Ech­te tui­nen

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

In de­ze tuin staan al­le plan­ten in potten en bak­ken.

In de mees­te tui­nen staan wel een paar potten, maar is het ook mo­ge­lijk om een mooie tuin te ma­ken die he­le­maal uit bloem­pot­ten be­staat?

Ma­ry Tho­mas be­wijst met haar tuin in Not­ting­ham­shi­re dat dit kan. Hier wordt je niet te­leur­ge­steld door het ge­brek aan ge­vul­de bor­ders, want ze heeft er be­wust voor ge­ko­zen om haar plan­ten in potten te zet­ten – zo'n 400 in to­taal!

Dank­zij potten kun je al­ler­lei plan­ten neer­zet­ten die het in de vol­le grond moei­lijk zou­den heb­ben. Ook niet-win­ter­har­de plan­ten kun je zo mak­ke­lijk bin­nen zet­ten wan­neer het te koud is. Ma­ry's tuin staat vol met al­ler­lei bij­zon­de­re en vorst­ge­voe­li­ge plan­ten die ze in haar ser­re over win­tert. Ook kan ze een­vou­dig in­spe­len op sei­zoens­ver­an­de­rin­gen – of zelfs de om­stan­dig­he­den bin­nen een sei­zoen – en daar­door exem­pla­ren kwe­ken die spe­ci­a­le ei­sen stel­len aan hun om­ge­ving. Ook hel­pen ze het pro­bleem op te los­sen van vas­te plan­ten die in de scha­duw groei­en. Door haar potten te ver­plaat­sen, kan ze

Laat je in­spi­re­ren door de­ze on­ge­brui­ke­lij­ke tuin die vol staat met plan­ten in potten.

een saaie hoek op­vul­len met een plant die nor­maal ge­spro­ken meer licht no­dig heeft en hem te­rug­zet­ten op een zon­nig plek­je wan­neer hij het moei­lij­ker krijg t.

De vol­ge­pak­te potten zor­gen voor een fraai ge­laagd ta­pijt van vor­men en kleu­ren. Al­les is met zorg ge­se­lec­teerd om er voor te zor­gen dat de tuin het he­le jaar mooi is. En Ma­ry ver­ze­kert ons dat het on­der­houd niet moei­lijk is. Lees ver­der om te ont­dek­ken hoe je een tuin en potten maakt en ver­zorgt.

Waar­om ge­bruik je zo veel potten?

Ik wil graag de flexi­bi­li­teit om al­ler­lei soor­ten plan­ten te kun­nen kwe­ken en ze te ver­plaat­sen. Met potten heb je meer in­vloed op de om­ge­ving. Ik kan zuur­min­nen­de plan­ten, vet­plan­ten en plan­ten die graag voch­tig staan neer­zet­ten, of zelfs cle­ma­tis en ro­zen die graag diep wor­te­len. Het kwe­ken in potten be­perkt bo­ven­dien meest­al de groei van plan­ten, dus ik kan bo­men neer­zet­ten die in een klei­ne tuin nor­maal ge­spro­ken on­be­heers­baar zou­den wor­den.

Heb­ben plan­ten in potten veel ver­zor­ging no­dig?

Niet echt. Ik be­gin in fe­bru­a­ri/maart met het voor­be­rei­den van de tuin voor het sei­zoen. Veel van mijn pot­plan­ten, met na­me de volwassen strui­ken, heb­ben dan niets no­dig. Som­mi­ge vul ik aan met wat van het­zelf­de groei­me­di­um als waar­in ze staan. En ik voeg wat mest­kor­rels toe, voor­al aan plan­ten die zul­len bloei­en. En ver­nieuw de pot­grond van hon­ge­ri­ge plan­ten, zo­als dah­lia's, he­le­maal. En als een plant er ge­strest uit­ziet om­dat hij erg veel wor­tels heeft in een krap­pe pot, snoei ik even­tu­eel wat wor­tels weg.

Ben je veel tijd kwijt met wa­ter ge­ven?

De potten zijn over het al­ge­meen vrij groot en staan dicht op el­kaar, waar­door het ge­bla­der­te over­lapt. Er heerst dus een soort mi­cro­kli­maat dat ze be­schermt te­gen uit­dro­ging. Als er een week geen re­gen is ge­val­len, pak ik de tuin­slang er­bij en geef ik de plan­ten die niet van droog­te hou­den wa­ter.

Welk soort potten werkt het best?

Ik ge­bruik voor­na­me­lijk on­ge­gla­zuur­de ter­ra­cot­ta potten die vorst­be­sten­dig zijn. De wor­tels kun­nen hie­rin ade­men en ze wor­den in de zo­mer niet te heet. Me­ta­len potten hou­den in de win­ter vaak te veel wa­ter vast en in de zo­mer wor­den ze te heet, dus ik ver­mijd ze. Ik geef de voor­keur aan potten die aan de bo­ven­kant bre­der zijn dan aan de ba­sis, met schui­ne zij­den, om­dat je de plan­ten zo ge­mak­ke­lij­ker er­uit kunt ha­len om ze te ver­pot­ten of de wor­tels te snoei­en.

Hoe be­reid je je plan­ten voor op de win­ter?

Mijn ser­re wordt in de win­ter een kou­de kas. Daar zet ik voor­al de aan­trek­ke­lijk­ste groen­blij­ven­de plan­ten neer, even­als de vorst­ge­voe­li­ge­re soor­ten. Ik ver­plaats bol­len en plan­ten die droog moe­ten blij­ven naar de

re­gen­scha­duw van het huis en ik dek en­ke­le van de ho­ge­re strui­ken af met vlies­doek. Ook zet ik de gro­te­re potten op voetjes voor een be­te­re af­wa­te­ring.

Wel­ke plan­ten pres­te­ren het best in een pot?

Mijn La­pa­ge­ri­a­ro­sea, een Chi­l­een­se klim­plant die van zu­re grond houdt, staat bo­ven­aan mijn lijst. De­ze klim­mer pro­du­ceert we­ken­lang veel ro­ze, was­ach­ti­ge bloe­men. Ik laat hem te­gen een roos­ter klim­men in een gro­te pot en laat hem 's win­ters bui­ten staan. Als het erg koud is, be­dek ik hem. Ver­der kan ik mijn Tas­maan­se boom­va­ren ( Dick­sonia an­tarc­ti­ca) van­uit het raam dat uit­kijkt op de ach­ter­tuin be­won­de­ren. Die vormt een in­te­res­sant ele­ment ach­ter­in de tuin. Ook hou ik erg van de geu­ren­de klim­roos 'Gloi­re de Dijon', die ik in een ho­ge pot heb staan om zijn die­pe wor­tels de ruim­te te ge­ven.

Wat zijn de bes­te pot­plan­ten voor in de scha­duw?

Va­rens zien er ge­wel­dig uit in potten en zijn er in ve­le soor­ten en ma­ten, dus je kunt ze over­al neer­zet­ten. Hosta's com­bi­ne­ren er goed mee – ik heb een gro­te 'Sum and Sub­stan­ce' in een houten vat staan die wordt om­ge­ven door strui­ken en va­rens. Li­moen­kleu­ri­ge heu­che­ra's staan ook mooi met va­rens. Ik ge­bruik ari­sae­ma's en epi­me­di­ums ook op scha­duw­rij­ke­re plek­ken.

Va­rens zien er ge­wel­dig uit in potten en zijn er in ve­le

soor­ten en ma­ten.

Hoe krijg je de tuin het he­le jaar mooi?

Nog­al wat van mijn bak­ken zijn ge­vuld met strui­ken met aan­trek­ke­lijk blad, en veel daar van zijn groen­blij­vend. Ik ver­meng de­ze vas­te plan­ten met lang­bloei­en­de fa­vo­rie­ten zo­als Ni­co­ti­a­nasyl­ves­tris –waar­mee ik ga­ten in scha­duw­rij­ke de­len van de tuin op­vul – en hel­de­re rud­bec­kia's, ly­thrum en dah­lia's. Voor len­te­kleur poot ik bol­len, voor­na­me­lijk dwerg­nar­cis­sen en cy­cla­men, in on­die­pe potten.

Wel­ke strui­ken zet je in potten?

Ik heb graag een se­lec­tie van strui­ken die op ver­schil­len­de mo­men­ten in het jaar bloei­en, en ik hou van de uit­da­ging om on­ge­brui­ke­lij­ke soor­ten uit te pro­be­ren. Ik heb veel va­ri­ë­tei­ten die op het zui­de­lijk half­rond groei­en, voor­al pit­to­spo­rums en pseudo­pa­nax, om­dat die zulk in­te­res­sant blad heb­ben. Clethra al­ni­fo­lia is een heer­lijk geu­ren­de struik voor het vroe­ge na­jaar en ik vind het fij­ne blad van de Nieuw-Zee­land­se naald­boom Da­cry­car­pus da­cry­dioi­des ook ge­wel­dig.

Hoe maak je potten met blad­plan­ten in­te­res­sant?

Door com­bi­na­ties te ma­ken met plan­ten met con­tras­te­ren­de vor­men en kleu­ren. Als je bij­voor­beeld een ste­ke­li­ge plant hebt, zet je de­ze naast een va­ren­ach­ti­ge plant en mis­schien een lan­ge dun­ne plant met bont blad. Of zet een plant met goud­kleu­rig blad naast een­tje met don­ke­re bla­de­ren.

De potten wor­den vaak ver­scho­ven om plan­ten op hun mooist meer aan­dacht te ge­ven. Potten staan dicht op el­kaar voor een ge­laagd ef­fect. Ma­ry Tho­mas houdt van de flexi­bi­li­teit die het tui­nie­ren in potten biedt.

De potten wor­den tot vier diep ge­plaatst om veel in­te­res­san­te la­gen cre­ë­ren­te­te cre­ë­ren. Paars­bla­di­ge Stro­bi­lan­thes­dy­e­ri­a­na is een op­val­len­de groen­blij­ven­de plant die in de win­ter naar de ser­re ver­huist. Het han­gen­de gras Ha­k­on­echlo­am­a­cra ‘Au­re­o­la’ ver­zacht de rand van het pad. Bam­boe-ach­ti­ge Eu­o­ny­mus­cor­nu­tus quin­quecor­nu­tus kan in een gro­te pot wel 3 me­ter hoog wor­den. Een schoor­steen­pot, af­ge­dekt met een schaal, biedt wa­ter voor vo­gels.

Bon­te Lo­ni­ce­ra­ni­ti­da is ge­mak­ke­lijk te kwe­ken en in vorm te bren­gen. Knal­ro­ze Dah­lia ‘Roxy’ ge­com­bi­neerd met ro­bijn­bla­di­ge Ri­ci­nus­com­mu­nis. Een ge­bo­gen Os­manthus­de­la­va­yi in de cen­tra­le bor­der zorgt voor scha­duw voor di­ver­se hosta’s en va­rens in potten. Res­ti­oe­le­gia geeft de voor­keur aan hei­de­grond.

Zelfs een klei­ne vij­ver in een pot of vat trekt veel die­ren aan, waar­on­der kik­kers.

Van­uit de ach­ter­deur ge­zien is de volwassen boom­va­ren een ech­te blik­van­ger. Dah­lia ‘Bis­hop of Lland­aff’ over­win­tert in de re­gen­scha­duw. Klim­plan­ten, waar­on­der een Ake­bi­aquin­a­ta, be­dek­ken de mu­ren en bie­den de tuin be­schut­ting. Ho­ge Eu­pa­to­ri­um ca­pil­li­fo­li­um wordt ge­bruikt om zijn ge­veer­de blad. Potten met fel­ge­le rud­bec­ki­as zor­gen voor de kleur in de na­zo­mer­na­zo­mer.

Blad is een be­lang­rijk ele­ment en zorgt voor al­ler­lei tin­ten, vor­men en tex­tu­ren.

Gro­te klok­jes staan langs de Chi­l­een­se klim­plant La­pa­ge­ri­a­ro­sea in de zo­mer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.