War­me kleu­ren voor kou­de da­gen

Gardener's World (Netherlands) - - Seizoen -

2 Glans­schild­va­ren en ge­vlek­te do­ve­ne­tel

3 Ro­de zeg­ge en Nieuw-Zee­lands vlas

en ‘Pen­ny Red Blotch’

Wan­neer de wit­te steen­breek be­gint te ver­wel­ken, ko­men de ro­de vi­ool­tjes uit. Vi­ool­tjes zijn het ant­woord op de vraag wat je in pot­ten moet plan­ten wan­neer de bor­ders rus­ten en voor­jaars­bol­len niet meer dan een ver­re ver­wach­ting zijn. Zo­lang de win­ter niet te streng is, blij­ven ze maan­den bloei­en.

Saxifra­ga­for­tun­ei

• Ver­zor­ging Heeft een juis­te vocht­ba­lans no­dig, dus voor­kom dras­si­ge grond. Is te­vre­den in de scha­duw. Als hij in een pot staat, moet je alert zijn op lap­snuit­ke­vers. • HxB 30 x 30 cm Vi­o­la ‘Pen­ny Red Blotch’ • Ver­zor­ging Plant er veel in één pot, want in gro­te groe­pen zijn ze het mooist. Ver­wij­der re­gel­ma­tig ver­welk­te bloe­men voor een lan­ge­re bloei. Prach­tig langs bor­der­ran­den, maar ook in pot­ten. • HxB 15 x 20 cm

‘Be­a­con sil­ver’

en

Wie klaagt over scha­duw is een on­ge­loo ij­ke zeur. Scha­duw be­te­kent juist dat je tal van prach­ti­ge plan­ten kunt kwe­ken. Dit is een spre­kend voorbeeld: de ge­ve­der­de schoon­heid van de glans­schild­va­ren en het be­poe­der­de, bon­te loof van de ge­vlek­te do­ve­ne­tel. Po­ly­s­tichum­po­ly­blep­ha­rum

• Ver­zor­ging Plant de­ze groen­blij­ven­de glans­schild­va­ren in een scha­duw­rij­ke border met veel or­ga­nisch ma­te­ri­aal: tuin­com­post, blad­aar­de of goed ver­teer­de stal­mest. • HxB 80 x 90 cm La­mi­um­ma­cu­la­tum ‘Be­a­con Sil­ver ’ • Ver­zor­ging De ge­vlek­te do­ve­ne­tel is een mooie, half­win­ter­groe­ne bo­dem­be­dek­ker — een licht­punt­je op duis­te­re plaat­sten. Hij ver­draagt zelfs dro­ge scha­duw, als je maar wa­ter geeft tot­dat hij goed is aan­ge­sla­gen.

• HxB 15 x 60 cm

‘Yel­low Wa­ve’ en

Mee­stal zie je de scher­pe hal­men van Nieuw-Zee­lands vlas naast plan­ten die vol­ler en ron­der zijn. Maar niet al­tijd. Hier staat hij naast een al net zo scher­pe ro­de zeg­ge: een tre en van mes­sen, maar er wordt niet ge­voch­ten. Het is meer een vriend­schap­pe­lijk zwaai­en in de wind.

Phor­mi­um ‘Yel­low Wa­ve’

• Ver­zor­ging Pro­bleem­loos, maar be­scherm hem wel te­gen stren­ge vorst en zet hem in goed drai­ne­ren­de grond. Uit­ein­de­lijk vormt hij een gro­te, dich­te pol. • HxB 3 x 2m Un­ci­ni­a­ru­bra • Ver­zor­ging De­ze win­ter­har­de zeg­ge is te­vre­den in el­ke grond­soort, in zon of half­scha­duw. Ver­wij­der do­de bla­de­ren in het voor­jaar. Ver­meer­der ook in het voor­jaar door te split­sen of te zaai­en.

• HxB 20 x 30 cm

Geef jouw pot­ten en bor­ders een kleu­rin­jec­tie met de­ze plan­ten die per­fec­te kop­pels vor­men en de he­le win­ter door mooi blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.