Ja­gers­in­stinct

Gardener's World (Netherlands) - - Seizoen -

WIST JE DAT? Het is waar­schijn­lij­ker dat we de bo­suil ho­ren dan dat we hem zien. Het her­ken­ba­re ge­luid van de bo­suil dat je in de win­ter hoort, be­staat ei­gen­lijk uit t wee ge­lui­den – je hoort eerst het vrouw­tje en di­rect daar­na de re­ac­tie van het man­ne­tje.

VOEDSEL De bo­suil heeft een ge­va­ri­eerd di­eet en eet al­les van vleer­mui­zen, mui­zen, mol­len, ko­nij­nen, rat­ten, spits­mui­zen, woel­mui­zen, tot am­fi­bie­ën en klei­ne vo­gels zo­als me­rels, mus­sen, spreeu­wen en lijs­ters. In lan­de­lij­ke ge­bie­den be­staan hun maal­tij­den voor­na­me­lijk uit klei­ne zoog­die­ren in ste­de­lij­ke ge­bie­den wor­den meer klei­ne vo­gels en knaag­die­ren ge­ge­ten. Tij­dens het ja­gen ver­trouwt de bo­suil op zijn zicht en ge­hoor, en zijn klau­wen ge­bruikt hij al­leen tij­dens de aan­val.

VOORTPLANTING Voortplanting vindt plaats in de la­te win­ter tot in de len­te. Ze ma­ken nes­ten in ga­ten in bo­men, ge­brui­ken ou­de nes­ten van gro­te vo­gels zo­als kraai­en, of van eek­hoorns, broe­den in nest­kas­ten in bos­sen, maar ook op kerk­ho­ven en soms in gro­te tui­nen met veel be­schut­ting door bo­men. Het vrouw­tje legt van de la­te win­ter tot de vroe­ge len­te tot drie gro­te, wit­te, ron­de ei­e­ren en broedt er 28 da­gen op. Na­dat de ei­e­ren zijn uit­ge­ko­men, blij­ven de jon­gen 28 da­gen in het nest, maar ze zijn nog en­ke­le we­ken lang af­han­ke­lijk van hun ou­ders, mee­stal zelfs zo’n drie maan­den of lan­ger. Door­gaans be­reikt maar één uil per nest de vol­was­sen­heid. De­ge­nen die over­le­ven ver­la­ten de broed­plaats in de herfst.

LEEFGEBIED Bos­sen en lan­de­lij­ke ge­bie­den, maar ook steeds meer in ste­de­lij­ke om­ge­vin­gen zo­als bos­rij­ke par­ken en be­graaf­plaat­sen en soms gro­te tui­nen.

BEDREIGD? Er wordt aan­ge­no­men dat de soort in aan­tal sta­biel is. Daar­om staat de bo­suil als niet bedreigd op de Ro­de Lijst van de IUCN.

De bo­suil is met zijn uit­zon­der­lijk goe­de ge­hoor, stil­le vleu­gels en ge­va­ri­eer­de di­eet een angst­aan­ja­gend roof­dier.

DOS­SIER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.