Naar bin­nen

Gardener's World (Netherlands) - - Welkom -

Het jaar loopt nu echt ten ein­de. Nu de kort­ste dag en de fees­te­lijk­he­den rond kerst met ras­se schre­den na­de­ren, wil de tuin er nog wel eens bij in­schie - ten. Door­dat de da­gen zo kort zijn, kom je soms tij­den­lang he­le­maal niet in de tuin. Maar dat wil na­tuur­lijk niet zeg­gen dat je he­le­maal niets meer met je tuin kunt doen, of dat je stuk­je g rond een troos­te­loos win­ter­land­schap hoeft te wor­den. Ster­ker nog , de win­ter heeft een be­paal­de char­me die je met de juis­te plan­ten ge­wel­dig tot zijn recht kunt la­ten ko­men.

Mon­ty gaat daar­om van­af p. 32 aan de slag met het be­plan­ten van gro­te en klei­ne pot­ten om de grau­we win­ter­maan­den te vul­len met prach­ti­ge kleu­ren – van het schit­te­ren­de groen van de man­ne­tjes­va­ren tot le­ven­dig ro­ze cy­cla­men, blau­we en ge­le ir is­sen en vi­ool­tjes , en vroeg­bloei­en­de bol­len.

Met het ma­te­ri­aal dat je in je tuin vindt, kun je bo­ven­dien je huis he­le­maal in kerst­sfeer bren­gen. Van­af p. 37 la­ten we zien hoe je de al­ler­mooi­ste kerstkransen maakt. Daar­voor ma­ken we eens geen ge­bruik van de wel­be­ken­de den­nen­ap­pels en co­ni­fe­ren, maar wel van on­der an­de­re pa­rel­bes­sen, hei­de en zel fs vet­pla nten.

Een wit­te kerst is in onze con­trei­en een zeld­zaam­heid, maar ook zon­der sneeuw kun je een wit­te tuin krij­gen. Het klinkt mis­schien een beet­je saai om je kleu­ren­pa­let te be­per­ken tot wit en g roen, maar dat is het ze­ker niet. Het is bo­ven­dien een kunst om de juis­te wit­tin­ten met el­kaar te com­bi­ne­ren om te voor­ko­men dat het ge - heel er g r ijs uitz iet. Bla­der dus snel naar p. 52 om je te ver­ga­pen aan de mooi­ste com­bi­na­ties van wit bloei­en­de en zil­ver­kleu­ri­ge plan­ten met groen.

Vroe­ger ge­loof­de ik dat ik geen groe­ne vin­gers had, om­dat ik nog geen sim­pel ka­mer­plant­je in le­ven kon hou­den – tot ik bui­ten be­gon met tui­nie­ren. De om­stan­dig­he­den bui­ten – waar voor­al veel meer licht be­schik­baar is – zijn na­me­lijk voor de mees­te plan­ten nou een­maal ge­schik­ter dan het bin­nen­kli­maat. Toch wil ik ka­mer­plan­ten nog eens een kans ge­ven. Op p. 44 ver­telt Alan wel­ke ver­zor­ging de­ze plan­ten no­dig heb­ben en op wel­ke plek ze het bes­te kun­nen staan. Dus als je écht geen zin hebt om nu nog iets in de tuin te doen, sla dan dit ar t i kel voor­al niet over.

Na­mens de re­dac­tie van Gar­de­ners’ World wen­sen we je al­vast mooie feest­da­gen en een fan­tas­tisch nieuw­jaar.

Lees en tui­nier ze!

Hel­ga Klui­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.