daar­naast het ga­zon voe­den.

De bes­te op­los­sing voor het ver­wij­de­ren van mos is ech­ter ver­ti­cu­te­ren. Als je zelf geen ver­ti­cu­teer­ma­chi­ne hebt, kun je er een hu­ren. De­ze ma­chi­nes heb­ben als voor­deel dat ze het mos, do­de gras en an­der af­val van het gras ver­wij­de­ren. Bo­ven­dien snij­den ze in de gras­wor­tel­stok­ken op bo­dem­ni­veau, waar­door het gras gaat ‘uit­stoe­len’. Dit be­te­kent dat het gras nieu­we zij­scheu­ten pro­du­ceert, waar­door er weer een dich­te zo­de wordt ge­vormd.

In­sec­ten kun­nen ook gro­te scha­de toe­bren­gen aan het ga­zon. Lar­ven van de blad­spriet­ke­ver en de lang­poot­mug doen zich te­goed aan de wor­tels van het gras waar­door dit be­hoor­lijk wordt aan­ge­tast. Je ziet niet al­tijd dat ze be­zig zijn je gras te ru­ï­ne­ren tot­dat de eer­ste ga­ten ont­staan of tot de kraai­en in het gras be­gin­nen te prik­ken.

Het on­ge­dier­te kun je het bes­te te lijf gaan in de zo­mer en het be­gin van de herfst. Los een zak­je rond­wor­men (ne­ma­to­den) op in een gie­ter en be­wa­ter het gras. De rond­wor­men zor­gen er­voor dat lar­ven de wor­tels niet kun­nen eten. Als je bui­ten de­ze pe­ri­o­de iets aan on­ge­dier­te wilt doen, leg dan ‘s nachts een zwart, plas­tic doek over het aan­ge­tas­te stuk. Til hem ‘s mor­gens op en je ziet dat de lar­ven naar de op­per­vlak­te zijn ge­ko­men. Ze zijn ver­vol­gens een­vou­dig met een hark te ver­wij­de­ren van je ga­zon.

Wan­neer het on­ge­dier­te is be­stre­den, ga je de strijd aan met ver­geeld gras en ka­le plek­ken. Dit komt vaak door­dat het gras ver­stikt is ge­raakt. Door te ver­ti­cu­te­ren, met een riek of prik­rol­ler, zorg je voor be­luch­ting van het ga­zon. Er komt niet al­leen meer zuur­stof bij de wor­tels maar ook wa­ter en an­de­re voe­dings­stof­fen. Steek een riek zo’n 10 à 15 cen­ti­me­ter in de grond, in rij­en met 20 cen­ti­me­ter tus­sen­ruim­te. Als je een groot ga­zon hebt, dan kun je hier­voor een ver­ti­cu­teer­ma­chi­ne hu­ren.

Zorg voor goe­de voe­ding

Met bo­ven­staan­de tips is je ga­zon hard op weg om weer ge­zond te wor­den. Hark over de ka­le plek­ken heen, zo­dat de bo­dem het zaad mak­ke­lij­ker op­neemt. Denk er bij het in­zaai­en aan dat je ook wat zaad over het aan­gren­zen­de gras strooit. Hark het in en geef wa­ter. Gro­te­re stuk­ken met dun­ner gras kun je ‘over­zaai­en’ door het zaad in de be­staan­de zo­de te strooi­en. Geef flink wa­ter en bin­nen twee à drie we­ken gaat het kie­men. Rond no­vem­ber is het dan dik ge­noeg om de win­ter te over­le­ven.

Als laat­ste voor­be­rei­ding op de herfst en win­ter geef je het ga­zon voe­ding. Het mak­ke­lijkst gaat dit wan­neer je de mest­kor­rels met een strooi­kar­re­tje ver­spreidt. Dit zorgt voor een ge­lijk­ma­ti­ge ver­de­ling. Het is te­vens aan te be­ve­len om een spe­ci­a­le herfst­mest, waar­in min­der stik­stof zit, te ge­brui­ken. Dit be­vor­dert de wor­tel­groei en ver­ste­vigt de zo­den en zorgt er­voor dat je ga­zon er straks in de len­te weer he­le­maal spic en span bij­ligt.

Wist je dat…? Een vier­kan­te me­ter ga­zon be­vat maar liefst 200.000gras­sprie­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.