Her­ont­dek ap­pels

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Ge­niet van een smaak zo­als je nog nooit hebt ge­proefd.

Kweek je ei­gen ap­pels en ge­niet van een smaak zo­als je nog nooit hebt ge­proefd. Ont­dek de bes­te va­ri­ë­tei­ten en doe nieu­we ken­nis op. Drie­werf hoe­ra voor het fa­vo­rie­te fruit van het land!

Snoep ver­stan­dig, eet een ap­pel. Maar het kie­zen van een ou­de soort is mis­schien nog wel ver­stan­di­ger. Want on­der­zoe­kers van de uni­ver­si­teit van Cran­field en de Kew Roy­al Bo­ta­nic Gar­dens ont­dek­ten dat ou­de­re ap­pel­va­ri­ë­tei­ten aan­zien­lijk meer voe­dings­stof­fen be­vat­ten die door het door­kwe­ken uit de mo­der­ne ap­pel ver­dwe­nen zijn. Die zijn na­me­lijk ge­se­lec­teerd op zoet­heid, knap­pe­rig­heid en glans.

Pro­fes­sor Le­on Terr y, de we­ten­schap­per die het on­der­zoek leid­de, ver­tel­de ons: “Ik maak me zor­gen over de ge­lei­de­lij­ke ver­e­de­ling van fruit, waar­on­der ap­pels. De ge­ne­ti­sche di­ver­si­teit van de ge­was­sen wordt niet meer ge­waar­deerd of ge­bruikt. Het is iro­nisch dat er waar­schijn­lijk meer keu­ze in de su­per­mark­ten is dan ooit, maar bin­nen de pro­duct­groep – zelfs voor iets dat zo di­vers is als ap­pels – lijkt de be­schik­ba­re ge­nen­pool juist te slin­ken.” Som­mi­ge van de be­stu­deer­de ap­pels wa­ren erg oud. Een­tje was zelfs te­rug te her­lei­den tot de Ro­mein­se tijd, ter wijl an­de­re al sinds 1200 be­staan. De meer­der­heid was af­kom­stig uit de Brit­se Na­ti­o­nal Fruit Col­lec­ti­on, en dit was de eer­ste keer dat er naar de bi­o­che­mi­sche di­ver­si­teit van de­ze ge­wel­di­ge ver­za­me­ling werd ge­ke­ken.

Pro­fes­sor Terr y, die in zijn ei­gen tuin 25 tot 30 ver­schil­len­de ap­pel­bo­men heeft staan, zegt: “Ik hoop dat de le­zers van Gar­de­ners’ World aan­ge­moe­digd wor­den om de­ze ou­de­re soor­ten te kwe­ken voor hun smaak en ge­zond­heid. Veel van de ge­kweek­te soor­ten zijn uniek voor hun re­gio, en daar moe­ten we vol­gens mij trots op zijn. Tui­niers kun­nen op dit ge­bied ook echt een ver­schil ma­ken. Als ge­wo­ne tui­niers zich niet be­kom­me­ren om de ou­de ge­was­sen, zul­len ze uit­ein­de­lijk ver­lo­ren gaan.”

10% van de we­reld­han­del in ap­pels is in Ne­der­land­sehan­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.