Hulst

Gardener's World (Netherlands) - - Seizoen -

Ver­sierd met fel­le bes­sen en glan­zend blad, is de­ze win­ter­fa­vo­riet méér dan slechts een de­cor­stuk.

Het is bij­na de­cem­ber en dus den­ken we aan hulst. Maar hulst heeft veel meer in zijn mars dan als tak­je op een kerst­kaart. Hulst heeft een prach­tig kleur­rijk ge­bla­der­te en op zijn mooist zit hij vol met vuur­ro­de, oran­je of ge­le bes­sen. De vo­gels foe­ra­ge­ren er ‘s win­ters dol­graag en ma­ken er nes­ten in. Ook is hulst po­pu­lair als haag­be­plan­ting. Som­mi­ge hulst­soor­ten zijn in­druk­wek­kend als so­li­tair. De mees­te soor­ten doen het pri­ma in de scha­duw en in schra­le grond en na­tuur­lijk kun je in dit jaar­ge­tij­de zijn tak­jes ge­brui­ken voor feest­de­co­ra­ties.

Maar hoe maak je een goe­de keu­ze uit de hon­der­den hulst­va­ri­ë­tei­ten die er op de markt zijn? Ten eer­ste be­staan er man­ne­lij­ke en vrou­we­lij­ke bloe­men. Er moet dus een man­ne­lij­ke hulst­plant in de buurt staan van de vrou­we­lij­ke plan­ten, om ze­ker te zijn dat er bes­jes aan de vrou­we­lij­ke plan­ten ko­men. En­ke­le uit­zon­de­rin­gen: ‘Gol­den King’ is al­leen vrou­we­lijk en ‘Sil­ver Qu­een’ is al­leen man­ne­lijk. (Vraag in he­mels­naam niet naar de lo­gi­ca van de­ze naam­ge­ving …). Het goe­de nieuws is, dat en­ke­le hier­van in­druk­wek­kend gro­te bes­sen pro­du­ce­ren, zón­der dat er een man­ne­tje aan te pas komt.

Ten twee­de zijn de mees­te hulst­soor­ten groen­blij­vend. En­ke­le, zo­als Ilex ver­ti­cil­la­ta, is blad­ver­lie­zend. Hun vruch­ten sprin­gen dra­ma­tisch in het oog als de tak­ken in de win­ter kaal zijn. Tijd om er een te plan­ten, niet­waar?

• Stand­plaats Staat pri­ma in zon of half­scha­duw en is zee­wind­be­sten­dig.

• Grond Groeit in bij­na el­ke grond die niet te nat is of droog is, al­hoe­wel hij har­der groeit in een goe­de bo­dem.

• Zon Exem­pla­ren met ge­va­ri­eer­de vorm ont­wik­ke­len een be­te­re kleur in de zon.

• Be­wa­te­ring Geef ge­noeg wa­ter in het eer­ste jaar te­gen uit­dro­ging.

• Ver­zor­ging Kun je rus­tig la­ten door­groei­en tot aan het he­le vroe­ge voor­jaar. Pas dan fat­soe­ne­ren en hoog­te be­per­ken met snoei. Mulch ie­der jaar met com­post na het snoei­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.